Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Graeme Francis 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 15/09/2020 - Y Pwyllgor Deisebau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

09:00

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Dogfennau ategol:

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Item 2

3.

Dadl ar ddeisebau - Trafodaeth breifat

Dogfennau ategol:

09.15

4.

Deisebau COVID-19

4.1

P-05-987 Dylid diweddaru’r canllawiau fel bod Canolfannau Hapchwarae i Oedolion, sy'n fusnesau teuluol, yn gymwys ar gyfer Grantiau

Dogfennau ategol:

4.2

P-05-991 Sicrhewch fod sticer ar gael i ddangos eich bod yn byw yng Nghymru

Dogfennau ategol:

4.3

P-05-993 Gwnewch y sector manwerthu’n gwbl hygyrch i bobl anabl

Dogfennau ategol:

Bydd y ddwy eitem a ganlyn yn cael eu trafod ar y cyd (4.4 a 4.5)

4.4

P-05-998 Dylid gorfodi gwisgo mygydau a gorchuddion wyneb mewn siopau

Dogfennau ategol:

4.5

P-05-1005 Sicrhau nad yw gwisgo mygydau mewn siopau yn dod yn orfodol

Dogfennau ategol:

4.6

P-05-999 Sicrhau bod pob ysgol gynradd yn cadw pellter cymdeithasol o 1 metr fan lleiaf ym mis Medi 2020

Dogfennau ategol:

5.

Deisebau Covid-19 newydd sydd eisoes wedi'u datrys

5.1

P-05-994 Caniatáu i adeiladau eglwysi ailagor – er enghraifft, ar gyfer addoli ar y cyd

Dogfennau ategol:

5.2

P-05-1004 Caniatáu i Ysgolion Dawns yng Nghymru ailagor ar unwaith ar gyfer gwersi dan do

Dogfennau ategol:

5.3

P-05-1019 Dyfarnwch raddau a ragwelwyd gan athrawon i holl fyfyrwyr Cymru ar gyfer arholiadau 2020

Dogfennau ategol:

6.

Deisebau newydd

6.1

P-05-974 Dylid sicrhau bod technoleg yr aelodau prosthetig a ddarperir gan GIG Cymru cystal â’r hyn a geir yng ngweddill y DU

Dogfennau ategol:

6.2

P-05-992 Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i greu corff cyffredin o wybodaeth am Hanes Cymru fydd pob disgybl yn ei ddysgu

Dogfennau ategol:

6.3

P-05-1000 Ei gwneud yn orfodol i hanesion pobl dduon a POC y DU gael eu haddysgu yng nghwricwlwm addysg Cymru

Dogfennau ategol:

6.4

P-05-996 Galw ar Lywodraeth Cymru i beidio â symud, difrodi na dinistrio unrhyw symbolau hanesyddol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Bydd y ddwy eitem a ganlyn yn cael eu trafod ar y cyd (3.5 a 3.6):

6.5

P-05-1001 Cynnal ymchwiliad annibynnol i'r dewis o safle ar gyfer y Ganolfan Ganser Velindre newydd arfaethedig

Dogfennau ategol:

6.6

P-05-1018 Cefnogaeth ar gyfer y cynlluniau arfaethedig presennol i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd yng Nghaerdydd mewn unrhyw ymchwiliad yn y dyfodol

Dogfennau ategol:

6.7

P-05-1002 Dylid rhoi seibiant treth stamp o ran pob ty sy’n cael ei brynu yng Nghymru

Dogfennau ategol:

6.8

P-05-1003 Mynnu Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol nawr ynghylch gwaredu mwd wedi’i halogi’n radiolegol yn nyfroedd Cymru

Dogfennau ategol:

7.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

7.1

P-05-962 Diwygiad brys i ymestyn yr oedran y ceir hawl i gymorth addysgol ychwanegol o 25 i 26 ac i ddiffinio pandemig Covid-19 yng nghanllawiau'r Llywodraeth fel amgylchiad eithriadol

Dogfennau ategol:

7.2

P-05-967 Annog LlC i ddiwygio ei pholisi ar ryddhad ardrethi annomestig i helpu gadw siopau Debenhams ar agor

Dogfennau ategol:

7.3

P-05-970 Gofynnwch i’r Senedd ailystyried ei phenderfyniad i beidio â rhoi cyllid brys i swau ac acwaria

Dogfennau ategol:

Bydd y ddwy eitem a ganlyn yn cael eu trafod ar y cyd (7.4 a 7.5):

7.4

P-05-981 Caniatáu i gampfeydd a chanolfannau hamdden ailagor

Dogfennau ategol:

7.5

P-05-986 Caniatáu i gampfeydd bach a safleoedd hyfforddi personol agor yn gynt yn ystod cyfyngiadau COVID

Dogfennau ategol:

7.6

P-05-979 Mabwysiadu polisïau llywodraeth y DU o ran llacio’r cyfyngiadau symud

Dogfennau ategol:

7.7

P-05-983 Rhowch gymorth grant i fusnesau Gwely a Brecwast yng Nghymru sy'n talu’r dreth gyngor ac nid ardrethi busnes

Dogfennau ategol:

7.8

P-05-984 Dylid rhoi’r gorau i ymgynghoriadau o bell sy’n gwahaniaethu o ran ceisiadau llosgyddion yn ystod y pandemig Covid-19

Dogfennau ategol:

7.9

P-05-985 Darparu gofal plant i weithiwr allweddol sy'n cyfateb i'r hyn a oedd ar gael cyn pandemig Covid-19

Dogfennau ategol:

7.10

P-05-988 Rhowch fynediad cyfartal at eu hysgolion a’u hathrawon i blant gweithwyr allweddol

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu