Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Video Conference via Zoom

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i'w cyhoeddi.

 

3.

Trefn busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

Cofnodion:

Cwestiynau Llafar

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes y caiff yr holl gwestiynau atodol eu cyfyngu i un funud. Bydd Arweinwyr / Llefarwyr yn cael tri chwestiwn (Ceidwadwyr a Phlaid Cymru) neu ddau gwestiwn (Plaid Brexit) fel o'r blaen, ond caiff pob cwestiwn hefyd ei gyfyngu i un funud.

 

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

 

Cafodd y Rheolwyr Busnes eu hatgoffa gan y Llywydd y caiff cyfraniadau aelodau eu cyfyngu i un funud a'r disgwyliad yw y bydd y Gweinidog hefyd yn cadw ei hymatebion yn gryno.

 

Egwyl

 

Cytunodd y Trefnydd i symud y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes i fod ar ôl y Cwestiynau i'r Prif Weinidog, a chytunodd y Rheolwyr Busnes y dylai'r egwyl ddod wedyn, ar ôl y cwestiynau i Weinidog yr Amgylchedd a Materion Gwledig, am tua 13:00.

 

Trefn dadleuon

 

Gofynnodd Caroline Jones i ddadl Plaid Brexit gael ei hamserlennu cyn dadl y Blaid Geidwadol ar agenda dydd Mercher: Cytunodd y Rheolwyr Busnes.

 

 

3.2

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at amserlen fusnes dair wythnos ddiwygiedig y llywodraeth a ddosbarthwyd fore heddiw.

 

Dydd Mercher 8 Gorffennaf 2020

 

·         Dadl: Cyfnod 3 y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) (60 munud)

 

Dydd Mercher 15 Gorffennaf 2020

 

·         Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Rhaglen Ddeddfwriaethol (60 munud)

·         Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2020 (30 Munud)

·         Dadl: Cyfnod 4 y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) (60 munud)

 

Awgrymodd Darren Millar y gallai datganiadau Gweinidogol gael eu hadfer ar gyfer cyhoeddiadau newid ôl-reoleiddio. Cytunodd y Trefnydd i gyflwyno'r awgrym hwn i gyd-Weinidogion.

 

Gofynnodd y Trefnydd a fyddai'n bosibl symud y terfyn amser ar gyfer cyflwyno cwestiynau i'r Prif Weinidog ymlaen, gan ei fod ar hyn o bryd yn disgyn ar ddiwedd y dydd ddydd Gwener (4pm). Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ddod â'r terfyn amser ar gyfer y cymysgiad ymlaen o 15.30 a 10.00.

 

 

3.3

Amserlen Busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau a ganlyn yn yr amserlen:

 

Dydd Mercher 1 Gorffennaf 2020:

 

·         Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd (30 munud)

 

Dydd Mercher 15 Gorffennaf 2020:

 

·         Dadl y Pwyllgor Cyllid - Blaenoriaethau Gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer Cyllideb Ddrafft 2021-22, yng ngoleuni Covid 19 (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 

4.

Pwyllgorau

4.1

Sefydlu ac aelodaeth arfaethedig Pwyllgor y Llywydd

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ymgynghori â'u grwpiau ynghylch aelodaeth Pwyllgor y Llywydd a dychwelyd at y mater yn eu cyfarfod yr wythnos nesaf.

 

Nodwyd hefyd yr amserlen arfaethedig ar gyfer sefydlu Pwyllgor y Llywydd, fel y nodir yn Atodiad 2 y papur.

 

 

4.2

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i drefnu dadl ar effeithiau COVID-19 ar economi, seilwaith a sgiliau Cymru ar gyfer dydd Mercher 1 Gorffennaf 2020.

 

 

5.

Y Cyfarfod Llawn

5.1

Dyddiadau Toriadau a Chyfarfodydd Llawn Hybrid

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylid galw'r Senedd yn ôl ddwywaith ym mis Awst o dan Reol Sefydlog 34.9 i ystyried canlyniad yr adolygiadau tair wythnos o reoliadau Coronafeirws. Bydd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn rhithwir. Cytunodd y Rheolwyr Busnes y bydd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal ddydd Mercher 5 a dydd Mercher 26 Awst.

 

Trafododd y Rheolwyr Busnes y cynnig i gynnal cyfarfodydd llawn hybrid ar 8 a 15 Gorffennaf, a chytunwyd mewn egwyddor ar y cynnig. Cadarnhaodd y Llywydd y byddai'n mynd i'r Siambr ddydd Gwener i brofi'r dechnoleg a'r trefniadau ymarferol, ac y byddai'n adrodd yn ôl i'r Pwyllgor yn y cyfarfod yr wythnos nesaf.

 

 

6.

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

Gofynnodd y Trefnydd am gadarnhad y bydd y cyfyngiad ar nifer y cwestiynau ysgrifenedig yn ystod toriad yr haf yn aros yr un fath ag ar gyfer toriadau blaenorol (pum cwestiwn yr Aelod yr wythnos). Cadarnhaodd y Llywydd hyn. 

Adolygu Rheolau Sefydlog

Gofynnodd y Trefnydd i'r adolygiadau arfaethedig o agweddau ar y Rheolau Sefydlog ar gyfer y chweched Senedd barhau. Cytunodd y Rheolwyr Busnes y dylai'r gwaith hwn barhau yn nhymor yr hydref.