Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 16/04/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau a Dirprwyon

2.

Bil yr UE (Ymadael): Sesiwn dystiolaeth

Y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru

 

CLA(5)-11-18 - Papur briffio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

 

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-11-18 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

3.1

SL(5)200 - Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2018

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

 

4.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

4.1

SL(5)205 - Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) (Diwygio) 2018

CLA(5)-11-18 – Papur 2 – Rheoliadau

CLA(5)-11-18 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-11-18 – Papur 4 – Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip, Torri’r rheol 21 diwrnod

CLA(5)-11-18 – Papur 5 – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd.

 

4.2

SL(5)204 - Rheoliadau Llywodraethu Digidol (Cyrff Cymreig) (Cymru) 2018

CLA(5)-11-18 – Papur 6 – Rheoliadau

CLA(5)-11-18 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-11-18 – Papur 8 – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd.

 

5.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i'r DU yn ymadael â'r UE

5.1

SL(5)203 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2018

CLA(5)-11-18 – Papur 9 – Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

6.

Adroddiad atodol: SL(5)190 - Rheoliadau Awdurdod Cyllid Cymru (Pwerau i Ymchwilio i Droseddau) 2018

CLA(5)-11-18 – Papur 10 – Adroddiad Atodol

CLA(5)-11-18 – Papur 11 – Memorandwm Esboniadol Diwygiedig

 

 

Dogfennau ategol:

7.

Adroddiad atodol: SL(5)191 - Gorchymyn Deddf Enillion Troseddau 2002 (Cyfeiriadau at Ymchwilwyr Ariannol Awdurdod Cyllid Cymru) 2018

CLA(5)-11-18 – Papur 12 – Adroddiad atodol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiadau atodol a chytunodd i'w gosod gerbron y Cynulliad.

 

8.

Papurau i’w nodi

8.1

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

CLA(5)-11-18 - Papur 13 -  Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru at y Llywydd, 16 Mawrth 2018

CLA(5)-11-18 - Papur 14 - Llythyr gan y Llywydd at Ysgrifennydd Gwladol Cymru, 22 Mawrth 2018

CLA(5)-11-18 – Papur 15 -  Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at y Prif Weinidog, 23 Mawrth 2018

CLA(5)-11-18 – Papur 16 – Llythyr Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip, 27 Mawrth 2018

CLA(5)-11-18 – Papur 17 – Llythyr gan y Prif Weinidog at Ysgrifennydd Gwladol Cymru, 29 Mawrth 2018

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

8.2

Llythyr gan y Llywydd: Adroddiad ar Lywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd

CLA(5)-11-18 – Papur 18 – Llythyr gan y Llywydd: Adroddiad Llywodraethiant yn y DU ar ôl Gadael yr Undeb Ewropeaidd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd.

 

8.3

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

CLA(5)-11-18 – Papur 19 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet.

 

8.4

Llythyr gan Simon Thomas AC, yr Aelod sy'n gyfrifol am y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

CLA(5)-11-18 - Papur 20 - Llythyr gan Simon Thomas AC, Aelod sy'n Gyfrifol am Fil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan yr Aelod sy'n gyfrifol.

 

8.5

Datganiad Llywodraeth Cymru: Bil Deddfwriaeth (Cymru) Drafft

CLA(5)-11-18 – Papur 21 - Datganiad Llywodraeth Cymru: Bil Deddfwriaeth Drafft (Cymru)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad.

 

8.6

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid: Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru)

CLA(5)-11-18 – Papur 22 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid: Bil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet.

 

8.7

Nodyn Digwyddiad IWA ar Effaith y Bil Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd ar y deddfwrfeydd datganoledig a'u pwerau priodol

CLA(5)-11-18 – Papur 23 - Nodyn Digwyddiad IWA ar Effaith Bil Ymadael â'r UE ar ddeddfwrfeydd datganoledig a'u pwerau priodol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y nodyn digwyddiad.

 

9.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

10.

Trafod tystiolaeth gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol.

 

11.

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Y datblygiadau diweddaraf

CLA(5)-11-18 – Papur 24 – Y Gwasanaeth Ymchwil: Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Y datblygiadau diweddaraf

 

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur datblygiadau diweddaraf a ddarparwyd gan y Gwasanaeth Ymchwil.

 

12.

Llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd: Adroddiad drafft Crynodeb o'r Dystiolaeth

CLA(5)-11-18 – Papur 25 – adrodidad drafft

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.