Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar gofnodion y cyfarfod ar gyfer eu cyhoeddi.

 

 

3.

Trefn busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

Cofnodion:

Busnes yr Wythnos Hon

 

Dydd Mawrth

 

·         Gwnaeth y Llywodraeth y newidiadau canlynol i fusnes y Cyfarfod Llawn heddiw, dosbarthwyd copïau caled diwygiedig o 'Fusnes yr Wythnos Hon':

-     Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: Strategaeth Dwristiaeth (45 munud) - Tynnwyd yn ôl

-     Bydd Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth y cyflwyno'r datganiad llafar, 'Prentisiaethau: Buddsoddi Mewn Sgiliau ar gyfer y Dyfodol' (45 munud)

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio ar ôl yr eitem olaf o fusnes.

 

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o barhau y tu hwnt i 18.05pm.

 

Dydd Mercher

 

 

·         Bydd yr holl bleidleisio ac eithrio'r ddadl Cyfnod 3 yn digwydd cyn y ddadl fer.

 

·         Ni fydd egwyl cyn dechrau trafodion Cyfnod 3.

 

 

 

3.2

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Dosbarthodd y Trefnydd gopi caled diwygiedig o 'Amserlen Busnes y Llywodraeth am Dair Wythnos', a bydd yr holl newidiadau'n cael eu dangos ar y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes.

 

 

3.3

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 3 Ebrill 2019 –

·         Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 

4.

Pwyllgorau

4.1

Cais gan y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu i fynd ar ymweliad oddi ar y safle

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r cais.

 

 

Unrhyw Fater Arall

Dyrannu Cadeiryddion Pwyllgorau

 

Dywedodd Darren Millar wrth y Rheolwyr Busnes fod Grŵp Ceidwadwyr Cymru bellach am enwebu un o'i Aelodau i swydd Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau, yn unol â'r penderfyniad mewn egwyddor gan y Pwyllgor Busnes ar 23 Hydref 2018.

 

Roedd penderfyniad y mwyafrif o blaid yr ail-ddyrannu - gwrthwynebodd Neil Hamilton.

 

Bydd cynnig i ailddyrannu Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau i Grŵp Ceidwadwyr Cymru yn cael ei ystyried fel yr eitem olaf o fusnes yn ystod y Cyfarfod Llawn heddiw. Os cytunir, bydd y Llywydd yn gwahodd enwebiadau ar ddechrau Cyfarfod Llawn yfory; cynhelir pleidlais gudd os daw mwy nag un enwebiad i law.