Cofnodion

Lleoliad arfaethedig: Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Anfonodd Neil Hamilton ei ymddiheuriadau, gan ei fod mewn Gwasanaeth Coffa yn Llundain. Roedd Gareth Bennett yn bresennol fel dirprwy.

 

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cofnodion ar gyfer eu cyhoeddi.

 

3.

Trefn Busnes

3.1

Busnes yr Wythnos Hon

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal ar ôl yr eitem olaf o fusnes.

 

Dydd Mercher

 

 

·         Nid oes unrhyw bwnc wedi'i gyflwyno ar gyfer y Ddadl Fer. Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio fel yr eitem olaf o fusnes.

 

3.2

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Cwestiynodd y Rheolwyr Busnes yr amser a ddyrannwyd i ddatganiadau llywodraeth ar 27 Tachwedd, gan fod rhywfaint o fusnes y Cynulliad wedi symud i'r diwrnod hwnnw i wneud lle ar gyfer y ddadl Cyfnod 3 ar y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) yn ystod amser y Cynulliad ar 5 Rhagfyr. Dyrennir 30 munud bellach i'r datganiadau canlynol:

·                Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus: Y diweddaraf ar Gynllun Cyflawni Ein Cymoedd, Ein Dyfodol

·                Datganiad gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip: Y diweddaraf ar Weithredu'r Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

 

3.3

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mawrth 20 Tachwedd 2018

·         Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Diwrnod Byd-eang y Plant y Cenhedloedd Unedig (30 munud)

 

Dydd Mawrth 27 Tachwedd 2018

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

Dydd Mercher 5 Rhagfyr 2018 –

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

3.4

Llythyr oddi wrth y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: cais am ddatganiad ar Ddiwrnod Byd-eang y Plant

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r cais.

 

 

3.5

Dadl Aelodau: Dewis Cynnig ar gyfer Dadl

Cofnodion:

·         Detholodd y Pwyllgor Busnes y cynnig a ganlyn ar gyfer dadl ar 21 Tachwedd:

NNDM6862 - Bethan Sayed

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn gresynu bod cyllid ar gyfer addysg bellach wedi bod o dan bwysau sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf o ganlyniad i doriadau cyllidebol.

 

2. Yn nodi bod y sector addysg bellach wedi'i osod o dan bwysau ychwanegol, yn rhannol oherwydd polisïau Llywodraeth Cymru sy'n ymwneud â dysgu gydol oes, sgiliau a chyflogadwyedd, a gafodd eu hegluro yn y cynllun cyflogadwyedd diweddar a ddiweddarwyd gan ddatganiad ysgrifenedig ym mis Medi 2018.

 

3. Yn mynegi pryder bod staff mewn sefydliadau addysg bellach yn ystyried mynd ar streic dros gyflogau annigonol a phryderon ynghylch llwythi gwaith trwm.

 

4. Yn cynnig na ddylai fod unrhyw ostyngiad pellach o ran faint o arian a dderbynnir gan y sector addysg bellach ac y dylid cydnabod ei safle fel allwedd i gynhyrchiant, sgiliau, hyfforddiant a chyflogadwyedd yn economi Cymru.

 

Cefnogwyr:

Mohammad Asghar

Siân Gwenllian

Helen Mary Jones

 

·         Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ddychwelyd at pryd y dylid amserlennu'r Ddadl Aelodau nesaf yr wythnos nesaf.

 

4.

Deddfwriaeth

4.1

Llythyr oddi wrth y Pwyllgor Cyllid: Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ymestyn dyddiad cau Cyfnod 2 i 8 Chwefror 2019.

 

4.2

Amserlen ar gyfer ystyried y Bil Deddfwriaeth (Cymru)

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes mewn egwyddor i gyfeirio Bil Deddfwriaeth (Cymru) at y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i'w ystyried.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ohirio'r penderfyniad ar amserlen y Bil er mwyn ymgynghori â'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, a dod yn ôl at y mater mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

4.3

Llythyr oddi wrth y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig: LCM Bil Amaethyddiaeth y DU

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar yr LCM i 4 Ionawr 2019. Nododd yr Aelodau sylwadau'r Pwyllgor ynghylch amserlennu LCMs ac argaeledd Gweinidogion ar gyfer craffu.

 

5.

Pwyllgorau

5.1

Effaith Aelod yn ymddiswyddo ac yn gadael grŵp

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur a chytunodd y dylid cynnal trafodaethau pellach y tu allan i'r pwyllgor, gyda'r bwriad bod y cynnig i lenwi'r lle gwag yn y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn cael ei gyflwyno a'i ystyried yn y Cyfarfod Llawn yr wythnos hon.

 

6.

Busnes y Cynulliad

6.1

Adolygiad o Gwestiynau Llafar y Cynulliad

Cofnodion:

Ailadroddodd y Llywydd ei bwriad i alw UKIP yn olaf ar gyfer Cwestiynau'r Arweinwyr a Llefarwyr gofyn i'r Ceidwadwyr a Phlaid bob yn ail gyda'r gymhareb 6:5, fel y rhai cyntaf i ofyn cwestiynau, gan ddechrau'r wythnos hon.

 

Cytunodd Rheolwyr Busnes i ddychwelyd at y ddau gynnig arall o ran newid nifer y cwestiynau a ofynnir ac amseriad.

 

6.2

Trefniadau cyflwyno dros y Nadolig

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar y trefniadau cyflwyno arfaethedig ar gyfer toriad y Nadolig. 

 

Unrhyw fater arall

Dywedodd Gareth Bennett wrth y Rheolwyr Busnes yr hoffai UKIP ail-enwebu Neil Hamilton fel aelod o Gomisiwn y Cynulliad. Nododd y Rheolwyr Busnes eto nad oedd ganddynt unrhyw reswm i feddwl y byddai eu haelodau'n pleidleisio'n wahanol yn y Cyfarfod Llawn y tro hwn, ac felly cytunodd nad oedd unrhyw ddiben i'r Pwyllgor Busnes gyflwyno cynnig o'r fath. Gan hynny, dywedodd Gareth Bennett wrth y Rheolwyr Busnes yr hoffai UKIP enwebu David Rowlands fel aelod o Gomisiwn y Cynulliad, a chytunodd y Rheolwyr Busnes i gyflwyno cynnig i'w ychwanegu i agenda'r Cyfarfod Llawn fory.

 

Dywedodd hefyd wrth y Rheolwyr Busnes yr hoffai UKIP enwebu David Rowlands fel aelod arall o'r Pwyllgor Safonau Ymddygiad. Bydd cynnig yn cael ei gyflwyno a'i ychwanegu i agenda'r Cyfarfod Llawn yfory.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu