Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 21/10/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

11.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies AC.

O dan Reol Sefydlog 17.24A, datganodd Dai Lloyd AC fuddiant perthnasol yn eitem 2.

 

11.30-12.00

2.

Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Frances Duffy - Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol a Gwyddor Iechyd, Llywodraeth Cymru

Neil Buffin, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-29-19 – Papur briffio 1

CLA(5)-29-19 – Papur 1 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, 14 Hydref 2019

 

Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

17.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

13.35-13.45

12.

Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a chytunodd i drafod ei adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

13.55-14.05

14.

Y newid yng nghyfansoddiad Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law hyd yma

CLA(5)-29-19 – Papur 25 – Tystiolaeth ysgrifenedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law hyd yma a nododd fod y Prif Weinidog wedi derbyn gwahoddiad y Pwyllgor i ddod i'w gyfarfod ar 25 Tachwedd i drafod Diwygio ein Hundeb yng nghyd-destun ymchwiliad y Pwyllgor.

 

14.10-14.15

16.

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru - Dyfodol Cyfraith Cymru: categoreiddio, cydgrynhoi, codeiddio

CLA(5)-29-19 – Papur 26 – Datganiad ysgrifenedig gan Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymgynghoriad Llywodraeth Cymru a chytunodd i wahodd y Cwnsler Cyffredinol i roi tystiolaeth mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

12.00-13.00

3.

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Jackie Price, Uwch Swyddog Cyfrifol – Bil Syrcas, Llywodraeth Cymru

Richard Lewis, Cyfreithiwr, Adran Gwasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Cymru

Tom Henderson, Rheolwr y Bil Syrcas, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-29-19 – Papur briffio 2

CLA(5)-29-19 – Papur 2 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, 8 Gorffennaf 2019

CLA(5)-29-19 – Papur 3 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Llywydd, 12 Awst 2019

 

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig:

 

13.00-13.05

4.

Offerynnau nad ydynt yn codi materion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(5)-29-19 – Papur 4 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

Dogfennau ategol:

4.1

SL(5)455 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Diwygiadau sy’n Ymwneud â Phrotocoalau Prinder Difrifol) (Cymru) 2019

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon ag ef.

 

13.05-13.10

5.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

5.1

SL(5)453 - Rheoliadau Rheoliadau Traffordd yr M4 (Man Casglu Tollau Rogiet, Sir Fynwy) (Terfyn Cyflymder 50 mya)2010 (Dirymu) 2019

CLA(5)-29-19 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(5)-29-19 – Papur 6 – Rheoliadau

CLA(5)-29-19 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. Yn ogystal â hyn, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurhad ynghylch adolygiad o’r Cod Ymarfer ar gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol.

 

5.2

SL(5)454 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-29-19 – Papur 8 – Adroddiad

CLA(5)-29-19 – Papur 9 – Rheoliadau

CLA(5)-29-19 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. ac i drafod ymateb Llywodraeth Cymru mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

13.10-13.15

6.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE

6.1

SL(5)456 - Rheoliadau Pysgota Môr (Diwygiadau Amrywiol)(Cymru) 2019

CLA(5)-29-19 – Papur 11 – Adroddiad

CLA(5)-29-19 – Papur 12 – Rheoliadau

CLA(5)-29-19 – Papur 13 – Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad i dynnu sylw at faterion sy’n codi o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

13.15-13.20

7.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.7

7.1

C(5)035 - Gorchymyn Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 (Cychwyn) 2019

CLA(5)-29-19 – Papur 14 – Adroddiad

CLA(5)-29-19 – Papur 15 - Gorchymyn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

13.20-13.25

8.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

8.1

WS-30C(5)153 - Rheoliadau Bwyd a Diod (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-29-19 – Papur 16 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-29-19 – Papur 17 – Sylwebaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

8.2

WS-30C(5)154 - Rheoliadau'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin ac Anifeiliaid (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-29-19 – Papur 18 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-29-19 – Papur 19 – Sylwebaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

13.25-13.30

9.

Offerynnau statudol y mae angen i’r Cynulliad gydsynio â hwy (Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol)

9.1

SICM(5)26 - Rheoliadau Plaleiddiaid (Diwygio) 2019

CLA(5)-29-19 – Papur 20 – Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-29-19 – Papur 21 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-29-19 – Papur 22 - Nodyn Cyngor Cyfreithiol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr offeryn a’r llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig. Cafodd y Pwyllgor gopi caled o’r llythyr cyn y cyfarfod, ac roedd yn fodlon ag ef.

 

13.30-13.35

10.

Papur(au) i'w nodi

10.1

Llythyr gan y Prif Weinidog: Dogfen bolisi newydd - Diwygio ein Hundeb

CLA(5)-29-19 – Papur 23 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 10 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog ac, fel y nodwyd yn flaenorol, roedd y Prif Weinidog wedi cytuno i roi tystiolaeth i’r Pwyllgor mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

10.2

Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Cyfarfod pedairochrog â’r Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol.

CLA(5)-29-19 – Papur 24 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 11 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig:

 

13.35

11.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

13.45-13.55

13.

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a chytunodd i drafod ei adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

14.05-14.10

15.

Dadl ar Brexit:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf hon gan Lywodraeth Cymru: