Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

10.00

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

10.00

2.

Llais Cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 12

Y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru;

Michael Dynan-Oakley, Prif Ysgrifennydd Preifat;

Geth Williams, Pennaeth Cyfansoddiad;

Sophie Traherne, Cynghorydd Arbennig

 

 

CLA(5)-21-17 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru

 

11.00

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-21-17 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

11.05

4.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

4.1

SL(5)119 - Rheoliadau Ad-dalu Benthyciadau i Fyfyrwyr a Benthyciadau at Radd Feistr Ôl-raddedig (Diwygio) 2017

CLA(5)-21-17 – Papur 2 – Rheoliadau

CLA(5)-21-17 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-21-17 – Papur 4 – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad

Cytunodd y Pwyllgor i fynd ar drywydd y ffaith nad yw offerynnau cyfansawdd ond yn cael eu creu yn Saesneg.

 

11.10

5.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i'r DU yn gadael yr UE

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno. Cytunoddd y Pwyllgor i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad i gyfleu'r pwyntiau a nodwyd yn sgil y DU yn gadael yr UE.

 

11.15

6.

Papurau i’w nodi

6.1

Papurau i'w nodi - Gadael yr UE

CLA(5)-21-17 – Papur 6 - Llythyr gan yr Arglwydd Jay o Ewelme - Brexit: datganoli - adroddiad newydd Pwyllgor UE Tŷ'r Arglwyddi

CLA(5)-21-17 – Papur 7 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

CLA(5)-21-17 – Papur 8 - Llythyr ar y cyd i'r Prif Weinidog: Diwygiadau arfaethedig i Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) gan Brif Weinidog Cymru a Phrif Weinidog yr Alban

CLA(5)-21-17 – Papur 9- Llythyr gan y Prif Weinidog i'r Cadeirydd: Set o ddiwygiadau arfaethedig ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth yr Alban i Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

CLA(5)-21-17 – Papur 10- Llythyr gan Michael Russell AMSP, y Gweinidog dros Drafodaethau'r DU o ran Lle yr Alban yn Ewrop, i Bruce Crawford MSP, Cynullydd Pwyllgor Cyllid a Chyfansoddiad Senedd yr Alban

 

 

Dogfennau ategol:

6.2

Papurau i'w nodi - Deddfwriaeth Llywodraeth Cymru

CLA(5)-21-17 – Papur 11 - Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol

CLA(5)-21-17 – Papur 12 - Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol

CLA(5)-21-17 – Papur 13 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant - Bil Diddymu'r Hawl i Brynu

CLA(5)-21-17 – Papur 14 - Llythyr gan y Prif Weinidog - Llawlyfr Deddfwriaeth ar Filiau'r Cynulliad

CLA(5)-21-17 – Papur 15 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol - Adroddiad Comisiwn y Gyraith ar Ffurf a Hygyrchedd y Gyfraith yng Nghymru

 

Dogfennau ategol:

6.3

Papurau i'w nodi - Deddf Cymru 2017

CLA(5)-21-17 – Papur 16 - Llythyr gan y Llywydd - Gweithredu Deddf Cymru 2017 ac ymateb y Llywydd i Ysgrifennydd Gwladol Cymru

CLA(5)-21-17 – Papur 17 - Llythyr gan yr Ysgrifennydd Gwladol, Gweithredu Deddf Cymru 2017

 

 

Dogfennau ategol:

6.4

Papurau i'w nodi - Ymchwiliad Llais Cryfach i Gymru

CLA(5)-21-17 – Papur 18 - Llythyr gan yr Academi Brydeinig - Llais Cryfach i Gymru

CLA(5)-21-17 – Papur 19 - Cymdeithas Ddysgedig Cymru - Llais Cryfach i Gymru

 

 

Dogfennau ategol:

6.5

Papurau i’w nodi - eraill

CLA(5)-21-17 – Papur 20- Llythyr gan y Llywydd - Diwygio'r Cynulliad: anghymhwyso, difenwi, dirmyg llys a braint y Cynulliad

CLA(5)-21-17 – Papur 21 - datganiad ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru: Y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

11.20

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

7.1

Papur i'w nodi - Llythyr gan y Llywydd

CLA(5)-21-17 – Papur 22 - Llythyr gan y Llywydd - Bil Ymadael â'r UE: Panel Gweithredu Arbenigol i Gymru

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd i ymateb iddo.

 

7.2

Llais Cryfach i Gymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

 

7.3

Dull o gynnal gwaith craffu ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

14.30

8.

Llais Cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 13

Philip Rycroft CB, Ysgrifennydd Parhaol: Yr Adran ar gyfer Gadael yr Undeb Ewropeaidd

 

CLA(5)-21-17 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Philip Rycroft CB, Ail Ysgrifennydd Parhaol: Yr Adran ar gyfer Gadael yr Undeb Ewropeaidd.

 

15.30

9.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

9.1

Llais Cryfach i Gymru - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth gan Philip Rycroft.

 

9.2

Deddf Dehongli i Gymru

CLA(5)-21-17 – Papur 23 – Papur gan y Gwasanaethau Cyfreithiol

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y nodyn cyfreithiol ynghylch Deddf Dehongli i Gymru, ac fe'i nodwyd.

 

9.3

Y Flaenraglen Waith

CLA(5)-21-17 –Papur 24 -  Y Flaenraglen waith

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith, ac fe'i nodwyd.