Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Nodyn: 203(v3) 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 30/04/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.25

 

(45 munud)

3.

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit: Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Negodiadau Brexit

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.01

 

(45 munud)

4.

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Gwasanaethau Mamolaeth Cwm Taf

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.46

 

(45 munud)

5.

Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Y Rhaglen Ddileu TB Buchol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.52

 

(45 munud)

6.

Datganiad gan y Gweinidog Addysg: Cymorth i Ddysgwyr sydd o dan Anfantais a Dysgwyr sy'n Agored i Niwed

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.32

(45 munud)

7.

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: Cymru Greadigol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.08

(15 munud)

8.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Awdurdodau Afonydd a Draenio Tir

NDM7037 - Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno mai Senedd y DU ddylai ystyried darpariaethau’r Bil Awdurdodau Afonydd a Draenio Tri i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 15 Mawrth 2019 a gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Diwygiedig yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Ebrill 2019 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Mae copi o’r Bil i’w weld ar wefan Senedd y DU:

Bill documents — Rivers Authorities and Land Drainage Bill 2017-19 — UK ParliamentSaesneg yn unig

Dogfennau Ategol
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.39

NDM7037 - Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno mai Senedd y DU ddylai ystyried darpariaethau’r Bil Awdurdodau Afonydd a Draenio Tri i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 15 Mawrth 2019 a gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Diwygiedig yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Ebrill 2019 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Mae copi o’r Bil i’w weld ar wefan Senedd y DU:

Bill documents — Rivers Authorities and Land Drainage Bill 2017-19 — UK ParliamentSaesneg yn unig

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

9.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Nid oedd Cyfnod Pleidleisio.