Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Graeme Francis 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

2.

Deisebau newydd

2.1

P-05-775 Cau'r bwlch gweithredu tacsis yn drawsffiniol ac is-gontractio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith i rannu barn y deisebwyr, gan gynnwys yr awgrym y dylai fod yn ofynnol i deithiau ddechrau neu ddod i ben yn yr ardal y mae'r cerbyd a'r gyrrwr wedi'u trwyddedu ynddi, a gofyn am y diweddaraf am y farn mewn perthynas â thrwyddedu trawsffiniol ac isgontractio a ddaeth i law drwy'r ymgynghoriad diweddar.

 

 

2.2

P-05-777 Cymhwyso’r ddeddfwriaeth systemau llethu tân awtomatig o fewn y rheoliadau adeiladu cyfredol ar gyfer Cymru.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig i ofyn a yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu adolygu effaith deddfwriaeth 2013 a'i pherthnasedd i brosiectau o'r math a ddisgrifir gan y deisebydd, a phryd y bydd yn gwneud hynny.

 

2.3

P-05-779 Sganio gorfodol gan gynghorau am ficrosglodion mewn anifeiliaid anwes

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig i ofyn a fydd yn ystyried cynnig y deisebydd i Lywodraeth Cymru gyflwyno gofyniad i sganio carcasau anifeiliaid anwes sy'n cael eu canfod a hysbysu perchnogion mewn contractau newydd ar gyfer gwasanaethau gwastraff, neu roi canllawiau pellach i awdurdodau lleol ar y mater hwn.

 

2.4

P-05-780 Ailagor gorsaf Carno

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith i dynnu sylw at bryderon y deisebwyr a gofyn am ymateb i'w galwad i Lywodraeth Cymru ddychwelyd i'r polisi blaenorol o ddyrannu ei chyllideb ei hun i ddatblygu gorsafoedd newydd yng Nghymru.

 

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-05-762 Symud Cynulliad Cymru o Gaerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb, gan ei bod yn anodd gweld sut y gallai'r Pwyllgor fynd â'r ddeiseb yn ei blaen yn sgil diffyg cyswllt gan y deisebydd.

 

 

3.2

P-04-522 Asbestos mewn ysgolion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan y deisebydd a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith i ofyn:

 

·         a yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu rhannu'r data y mae wedi'u casglu ynghylch ysgolion â chynlluniau asbestos, a sut y bydd yn gwneud hynny; ac

·         am ddiweddariad ynghylch pryd y bydd y Gweithgor Rheoli Asbestos mewn Ysgolion yn cynnal trafodaethau i drafod datblygiadau diweddar yn Lloegr a'u perthnasedd i ysgolion yng Nghymru.

 

3.3

P-05-707 Rhaid i hyfforddiant athrawon gynnwys hyfforddiant statudol ar awtistiaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb, o ystyried bod y deisebydd wedi mynegi boddhad eisoes a'r ffaith na chafwyd unrhyw ymatebion pellach yn ddiweddar.

 

 

3.4

P-05-735 Gwneud y cyfnod sylfaen yn fwy effeithiol ar gyfer ein plant, darparu mwy o athrawon a dileu y TASau blwyddyn 2.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb, gan ei bod yn anodd gweld sut y gallai'r Pwyllgor fynd â'r ddeiseb yn ei blaen yn sgil diffyg cyswllt gan y deisebydd.

 

 

 

 

3.5

P-05-752 Meithrin gallu plant i wrthsefyll seiberfwlio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb, gan ei bod yn anodd gweld sut y gallai'r Pwyllgor fynd â'r ddeiseb yn ei blaen yn sgil diffyg cyswllt gan y deisebydd, a'r ymateb cynhwysfawr a roddwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.

 

 

3.6

P-04-663 Bwyd yn ysbytai Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb yn dilyn yr ystyriaeth fanwl o arlwyo mewn ysbytai a maeth cleifion gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ac o ystyried y boddhad a fynegwyd gan y deisebydd.

 

 

3.7

P-05-693 Rhowch y brechlyn llid yr ymennydd B i bob plentyn yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb, gan ei bod yn anodd gweld sut y gallai'r Pwyllgor fynd â'r ddeiseb yn ei blaen yn sgil diffyg cyswllt gan y deisebydd.

 

 

3.8

P-05-768 Galwad i ddychwelyd darpariaeth pediatreg, obstetreg dan arweiniad ymgynghorydd ac uned gofal arbennig babanod 24 awr i Ysbyty Cyffredinol Dosbarth Llwynhelyg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda, ynghyd â sylwadau pellach gan y deisebydd, a chytunodd i ysgrifennu at y Bwrdd Iechyd i ofyn am ei ymateb i'r pryderon diweddaraf a fynegwyd gan y deisebydd, a gofyn am fanylion ynghylch pa mor aml y defnyddiwyd y cerbyd ambiwlans dynodedig i drosglwyddo menywod a phlant ar frys o Ysbyty Llwynhelyg i Ysbyty Glangwili.

 

3.10

P-05-772 Na i Gylch Haearn arfaethedig Castell y Fflint

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan y deisebydd a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith i ofyn am gadarnhad na fydd cerflun arfaethedig y Cylch Haearn bellach yn cael ei gynnwys fel rhan o'r buddsoddiad arfaethedig yng Nghastell y Fflint, a holi am yr anghysondeb rhwng cynnwys ei lythyr at y Pwyllgor ar 20 Medi a'r datganiad i'r wasg a gyhoeddwyd ar 7 Medi. 

 

 

3.9

P-05-721 Deiseb terfyn cyflymder Penegoes

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb yng ngoleuni cais y deisebwyr am ddiweddariad, a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith i ofyn am ragor o fanylion am yr amserlenni ar gyfer yr adolygiad terfyn cyflymder.

 

 

3.11

P-05-746 Cludiant ysgol am ddim i bob plentyn yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb, gan ei bod yn anodd gweld sut y gallai'r Pwyllgor fynd â'r ddeiseb yn ei blaen yn sgil diffyg cyswllt gan y deisebydd.

 

 

 

3.12

P-05-745 Mwy o ddarpariaeth ar gyfer chwaraeon moduro oddi ar y ffordd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb, gan ei bod yn anodd gweld sut y gallai'r Pwyllgor fynd â'r ddeiseb yn ei blaen yn sgil diffyg cyswllt gan y deisebydd.

 

 

 

4.

Papur i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nodwyd y papur.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o ddechrau'r cyfarfod ar 7 Tachwedd 2017

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

6.

Trafod crynodeb - P-04-564 Adfer gwlâu i gleifion, gwasanaeth mân anafiadau ac uned pelydr-X i Ysbyty Coffa Ffestiniog

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor grynodeb o’i ystyriaeth o'r ddeiseb yn y gorffennol a chytunodd i ystyried fersiwn ddiwygiedig mewn cyfarfod yn y dyfodol.