Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 07/01/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC. Cafwyd ymddiheuriadau gan Lee Waters AC hefyd, a dirprwyodd Carwyn Jones AC ar ei ran.

 

2.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol): Sesiwn dystiolaeth

Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

CLA(5)-01-19 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

CLA(5)-01-19 – Papur briffio

CLA(5)-01-19 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

CLA(5)-01-19 - Papur 1 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 23 Hydref 2018

CLA(5)-01-19 - Papur 2 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 25 Hydref 2018

CLA(5)-01-19 - Papur 3 - Llythyr gan yr Arglwydd O'Shaughnessy, yr Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 26 Hydref 2018

CLA(5)-01-19 - Papur 4 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 15 Tachwedd 2018

CLA(5)-01-19 - Papur 5 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 4 Rhagfyr 2018

CLA(5)-01-19 - Papur 6 - Llythyr gan yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 14 Rhagfyr 2018

CLA(5)-01-19 - Papur 7 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 19 Rhagfyr 2018

CLA(5)-01-19 - Papur 8 - Llythyr gan yr Arglwydd O'Shaughnessy, yr Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 19 Rhagfyr 2018

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-01-19 – Paper 9 – Statutory instruments with clear reports

Dogfennau ategol:

3.1

SL(5)291 - Rheoliadau Deddf Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018 (Diwygiadau Canlyniadol a Darpariaethau Arbed) 2019

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

4.

Offerynnau negyddol arfaethedig nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3B

CLA(5)-01-19 – Papur 10 – Offerynnau statudol negyddol arfaethedig sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

4.1

pNeg(5)001 - Rheoliadau Etholiadau (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

4.2

pNeg(5)002 - Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

4.3

pNeg(5)003 - Rheoliadau Sŵn Amgylcheddol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau arfaethedig ac roedd yn fodlon arnynt.

 

5.

Offerynnau Statudol sydd angen Cydsyniad: Brexit

CLA(5)-01-19 – Papur 10 – Offerynnau statudol ag adroddiadau clir

 

5.1

SICM(5)10 - Rheoliadau Llifogydd a Dŵr (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-01-19 – Papur 11 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

CLA(5)- 01-19 – Papur 12 - Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru: Hysbysiad mewn perthynas ag Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU mewn meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 na chânt eu gosod gerbron y Cynulliad

CLA(5)- 01-19 – Papur 13 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)- 01-19 – Papur 14 – Rheoliadau

CLA(5)- 01-19 – Papur 15 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)- 01-19 – Papur 16 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol a nododd nad yw Ysgrifennydd y Cabinet yn bwriadu gosod cynnig ar gyfer dadl.

 

5.2

SICM(5)11 - Rheoliadau Pysgodfeydd (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-01-19 – Papur 17 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

CLA(5)- 01-19 – Papur 18 - Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru: Hysbysiad mewn perthynas ag Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU mewn meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 na chânt eu gosod gerbron y Cynulliad

CLA(5)- 01-19 – Papur 19 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)- 01-19 – Papur 20 – Rheoliadau

CLA(5)- 01-19 – Papur 21– Memorandwm Esboniadol

CLA(5)- 01-19 – Papur 22 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol a nododd nad yw Ysgrifennydd y Cabinet yn bwriadu gosod cynnig ar gyfer dadl.

 

5.3

SICM(5)12 - Rheoliadau'r Amgylchedd (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2018

CLA(5)-01-19 – Papur 23 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

CLA(5)- 01-19 – Papur 24 - Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru: Hysbysiad mewn perthynas ag Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU mewn meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 na chânt eu gosod gerbron y Cynulliad

CLA(5)- 01-19 – Papur 25 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)- 01-19 – Papur 26 – Rheoliadau

CLA(5)- 01-19 – Papur 27 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)- 01-19 – Papur 28 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol a nododd nad yw Ysgrifennydd y Cabinet yn bwriadu gosod cynnig ar gyfer dadl.

 

6.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

6.1

WS-30C(5)43 - Rheoliadau Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (Addasiadau a Diddymiadau a Dirymiadau Canlyniadol) 2018

CLA(5)-01-19 – Papur 29 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 30 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

6.2

WS-30C(5)44 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-01-19 – Papur 31 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 32- Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

6.3

WS-30C(5)45 - WS-30C(5)45 - Rheoliadau Datblygu Gwledig (Rheolau a Phenderfyniadau) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-01-19 – Papur 33 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 34 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

6.4

WS-30C(5)46 - Rheoliadau Datblygu Gwledig (Ymadael â'r UE) (Diwygio) 2018

CLA(5)-01-19 – Papur 35 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 36 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

6.5

WS-30C(5)47 - WS-30C(5)47 - Rheoliadau Cludo Sylweddau Ymbelydrol (Ymadael â'r EU) 2018

CLA(5)-01-19 – Papur 37 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 38 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

6.6

WS-30C(5)48 - WS-30C(5)48 - Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-01-19 – Papur 39 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 40 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

6.7

WS-30C(5)49 - WS-30C(5)49 - Rheoliadau Systemau Trafnidiaeth Deallus (Ymadael â'r UE) 2018

CLA(5)-01-19 – Papur 41 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 42 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

6.8

WS-30C(5)50 - Rheoliadau Bridio Anifeiliaid (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018

CLA(5)-01-19 – Papur 43 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 44 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

6.9

WS-30C(5)51 - Rheoliadau Rheolau Darpariaethau Cyffredin y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd etc. (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-01-19 – Papur 45 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 46 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

6.10

WS-30C(5)55 - Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio (Diogelu’r Amgylchedd a’r Cyhoedd) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r DU) 2018

CLA(5)-01-19 – Papur 47 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 48 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

6.11

WS-30C(5)56 - Rheoliadau Hawliau Bridwyr Planhigion (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-01-19 – Papur 49 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 50 - Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth. Cytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurhad ynghylch goblygiadau posibl bod y rheoliadau yn rhwymo cymhwysedd y Cynulliad yn y dyfodol.

 

6.12

WS-30C(5)057 - Rheoliadau Marchnata Hadau a Deunyddiau Lluosogi Planhigion (Diwygio etc.) (Cymru a Lloegr) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-01-19 – Papur 51 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 52 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

6.13

WS-30C(5)058 - Rheoliadau Etholiadau Senedd Ewrop Etc. (Darpariaethau Diddymu, Dirymu, Diwygio ac Arbed) (Y Deyrnas Unedig a Gibraltar) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-01-19 – Papur 53 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 54- Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

6.14

WS-30C(5)60 - Rheoliadau Rhywogaethau Estron Goresgynnol (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-01-19 – Papur 55 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 56 - Sylwebaeth

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

7.

Cytundeb rhyng-sefydliadol

CLA(5)-01-19 – Papur 57– Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch y cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol rhwng Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru, 10 Rhagfyr 2018

CLA(5)-01-19 – Papur 58 – Cytundeb Terfynol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cytundeb. Cytunodd y Pwyllgor i gyflwyno cynnig ar gyfer dadl ynghylch y cytundeb yn y Cyfarfod Llawn

 

8.

Papurau i’w nodi

8.1

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

CLA(5)-01-19 - Papur 59 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.

 

8.2

Llythyr gan Arweinydd y Tŷ: Rheoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr UE (Ymadael) 2018

CLA(5)-01-19 – Papur 60 – Llythyr gan Arweinydd y Tŷ, 10 Rhagfyr 2018

CLA(5)-01-19 – Papur 61 - Llythyr at Arweinydd y Tŷ, 15 Tachwedd 2018

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Arweinydd y Tŷ a chytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am eglurder ynghylch ei dull.

 

8.3

Llythyr gan y Prif Weinidog: WS-30C(5)17 – Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-01-19 – Papur 62 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 7 Rhagfyr 2018

CLA(5)-01-19 – Papur 63 – Llythyr at y Prif Weinidog, 28 Tachwedd 2018

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog blaenorol a chytunodd i ysgrifennu at y Prif Weinidog newydd i ofyn am eglurhad o rai o'r pwyntiau a materion a nodwyd.

 

9.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

10.

Offerynnau Statudol y mae arnynt angen cydsyniad: Brexit a datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C: Adolygu

CLA(5)-01-19 – Papur 64 - Adolygiad

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddogfen adolygu a chytunodd i ystyried fersiwn wedi'i ddiweddaru yn y cyfarfod nesaf gyda'r bwriad o gyhoeddi adroddiad yn fuan.

 

11.

Craffu ar Reoliadau a wnaed o dan Fil yr UE (Ymadael): Canllawiau

CLA(5)-01-19 – Papur 65 - Canllawiau

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y ddogfen ganllaw a chytunodd i'w chyhoeddi cyn gynted â phosibl.