Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 11/02/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies AC a Carwyn Jones AC.

 

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-06-19 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)315 – Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Parafeddyg-Ragnodydd Annibynnol a Pharafeddyg-Ragnodydd Atodol) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2019

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

3.

Offerynnau a ystyriwyd yn flaenorol ar gyfer sifftio ac sydd bellach yn destun craffu o dan Reolau Sefydlog 21.2 a 21.3

CLA(5)-06-19 - Papur 2 - Adroddiadau clir heblaw am bwynt rhagoriaeth unigol o dan Reol Sefydlog 21.3 (wedi bod yn destun proses sifftio)

 

Dogfennau ategol:

3.1

SL(5)310 – Rheoliadau Tir a Halogwyd yn Ymbelydrol (Addasu Deddfiadau) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

3.2

SL(5)313 – Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau, gan nodi'r pwyntiau rhagoriaeth ar gyfer pob un, ac roedd yn fodlon arnynt.

 

4.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

4.1

SL(5)304 – Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) 2019

CLA(5)-06-19 – Papur x – Ymateb y Llywodraeth

CLA(5)-06-19 – Papur x – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ymateb y Llywodraeth ac roedd yn fodlon arno.

 

5.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE

5.1

SL(5)314 – Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) 2019

CLA(5)-06-19 – Papur 3 – Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

5.2

SL(5)312 – Rheoliadau Dyletswydd Gofal o ran Gwastraff Cartref (Cosbau Penodedig) (Cymru) 2019

CLA(5)-06-19 – Papur 4 – Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad i dynnu sylw at y materion o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

6.

Offerynnau negyddol arfaethedig nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3B

6.1

pNeg(5)18 – Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-06-19 – Papur 5 - Adroddiad

Dogfennau ategol:

6.2

pNeg(5)20 - Rheoliadau Da Byw (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

Dogfennau ategol:

6.3

pNeg(5)21 – Rheoliadau Hylendid a Diogelwch Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-06-19 – Paper 6 – Proposed Negative instruments with clear reports

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon y dylai'r weithdrefn negyddol gael ei chymhwyso atynt.

 

7.

Offerynnau negyddol arfaethedig sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3B

7.1

pNeg(5)17 – Rheoliadau Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymwysterau) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-06-19 – Papur 7 – Adroddiad

CLA(5)-06-19 – Papur 8 – Rheoliadau

CLA(5)-06-19 – Papur 9 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r argymhelliad bod Llywodraeth Cymru yn dyrchafu'r Rheoliadau i fod yn ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol.

 

8.

Offerynnau Statudol sydd angen Cydsyniad: Brexit

8.1

SICM(5)19 – Rheoliadau Ystadegau'r DU (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-06-19 – Papur 10 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

CLA(5)-06-19 - Papur 11 - Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru: Hysbysu mewn perthynas ag Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU mewn meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 na chânt eu gosod gerbron y Cynulliad

CLA(5)-06-19 - Papur 12 - Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-06-19 – Papur 13 – Rheoliadau

CLA(5)-06-19 – Papur 14 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-06-19 – Papur 15 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y memorandwm cydsyniad offeryn statudol. 

 

9.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

9.1

WS-30C(5)85 – Rheoliadau Darpariaethau Cyffredin a Rheolau Darpariaethau Cyffredin y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd etc. (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-06-19 – Papur 16 – Datganiad

CLA(5)-06-19 – Papur 17 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

9.2

WS-30C(5)86 – Rheolaethau Cyfraith Bwyd Cyffredinol (Diwygiadau ac ati) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-06-19 – Papur 18 – Datganiad

CLA(5)-06-19 – Papur 19 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

9.3

WS-30C(5)-87 – Rheoliadau Hylendid Bwyd Penodol (Diwygiadau ac ati) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-06-19 – Papur 20– Datganiad

CLA(5)-06-19 – Papur 21 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

9.4

WS-30C(5)-88 – Rheoliadau Cyfraith Bwyd Cyffredinol (Diwygiad) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-06-19 – Papur 22 – Datganiad

CLA(5)-06-19 – Papur 23 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

9.5

WS-30C(5)89 – Rheoliadau Halogion mewn Bwyd (Diwygiad) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-06-19 – Papur x – Datganiad

CLA(5)-06-19 – Papur x – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

9.6

WS-30C(5)90 – Rheoliadau Bwydydd wedi'u Rhewi'n Gyflym (Diwygiad) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-06-19 – Papur x – Datganiad

CLA(5)-06-19 – Papur x – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiadau ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

10.

Bil Deddfwriaeth (Cymru): Ymatebion i'r ymgynghoriad

CLA(5)-06-19 – Papur 28Ymatebion i’r ymgynghoriad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ymatebion i'r ymgynghoriad.

 

11.

Papurau i’w nodi

11.1

Llythyr gan y Prif Weinidog: dehongli Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 a'r Cytundeb Rhynglywodraethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a Sefydlu Fframweithiau Cyffredin

CLA(5)-06-19 – Papur 32 - Llythyr gan y Prif Weinidog, 7 Chwefror 2019

CLA(5)-06-19 – Papur 33 - Llythyr at y Prif Weinidog, 14 Ionawr 2019

 

Dogfennau ategol:

11.2

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd ynghylch craffu ar reoliadau yn deillio o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018

CLA(5)-06-19 – Papur 34 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 7 Chwefror 2019

CLA(5)-06-19 – Papur 35 - Llythyr at y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd14 Ionawr 2019

 

Dogfennau ategol:

11.3

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd ynghylch Rheoliadau Hawliau Bridwyr Planhigion (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2018

CLA(5)-06-19 – Papur 36 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 7 February 2019

CLA(5)-06-19 – Papur 37 - Llythyr at y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd14 January 2019

 

Dogfennau ategol:

11.4

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd ynghylch Rheoliadau Maeth (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-06-19 – Papur 38 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 7 Chwefror 2019

CLA(5)-06-19 – Papur 39 - Llythyr at y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 31 Ionawr2019

 

Dogfennau ategol:

11.5

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd ynghylch Rheoliadau’r Amgylchedd a Bywyd Gwyllt (Swyddogaethau Deddfwriaethol) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-06-19 – Papur 40 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 7 Chwefror 2019

CLA(5)-06-19 – Papur 41 - Llythyr at y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 31 Ionawr2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyrau a chytunodd i ysgrifennu at y Prif Weinidog a'r Gweinidog dros Gyllid a'r Trefnydd mewn perthynas â nifer o bryderon a fynegwyd ynghylch yr egwyddorion a'r wybodaeth a nodwyd yn y llythyrau.

 

12.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

13.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Pysgodfeydd y DU: Adroddiad Drafft

CLA(5)-06-19 – Papur 29 – Adroddiad Drafft

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar ei adroddiad.