Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Nodyn: 235(v5) 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 16/10/2019 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd cwestiynau 1, 2, a 4-8. Tynnwyd cwestiwn 3 yn ôl. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

(45 munud)

2.

Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.17

Gofynnwyd y 9 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiynau 2, 3, 7 ac 8 gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

(20 munud)

3.

Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.10

Gofynnwyd y 4 cwestiwn.

 

(20 munud)

4.

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Dirprwy Weinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth

 

Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): Yn dilyn yr ansicrwydd am brosesydd llaeth Tomlinsons Dairy, a’r ffaith fod yna 70 o ffermydd llaeth a channoedd o swyddi yn ddibynol ar yr hufenfa, pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gynorthwyo’r cwmni a’r gweithlu?

 

Gofyn i Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

 

Alun Davies (Blaenau Gwent): Pa sylwadau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u gwneud yn dilyn carcharu arweinwyr gwleidyddol etholedig Catalonia?

 

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

 

David Rees (Aberafan): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad yn dilyn y cyhoeddiad ynghylch cau Hi-Lex a cholli 120 o swyddi ym Mharc Ynni Baglan? (TAQ355)

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.21

 

I’w ateb gan Ddirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): Yn dilyn yr ansicrwydd am brosesydd llaeth Tomlinsons Dairy, a’r ffaith fod yna 70 o ffermydd llaeth a channoedd o swyddi yn ddibynol ar yr hufenfa, pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gynorthwyo’r cwmni a’r gweithlu?

 

I’w ateb gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Alun Davies (Blaenau Gwent): Pa sylwadau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u gwneud yn dilyn carcharu arweinwyr gwleidyddol etholedig Catalonia?

 

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

David Rees (Aberafan): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad yn dilyn y cyhoeddiad ynghylch cau Hi-Lex a cholli 120 o swyddi ym Mharc Ynni Baglan?

 

(5 munud)

5.

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.07

Gwnaeth Suzy Davies ddatganiad am -  Diwrnod Adfywio Calon.

Gwnaeth Ann Jones ddatganiad am - Dangos y cerdyn coch i hiliaeth.

 

(30 munud)

6.

Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod - Defnyddio Plastigau Untro

NDM7155 Huw Irranca-Davies (Ogwr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi cynnig ar gyfer Bil ar ddefnyddio plastigau untro.

2. Yn nodi mai diben y Bil hwn fyddai:

a) lleihau'n sylweddol y defnydd o blastigau untro yn seiliedig ar yr arferion a'r ymchwil rhyngwladol gorau, a fyddai'n sefydlu Cymru fel arweinydd byd o ran lleihau gwastraff plastig;

b) cyflwyno trethi ac ardollau priodol er mwyn lleihau'n sylweddol y gwaith o gynhyrchu plastigau untro yng Nghymru a'r defnydd ohonynt;

c) cyflwyno cynllun gweithredu trawslywodraethol gan gynnwys cyfres gynhwysfawr o fesurau i leihau'n sylweddol y defnydd o blastigau untro;

d) pennu targedau a cherrig milltir ar gyfer lleihau plastigau untro penodol.

Cefnogwyr

Alun Davies (Blaenau Gwent)

Andrew R.T. Davies (Canol De Cymru)

David Rees (Aberafan)

Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni)

Delyth Jewell (Dwyrain De Cymru)

Hefin David (Caerffili)

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

Jayne Bryant (Gorllewin Casnewydd)

Joyce Watson (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Neil McEvoy (Canol De Cymru)

Rhianon Passmore (Islwyn)

Vikki Howells (Cwm Cynon)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.10

NDM7155 Huw Irranca-Davies (Ogwr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi cynnig ar gyfer Bil ar ddefnyddio plastigau untro.

2. Yn nodi mai diben y Bil hwn fyddai:

a) lleihau'n sylweddol y defnydd o blastigau untro yn seiliedig ar yr arferion a'r ymchwil rhyngwladol gorau, a fyddai'n sefydlu Cymru fel arweinydd byd o ran lleihau gwastraff plastig;

b) cyflwyno trethi ac ardollau priodol er mwyn lleihau'n sylweddol y gwaith o gynhyrchu plastigau untro yng Nghymru a'r defnydd ohonynt;

c) cyflwyno cynllun gweithredu trawslywodraethol gan gynnwys cyfres gynhwysfawr o fesurau i leihau'n sylweddol y defnydd o blastigau untro;

d) pennu targedau a cherrig milltir ar gyfer lleihau plastigau untro penodol.

Cefnogwyr

Alun Davies (Blaenau Gwent)

Andrew R.T. Davies (Canol De Cymru)

David Rees (Aberafan)

Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni)

Delyth Jewell (Dwyrain De Cymru)

Hefin David (Caerffili)

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

Jayne Bryant (Gorllewin Casnewydd)

Joyce Watson (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Neil McEvoy (Canol De Cymru)

Rhianon Passmore (Islwyn)

Vikki Howells (Cwm Cynon)

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(60 munud)

7.

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: y Cynllun Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu

NDM7161 John Griffiths (Dwyrain Casnewydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 8 Gorffennaf 2019.

Nodyn: Gosodwyd ymatebion Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 9 Hydref 2019.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.49

NDM7161 John Griffiths (Dwyrain Casnewydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 8 Gorffennaf 2019.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(60 munud)

8.

Dadl Plaid Cymru - Treth Gyngor ar ail Gartrefi

NDM7162 Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod treth gyngor yn cael ei thalu ar ail gartrefi.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.41

NDM7162 Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod treth gyngor yn cael ei thalu ar ail gartrefi.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

 

9.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Nid oedd cyfnod pleidleisio

 

(30 munud)

10.

Dadl Fer

NDM7159 Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

Ffrind gorau ar y stryd ac oddi arni: herio'r polisi 'dim cŵn' mewn lloches a llety i'r digartref.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.32

NDM7159 Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

Ffrind gorau ar y stryd ac oddi arni: herio'r polisi 'dim cŵn' mewn lloches a llety i'r digartref.

 

11.

Dadl Fer - TYNNWYD YN ÔL

NDM7160 Andrew R.T. Davies (Canol De Cymru)

Pwysigrwydd lles anifeiliaid i hyrwyddo delwedd Cymru.