Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 270(v6) 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 24/03/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(5 munud)

1.

Cynnig i atal Rheolau Sefydlog

NNDM7315 Rebecca Evans (Gwyr)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheolau Sefydlog 33.6 a 33.8:

 

1. Yn atal Rheol Sefydlog 12.56(i) a (ii) sy’n ei gwneud yn ofynnol i:

 

a) Brif Weinidog Cymru ateb cwestiynau llafar unwaith, am hyd at 60 munud, ym mhob wythnos y bydd y Cynulliad yn cynnal Cyfarfod Llawn; a

 

b) bob un o Weinidogion Cymru a’r Cwnsler Cyffredinol ateb cwestiynau llafar ynglŷn â’u cyfrifoldebau, o leiaf unwaith, am hyd at 45 munud, ym mhob pedair wythnos y bydd y Cynulliad yn cynnal cyfarfod llawn,

 

fel nad yw’n ofynnol i'r Prif Weinidog, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru a’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd ateb cwestiynau llafar yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth 24 Mawrth 2020.

 

2. Yn atal Rheol Sefydlog 12.20(i), 12.22(i) a’r rhan honno o Reol Sefydlog 11.16 sy’n ei gwneud yn ofynnol bod y cyhoeddiad wythnosol o dan Reol Sefydlog 11.11 yn darparu’r amserlen ar gyfer busnes yn y Cyfarfod Llawn yr wythnos ganlynol, er mwyn caniatáu i NNDM7316, y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Coronafeirws, gael ei ystyried yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth 24 Mawrth 2020.

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol - y Bil Coronafirws

 

Y Bil Coronafeirws (Saesneg yn unig)

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 10.00

NNDM7315 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheolau Sefydlog 33.6 a 33.8:

1. Yn atal Rheol Sefydlog 12.56(i) a (ii) sy’n ei gwneud yn ofynnol i:

a) Brif Weinidog Cymru ateb cwestiynau llafar unwaith, am hyd at 60 munud, ym mhob wythnos y bydd y Cynulliad yn cynnal Cyfarfod Llawn; a

b) bob un o Weinidogion Cymru a’r Cwnsler Cyffredinol ateb cwestiynau llafar ynglŷn â’u cyfrifoldebau, o leiaf unwaith, am hyd at 45 munud, ym mhob pedair wythnos y bydd y Cynulliad yn cynnal cyfarfod llawn,

fel nad yw’n ofynnol i'r Prif Weinidog, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru a’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd ateb cwestiynau llafar yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth 24 Mawrth 2020.

2. Yn atal Rheolau Sefydlog 12.20(i), 12.22(i) a’r rhan honno o Reol Sefydlog 11.16 sy’n ei gwneud yn ofynnol bod y cyhoeddiad wythnosol o dan Reol Sefydlog 11.11 yn darparu’r amserlen ar gyfer busnes yn y Cyfarfod Llawn yr wythnos ganlynol, er mwyn caniatáu i NNDM7316, y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil y Coronafeirws, gael ei ystyried yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth 24 Mawrth 2020.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(0 munud)

2.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog - AILDREFNWYD O DDYDD MERCHER 25 MAWRTH

Cofnodion:

Trosglwyddwyd cwestiynau i'r Prif Weinidog i'w hateb yn ysgrifenedig.

(5 munud)

3.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 10.00

(0 munud)

4.

Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru - AILDREFNWYD O DDYDD MERCHER 25 MAWRTH

Cofnodion:

Trosglwyddwyd cwestiynau i Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru i'w hateb yn ysgrifenedig.

(0 munud)

5.

Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd (yn rhinwedd ei gyfrifoldebau fel Gweinidog Pontio Ewropeaidd) - AILDREFNWYD O DDYDD MERCHER 25 MAWRTH

Cofnodion:

Trosglwyddwyd cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd (yn rhinwedd ei gyfrifoldebau fel Gweinidog Pontio Ewropeaidd) i'w hateb yn ysgrifenedig.

(0 munud)

6.

Cwestiynau Amserol

Ni ddewisiwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

(45 munud)

7.

Datganiad gan y Prif Weinidog: Coronafeirws (Covid-19)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 10.02

(45 munud)

8.

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Coronafeirws (COVID-19)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 11.27

(0 munud)

9.

Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Coronafeirws (COVID-19) - i’w gyhoeddi fel datganiad ysgrifenedig

Cofnodion:

Cyhoeddwyd y datganiad fel datganiad ysgrifenedig.

(0 munud)

10.

Datganiad gan y Gweinidog Addysg: Coronafeirws (COVID-19) - i’w gyhoeddi fel datganiad ysgrifenedig

Cofnodion:

Cyhoeddwyd y datganiad fel datganiad ysgrifenedig.

(0 munud)

11.

Datganiad gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru: Coronafeirws (COVID-19) - i’w gyhoeddi fel datganiad ysgrifenedig

Cofnodion:

Cyhoeddwyd y datganiad fel datganiad ysgrifenedig.

(0 munud)

12.

Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Coronafeirws (COVID-19) - i’w gyhoeddi fel datganiad ysgrifenedig

Cofnodion:

Cyhoeddwyd y datganiad fel datganiad ysgrifenedig.

 

(0 munud)

13.

Datganiad gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol: Coronafeirws (COVID-19) - i’w gyhoeddi fel datganiad ysgrifenedig

Cofnodion:

Cyhoeddwyd y datganiad fel datganiad ysgrifenedig.

(90 munud)

14.

Dadl: Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil y Coronafeirws

NNDM7316 Vaughan Gething (De Caerdydd a Phenarth)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Coronafeirws i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 24 Mawrth 2020 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

 

Mae copi o’r Bil i’w weld ar wefan Senedd y DU:

 

Bil Coronafirws (Saesneg yn unig) 

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 12.31

NNDM7316 - Vaughan Gething (De Caerdydd a Phenarth)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau ym Mil y Coronafeirws i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 24 Mawrth 2020 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(0 munud)

15.

Dadl: Egwyddorion Cyffredinol y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - TYNNWYD YN ÔL

Cofnodion:

Tynnwyd yr eitem hon yn ól.

(0 munud)

16.

Cynnig i gymeradwyo'r penderfyniad ariannol ynghylch y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - TYNNWYD YN ÔL

Cofnodion:

Tynnwyd yr eitem hon yn ól.

(5 munud)

17.

Cynnig i atal Rheolau Sefydlog

NNDM7317 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheolau Sefydlog 33.6 a 33.8:

Yn atal Rheol Sefydlog 12.20(i) a'r rhan honno o Reol Sefydlog 11.16 sy'n ei gwneud yn ofynnol bod y cyhoeddiad wythnosol o dan Reol Sefydlog 11.11 yn darparu'r amserlen ar gyfer busnes yn y Cyfarfod Llawn yr wythnos ganlynol, er mwyn caniatáu i’r eitem fusnes nesaf gael ei ystyried yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth, 24 Mawrth 2020.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.46

NNDM7317 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheolau Sefydlog 33.6 a 33.8:

Yn atal Rheol Sefydlog 12.20(i) a'r rhan honno o Reol Sefydlog 11.16 sy'n ei gwneud yn ofynnol bod y cyhoeddiad wythnosol o dan Reol Sefydlog 11.11 yn darparu'r amserlen ar gyfer busnes yn y Cyfarfod Llawn yr wythnos ganlynol, er mwyn caniatáu i’r eitem fusnes nesaf gael ei hystyried yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth, 24 Mawrth 2020.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(5 munud)

18.

Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog

NNDM7318 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2:

1. Yn ystyried adroddiad y Pwyllgor Busnes 'Busnes y Cynulliad a Gweithdrefnau Argyfwng' a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 24 Mawrth 2020.

2. Yn cymeradwyo'r cynnig i:

(i) ddiwygio’r Rheolau Sefydlog er mwyn ychanegu Rheol Sefydlog 34 newydd, fel y nodir yn Atodiad A o adroddiad y Pwyllgor Busnes; a

(ii) yn dirymu Rheolau Sefydlog 6.24A-H a 12.1A-C a dderyniwyd ar 18 Mawrth 2020.

3. Yn nodi bod y newidiadau hyn yn rhai dros dro, ac y byddant yn peidio â chael effaith pan gaiff y Cynulliad hwn ei ddiddymu, neu pan fydd y Cynulliad yn penderfynu felly, pa un bynnag sydd gyntaf.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.46

NNDM7318 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2:

1. Yn ystyried adroddiad y Pwyllgor Busnes 'Busnes y Cynulliad a Gweithdrefnau Brys' a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 24 Mawrth 2020.

2. Yn cymeradwyo'r cynnig i:

(i) ddiwygio’r Rheolau Sefydlog er mwyn ychwanegu Rheol Sefydlog 34 newydd, fel y nodir yn Atodiad A o adroddiad y Pwyllgor Busnes; a

(ii) yn dirymu Rheolau Sefydlog 6.24A-H a 12.1A-C a dderbyniwyd ar 18 Mawrth 2020.

3. Yn nodi bod y newidiadau hyn yn rhai dros dro, ac y byddant yn peidio â chael effaith pan gaiff y Cynulliad hwn ei ddiddymu, neu pan fydd y Cynulliad yn penderfynu felly, pa un bynnag sydd gyntaf.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

19.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Ni chafwyd Cyfnod Pleidleisio