Cofnodion

Lleoliad arfaethedig: Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cofnodion ar gyfer eu cyhoeddi.

 

3.

Trefn busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

Cofnodion:

Mae'r datganiadau ar y Gwerthusiad Annibynnol o'r Model Ymateb Clinigol ar gyfer Gwasanaethau Ambiwlans Brys ac Adolygiad Addysg ac Argymhellion y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd wedi'u cyfnewid.

 

Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith yn gwneud Datganiad ar Ddyfodol Gwasanaethau Bysiau Lleol (45 munud).

 

Bydd Arweinydd y Tŷ yn ateb cwestiynau ar ran y Prif Weinidog, sydd ar ymweliad â'r Unol Daleithiau. Bydd Arweinyddion y Gwrthbleidiau yn gofyn cwestiynau heb rybudd, yn unol â'r drefn arferol.

 

Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio ddydd Mawrth ar ôl yr eitem olaf o fusnes. Cytunodd y Pwyllgor Busnes y cynhelir y Cyfnod Pleidleisio cyn y Ddadl Fer ddydd Mercher.

 

3.2

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 

3.3

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 22 Mawrth 2017 -

 

·         Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)

 

4.

Deddfwriaeth

4.1

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â'r Bil Pedolwyr (Cofrestru)

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes bapur gan y Llywodraeth ynghylch Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â'r Bil Pedolwyr (Cofrestru).

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig at ddibenion gwaith craffu. Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd y dylai’r Pwyllgor gyflwyno adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol erbyn dydd Iau 23 Mawrth 2017 er mwyn i’r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol gael ei drafod yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth 28 Mawrth 2017.

 

5.

Rheolau Sefydlog

5.1

Cynigion i ddiwygio Rheol Sefydlog 23 - Deisebau Cyhoeddus

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes adroddiad drafft ar y newidiadau arfaethedig i Reol Sefydlog 23 er mwyn newid y drefn bresennol ar gyfer Deisebau Cyhoeddus.

 

Gwnaeth y Rheolwyr Busnes gytuno ar yr adroddiad a chytuno i gyflwyno cynnig i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog i'w drafod ar 8 Mawrth 2017.

 

Unrhyw fater arall

Rhoddodd Arweinydd y Tŷ y wybodaeth ddiweddaraf am Fil yr Economi Ddigidol.

 

Anogodd y Llywydd y Rheolwyr Busnes i drafod ei chynigion ynghylch Cwestiynau Amserol ymysg ei gilydd oddi allan i weithgarwch y Pwyllgor, gyda'r bwriad o ganfod tir cyffredin cyn trafod y mater eto mewn cyfarfod Pwyllgor.