Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 17/06/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

14.45

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriad gan Dawn Bowden AC.

 

14.45-14.55

2.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

2.1

SL(5)415 - Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol ac Amrywiol) 2019

CLA(5)-19-19 – Papur 1 - Adroddiad

CLA(5)-19-19 – Papur 2 - Rheoliadau

CLA(5)-19-19 – Papur 3 - Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Rheoliadau ac roedd yn fodlon â hwy.

 

2.2

SL(5)416 - Rheoliadau Gwasanaethau Eirioli Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) (Diwygio) 2019

CLA(5)-19-19 – Papur 4 - Adroddiad

CLA(5)-19-19 – Papur 5 - Rheoliadau

CLA(5)-19-19 – Papur 6 - Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Rheoliadau ac roedd yn fodlon â hwy.

 

14.55-15.00

3.

Datganiadau Ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

3.1

WS-30C(5)132 - Rheoliadau'r Amgylchedd a Materion Gwledig (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-19-19 – Papur 7 – Datganiad

CLA(5)-19-19 – Papur 8 - Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Datganiad, ac roedd yn fodlon arno.

 

15.00-15.10

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Ewrop)

CLA(5)-19-19 – Papur 9 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 12 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

4.2

Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-19-19 – Papur 10 - Llythyr gan y Llywydd, 13 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

4.3

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Y Gymraeg mewn Gwasanaethau Gofal Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019

CLA(5)-19-19 – Papur 11 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 13 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

15.10

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

15.10-15.30

6.

Blaenraglen waith

CLA(5)-19-19 – Papur 12 – Papur opsiynau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafodwyd y briff gan y Pwyllgor, a chytunwyd i ystyried opsiynau ar gyfer ymchwiliadau yn y dyfodol.

 

15.30-15.40

7.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil y Cyfrifiad (Manylion Ffurflenni a Dileu Cosbau): Adroddiad drafft

CLA(5)-19-19 – Papur 13 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, a chytunwyd arno yn amodol ar un newid, ac roedd yn fodlon i’r newid hwn gael ei wneud y tu allan i’r cyfarfod.

 

 

15.40-16.40

8.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-19-19 – Papur 14 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Roedd David Melding AC yn bresennol fel dirprwy i Suzy Davies AC ar gyfer yr eitem hon.

Trafododd y Pwyllgor y fersiwn ddiwygiedig o’i adroddiad drafft ar y Bil, a thrafododd newidiadau pellach y dylid eu gwneud. Cytunodd aelodau’r Pwyllgor i gwblhau’r adroddiad y tu allan i’r Pwyllgor.