Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Senedd

Nodyn: 272(v1) 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 01/04/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Datganiad gan y Llywydd

Dechreuodd yr eitem am 14:00

Croesawodd y Llywydd yr Aelodau i’r Cyfarfod Llawn rhithwir cyntaf o Gynulliad Cenedlaethol Cymru, a dywedodd fod y Cyfarfod Llawn hwn, a gynhelir drwy gynhadledd fideo, yn unol â Rheolau Sefydlog Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gyfystyr â thrafodion y Cynulliad at ddibenion Deddf Llywodraeth Cymru 2006.

 

Dywedodd y Llywydd, ar ôl ymgynghori â'r Pwyllgor Busnes, y bydd darpariaethau Rheol Sefydlog 34 yn gymwys o ran cworwm, pleidlais wedi’i phwysoli a datgymhwyso’r gofynion ar gyfer cwestiynau llafar.

 

Rhoddodd hysbysiad, hefyd, yn unol â Rheol Sefydlog 34.17, nad oedd yn ymarferol i'r cyfarfod gael ei ddarlledu'n fyw. Bydd recordiad ar gael ar Senedd TV cyn gynted â phosibl ar ôl i'r cyfarfod ddod i ben a chyhoeddir cofnod o'r trafodion yn y ffordd arferol.

 

Cafodd yr Aelodai eu hatgoffa gan y Llywydd hefyd bod Rheolau Sefydlog yn ymwneud â threfniadau a threfn busnes yn y Cyfarfod Llawn yn gymwys i’r cyfarfod hwn. 

 

(5 munud)

1.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.03

 

(30 munud)

2.

Datganiad gan y Prif Weinidog: Coronafeirws (Covid-19)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.05

 

(30 munud)

3.

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Coronafeirws (Covid-19)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.58

 

(30 munud)

4.

Datganiad gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru: Ymateb economaidd i Covid-19

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.58

Datganiad gan y Llywydd

Diolchodd y Llywydd i’r Aelodau a’r swyddogion am eu gwaith wrth gynnal y sesiwn arbennig hon o’r Cyfarfod Llawn, a dywedodd bod atebolrwydd democrataidd yn parhau i wella, hyd yn oedd yn ystod yr adegau mwyaf heriol hyn ac y byddwn yn parhau i gynnal sesiynau rhithwir o’r Cyfarfod Llawn cyhyd ag y bydd angen.