Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 212KB) Gweld fel HTML (62KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-23-17 – Papur 1 – Offerynnau statudol gydag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)128 - Rheoliadau Addysg (Cyflenwi Gwybodaeth am y Gweithlu Ysgolion) (Cymru) 2017

CLA(5)-23-17 - Papur 2 - Gohebiaeth mewn Perthynas â SL(5)128 - Rheoliadau Addysg (Cyflenwi Gwybodaeth am y Gweithlu Ysgolion) (Cymru) 2017

CLA(5)-23-17 – Nodyn cyngor cyfreithiol

Dogfennau ategol:

2.2

SL(5)138 - Gorchymyn Trwyddedu Morol (Dirprwyo Swyddogaethau) (Cymru) 2017

2.3

SL(5)140 - Rheoliadau Addysg (Offer Peryglus mewn Ysgolion) (Dileu’r Cyfyngiadau ar Ddefnydd) (Cymru) 2017

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor y dylid adrodd SL(5)128 yn unol â'r pwynt adrodd o ran rhinweddau. Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau eraill ac roeddent yn fodlon.

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)130 – Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2017

CLA(5)-23-17 – Papur 3 – Gorchymyn

CLA(5)-23-17 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-23-17 – Papur 5 – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

3.2

SL(5)139 - The NHS Business Services Authority (Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG) (Establishment and Constitution) (Amendment) Order 2017

CLA(5)-24-17 – Papur 6 – Gorchymyn

CLA(5)-24-17 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-04-16 – Papur 2 – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac adroddodd arno i’r Cynulliad yn unol â’r pwyntiau rhinweddau.

4.

Offerynnau nad ydynt yn codi unrhyw faterion adrodd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i'r DU yn gadael yr UE

4.1

SL(5)137 - Rheoliadau Dyddodi Gwastraff heb Awdurdod (Cosbau Penodedig) (Cymru) 2017)

CLA(5)-23-17 – Papur 9 – Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno. Cytunodd y Pwyllgor i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad i dynnu sylw at y pwyntiau a nodwyd o ganlyniad i'r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd.

5.

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2017

CLA(5)-23-17 - Papur 10 -  Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

CLA(5)-23-17 - Papur 11 -  Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, Atodiad 1

CLA(5)-23-17 - Papur 12 -  Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, Atodiad 2

CLA(5)-23-17 - Papur 13 -  Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at ASau

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y gohebiaeth.

6.

Papur i’w nodi

CLA(5)-23-17 - Papur 14  - Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Ymchwiliad Llais Cryfach i Gymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

8.

Llais Cryfach i Gymru

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

9.

Craffu ar bwerau dirprwyedig ym Mil yr UE (Ymadael): Ymchwiliad

CLA(5)-23-17 – Papur 15 – Craffu ar bwerau dirprwyedig ym Mil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Dull gweithredu’r ymchwiliad

CLA(5)-23-17 – Papur 15 Atodiad 1 – Llythyr i’r Llywydd

CLA(5)-23-17 – Papur 15 Atodiad 2 – Llythyr gan y Llywydd

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cylch gorchwyl ar gyfer yr ymchwiliad.