Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 242(v4) 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 19/11/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Mae’r Llywydd wedi cael gwybod, o dan Reol Sefydlog 12.58, bydd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn ateb cwestiynau ar ran y Prif Weinidog.

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Hysbyswyd y Llywydd, o dan Reol Sefydlog 12.58, y byddai’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn ateb cwestiynau ar ran y Prif Weinidog.

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar ôl cwestiwn 2.

(30 munud)

2.

Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit (mewn perthynas â'i gyfrifoldebau fel "swyddog cyfreithiol")

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.21

Gofynnwyd y 4 cwestiwn.

 

 

(30 munud)

3.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.40

 

 

(60 munud)

4.

Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.07

 

 

(45 munud)

5.

Datganiad gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth: Tata Steel

Cofnodion:

Dechreupdd yr eiem am 15.48

 

 

(45 munud)

6.

Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)

NDM7189 - Vaughan Gething (De Caerdydd a Phenarth)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru).

Gosodwyd Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 14 Hydref 2019;

Gosodwyd adroddiad Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar Fil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) ar 12 Tachwedd 2019.

Dogfennau Ategol
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
Adroddiad y Pwyllgor Cyllid

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.48

NDM7189 - Vaughan Gething (De Caerdydd a Phenarth)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru).

Gosodwyd Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 14 Hydref 2019;

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(5 munud)

7.

Cynnig i gymeradwyo'r penderfyniad ariannol ynghylch Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)

NDM7190 - Vaughan Gething (De Caerdydd a Phenarth)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o Fil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.25

NDM7190 - Vaughan Gething (De Caerdydd a Phenarth)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o Fil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

8.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Nid oedd Cyfnod Pleidleisio.