Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 03/12/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC a Lee Waters AC.

 

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-31-18 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)282 - Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2018

2.2

SL(5)283 – Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2018

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i'r DU yn gadael yr UE

3.1

SL(5)281 - Rheoliadau Labelu Cig Eidion a Chig Llo (Cymru) (Diwygio) 2018

CLA(5)-31-18 – Papur 2 - Adroddiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad er mwyn tynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

4.

Offerynnau Statudol sy'n gofyn am Ganiatâd yn unol â Rheol Sefydlog 30A - Ymadael yr UE

4.1

SICM(5)6 - Rheoliadau Meinweoedd Dynol (Ansawdd a Diogelwch at Ddefnydd mewn Bodau Dynol) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-27-18 – Papur 3 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

CLA(5)-27-18 – Papur 4 - Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru: Hysbysiad mewn perthynas ag Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU mewn meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 na chânt eu gosod gerbron y Cynulliad

CLA(5)-27-18 – Papur 5 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-27-18 – Papur 6 – Rheoliadau

CLA(5)-27-18 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-31-18 - Papur 8 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol.

 

4.2

SICM(5)7 - Rheoliadau Ansawdd a Diogelwch Organau y Bwriedir eu Trawsblannu (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-27-18 – Papur 9 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

CLA(5)-27-18 – Papur 10 - Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru: Hysbysiad mewn perthynas ag Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU mewn meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 na chânt eu gosod gerbron y Cynulliad

CLA(5)-27-18 – Papur 11 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-27-18 – Papur 12 – Rheoliadau

CLA(5)-27-18 – Papur 13 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-31-18 - Papur 14 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol.

 

5.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

5.1

WS-30C(5)24 - Rheoliadau Trapiau Dal Coesau a Mewnforio Crwyn (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2018

CLA(5)-31-18 – Papur 15 – Datganiad

CLA(5)-31-18 - Papur 16 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

5.2

WS-30C(5)25 - Rheoliadau Anifeiliaid Ceffylaidd (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018

CLA(5)-31-18 – Papur 17 – Datganiad

CLA(5)-31-18 - Papur 18 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

 

5.3

WS-30C(5)26 - Rheoliadau Diogelwch ac Ansawdd Gwaed (Diwygiad) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-31-18 – Papur 19 – Datganiad

CLA(5)-31-18 - Papur 20 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

 

5.4

WS-30C(5)27 - Rheoliadau Cynhyrchion Organig (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018

CLA(5)-31-18 – Papur 21 – Datganiad

CLA(5)-31-18 - Papur 22 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

 

5.5

WS-30C(5)28 - Rheoliadau Dileu a Rheoli Afiechydon Milheintiol (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-31-18 – Papur 23 – Datganiad

CLA(5)-31-18 - Papur 24 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

 

5.6

WS-30C(5)30 - Rheoliadau Rheolau Darpariaethau Cyffredin y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd etc. (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2018

CLA(5)-31-18 – Papur 25 – Datganiad

CLA(5)-31-18 - Papur 26 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

 

6.

Papurau i’w nodi

6.1

Llythyr gan y Llywydd ynghylch diwygio'r Cynulliad: cymhwysedd deddfwriaethol

CLA(5)-31-18 – Papur 27 – Llythyr gan y Llywydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd.

 

6.2

Gohebiaeth rhwng Senedd y DU a Llywodraeth y DU ynghylch llif offerynnau o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018

CLA(5)-31-18 – Papur 28 -  Llythyr gan Gadeiryddion y Pwyllgor Gweithdrefnau, y Pwyllgor Offerynnau Statudol Ewropeaidd a Phwyllgor Tŷ’r Arglwyddi ar gyfer Craffu ar Is-ddeddfwriaeth at bob Adran ynghylch llif offerynnau o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018

 

 

 

CLA(5)-31-18 – Papur 29 - Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a Chris Heaton Harris AS, at y Pwyllgor Gweithdrefnau, y Pwyllgor Offerynnau Statudol Ewropeaidd a Phwyllgor Tŷ’r Arglwyddi ar gyfer Craffu ar Is-ddeddfwriaeth ynghylch llif offerynnau o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth sy'n ymwneud â llif offerynnau a wneir o dan Ddeddf yr UE (Ymadael) 2018.

 

6.3

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid: Y Fforwm Rhyngseneddol ar Brexit

CLA(5)-31-18 – Papur 30Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid: Y Fforwm Rhyngseneddol ar Brexit

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid.

 

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

8.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Amaethyddiaeth y DU : Adroddiad Drafft

CLA(5)-31-18 – Papur 31 – Adroddiad Drafft

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i ystyried fersiwn ddiwygiedig yn y cyfarfod nesaf.

 

9.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)

CLA(5)-31-18 – Papur 32 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

CLA(5)-31-18 – Papur 32 a - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y briff a ddarparwyd gan y Gwasanaeth Ymchwil a chytunodd i drefnu sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet ddechrau mis Ionawr.

 

10.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Pysgodfeydd

CLA(5)-31-18 – Papur 33 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

CLA(5)-31-18 – Paper 33a – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

 

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y briff a ddarparwyd gan y Gwasanaeth Ymchwil a chytunodd i drefnu sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet ym mis Ionawr.

 

 

11.

Bil Deddfwriaeth: Dull craffu Cyfnod 1 (yn amodol ar gyflwyno'r Bil)

CLA(5)-31-18 - Papur 34 - Dull o graffu

CLA(5)-31-18 - Papur 35 - Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil - Crynodeb o'r ymatebion i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Bil drafft

 

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar ei dull craffu Cyfnod 1 ac i gyhoeddi galwad cyffredinol am dystiolaeth yr wythnos hon. Cytunodd y Pwyllgor hefyd i roi gwahoddiadau i randdeiliaid i ofyn iddynt ddarparu tystiolaeth lafar ym mis Ionawr.

 

12.

Blaenraglen waith

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith amlinellol ar gyfer y Flwyddyn Newydd.