Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 04/02/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC a Mandy Jones AC. Cafwyd ymddiheuriadau hefyd gan Dai Lloyd AC, a bu Llyr Gruffyd AC yn dirprwyo ar ei ran.

 

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-05-19 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)306 - Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Meini Prawf Penodedig, Ffioedd a Ffioedd am Geisiadau Tybiedig) (Cymru) (Diwygio) 2019

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

3.

Offerynnau a ystyriwyd yn flaenorol ar gyfer sifftio ac sydd bellach yn destun craffu o dan Reolau Sefydlog 21.2 a 21.3

CLA(5)-05-19 - Papur 2 - Adroddiadau clir ag eithrio pwynt rhinweddau sengl o dan Reol Sefydlog 21.3 (wedi bod yn destun sifftio)

 

Dogfennau ategol:

3.1

SL(5)307 - Rheoliadau Da Byw (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

3.2

SL(5)308 - Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid ac Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

3.3

SL(5)309 - Rheoliadau Etholiadau (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

3.4

SL(5)311 – Rheoliadau Taliadau Gwasanaeth(Gofynion Ymgynghori) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau, gan nodi'r pwyntiau rhagoriaeth ar gyfer bob un ohonynt, ac roedd yn fodlon arnynt.

 

4.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

4.1

SL(5)304 - Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) 2019

CLA(5)-05-19 – Papur 3 – Adroddiad

CLA(5)-05-19 – Papur 4 – Rheoliadau

CLA(5)-05-19 – Papur 5 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt technegol a nodwyd.

 

4.2

SL(5)301 - Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) 2019

CLA(5)-05-19 – Papur 30 – Ymateb y Llywodraeth

CLA(5)-05-19 – Papur 31 – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb y Llywodraeth, ac roedd yn fodlon arno.

 

5.

Offerynnau negyddol arfaethedig nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3B

CLA(5)-04-19 – Papur 6 – Offerynnau statudol negyddol arfaethedig sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

5.1

pNeg(5)15 - Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

5.2

pNeg(5)16 - Rheoliadau Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon mai'r weithdrefn negyddol ddylai fod yn berthnasol iddynt.

 

6.

Offerynnau Statudol sydd angen Cydsyniad: Brexit

6.1

SICM(5)18 - Rheoliadau Gwrteithiau a Deunydd Amoniwm Nitrad (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-05-19 – Papur 7 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

CLA(5)- 05-19 – Papur 8 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-05-19 – Papur 9 – Rheoliadau

CLA(5)-05-19 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-05-19 – Papur 11 – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor femorandwm cydsyniad yr offeryn statudol a chytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurhad ynghylch pam na osodwyd datganiad ysgrifenedig ar gyfer y Rheoliadau. 

 

7.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

7.1

WS-30C(5)78 - Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-05-19 – Papur 12 – Datganiad

CLA(5)- 05-19 - Papur 13 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurhad ar y materion a godwyd yn y sylwebaeth.

 

7.2

WS-30C(5)79 - Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid Dyfrol ac Iechyd Planhigion (Swyddogaethau Deddfwriaethol) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-05-19 – Papur 14 – Datganiad

CLA(5)- 05-19 - Papur 15 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

7.3

WS-30C(5)80 - Rheoliadau Cemegion (Iechyd a Diogelwch) ac Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Defnydd Cyfyngedig) (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-05-19 – Papur 16 – Datganiad

CLA(5)- 05-19 - Papur 17 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

 

7.4

WS-30C(5)81 - Rheoliadau Cymorth Gwladwriaethol (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-05-19 – Papur 18 – Datganiad

CLA(5)-05-19 – Papur 19 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol

CLA(5)-05-19 - Papur 20 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Cwnsler Cyffredinol i ofyn am eglurhad ar y materion a godwyd yn y sylwebaeth, gan gynnwys achos posibl o dorri'r Cytundeb Rhynglywodraethol. Cytunodd y Pwyllgor hefyd i dynnu sylw Pwyllgor Craffu ar is-ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi a Phwyllgor Chyfansoddiad Tŷ'r Arglwyddi at y materion hyn.

 

 

7.5

WS-30C(5)82 - Rheoliadau Caffael Cyhoeddus (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-05-19 – Papur 21 – Datganiad

CLA(5)-05-19 - Papur 22 - Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurhad ar y materion a godwyd yn y sylwebaeth.

 

 

8.

Papurau i’w nodi

8.1

Llythyr gan yr Arglwydd Boswell Cadeirydd Pwyllgor Undeb Ewropeaidd Tŷ'r Arglwyddi: Cysylltiadau rhyng-sefydliadol rhwng y DU a'r UE ar ôl ymadael â'r UE, a rôl y sefydliadau datganoledig

CLA(5)-05-19 - Papur 23 - Llythyr gan yr Arglwydd Boswell: Cysylltiadau rhyng-sefydliadol rhwng y DU a'r UE ar ôl ymadael â'r UE, a rôl y sefydliadau datganoledig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan yr Arglwydd Boswell a chytunodd i ymateb iddo, gan dynnu ei sylw at adroddiad y Pwyllgor ar Lywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd ac adroddiad Syr Paul Silk ar sefydlu Cynhadledd Llefaryddion.

 

9.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

10.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Pysgodfeydd y DU: Adroddiad Drafft

CLA(5)-05-19 – Papur 24 – Adroddiad drafft

CLA(5)-09-19 – Papur 25 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, 22 Ionawr 2019

CLA(5)-05-19 – Papur 26 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 29 Ionawr 2019

CLA(5)-05-19 - Papur 27 - Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2019

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad a chytunodd i ailystyried fersiwn ddiwygiedig yn y cyfarfod nesaf.

 

11.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid Gwasanaeth)

CLA(5)-05-19 – Papur 28 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

CLA(5)-05-19 -Papur 32 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid Gwasanaeth)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y nodyn cyngor cyfreithiol a chytunodd i adrodd ar y mater yn fuan.

 

12.

Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: Diweddariad

CLA(5)-05-19 - Papur 29 - Diweddariad

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y diweddariad.