Cofnodion

Lleoliad arfaethedig: Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Paul Davies. Roedd Andrew R T Davies yn dirprwyo ar ei ran.

 

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cofnodion ar gyfer eu cyhoeddi.

 

3.

Trefn busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

Cofnodion:

Bydd y Cwnsler Cyffredinol yn gwneud datganiad am Ddyfarniad y Goruchaf Lys ar Erthygl 50.

 

Bydd y Prif Weinidog yn gwneud datganiad:"Diogelu Dyfodol Cymru": Pontio o’r Undeb Ewropeaidd i berthynas newydd ag Ewrop.

 

Cafodd y datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant: Gweithio Gyda'n Gilydd i Greu Cymunedau Mwy Diogel ei ohirio tan 7 Chwefror.

 

Cafodd y ddadl ar yr Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2015-16, gan gynnwys Adroddiad Interim Gweinidogion Cymru ar Gydraddoldeb 2016, ei thynnu’n ôl.

 

Byddai'r Cyfnod Pleidleisio ddydd Mawrth yn cael ei gynnal ar ôl yr eitem olaf o fusnes. Cytunodd y Pwyllgor Busnes y cynhelid y Cyfnod Pleidleisio cyn y Ddadl Fer ddydd Mercher.

 

3.2

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 

3.3

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen

 

Dydd Mercher 15 Chwefror 2017 –

 

  • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar ei waith craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 (60 munud).
  • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
  • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

4.

Rhaglen waith weithdrefnol

4.1

Adolygiad o’r Trefniadau Ynghylch Deisebau Cyhoeddus

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor Busnes lythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau yn cadarnhau eu bod yn fodlon â’r  cynigion i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog ac i dreialu trefn newydd ar gyfer ystyried cynnal dadl ar ddeisebau sydd wedi cael 5,000 o lofnodion yn y Cyfarfod Llawn.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes hefyd ag awgrym y Pwyllgor Deisebau i gyflwyno’r newidiadau ar 8 Mawrth. 

 

Gofynnodd y Rheolwyr Busnes am adroddiad drafft ar y newidiadau i'r Rheolau Sefydlog er mwyn iddynt eu hystyried mewn cyfarfod yn y dyfodol.