Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 183(v4) 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 22/01/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cwestiwn Brys

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth:

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad brys am y cyhoeddiad ynglŷn â Wylfa Newydd?

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.53

Gofynnwyd y 7 cwestiwn cyntaf. Cafodd cwestiynau 2 a 7 eu grwpio i’w hateb gyda’i gilydd. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.51

 

(0 munud)

3.

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip: Gwneud Cymru'n Genedl Noddfa - Gohiriwyd

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem hon

 

(0 munud)

4.

Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Cefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Coedwigaeth yng Nghymru - Gohiriwyd

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem hon

 

(0 munud)

5.

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Pwysau Iach: Cymru Iach - Ein Huchelgeisiau Cenedlaethol i Atal a Lleihau Gordewdra yng Nghymru - Gohiriwyd

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem hon

 

(0 munud)

6.

Rheoliadau Lleoli Oedolion (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2019 - Gohiriwyd

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem hon

 

(0 munud)

7.

Rheoliadau Gwasanaethau Eirioli Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2019 - Gohiriwyd

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem hon

 

(0 munud)

8.

Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2019 - Gohiriwyd

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem hon

 

(30 munud)

9.

Datganiad gan y Prif Weinidog: Y diweddaraf am Gynnig Llywodraeth y DU ar gyfer Ymadael â’r UE

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.31

 

(45 munud)

10.

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Effaith Brexit heb Gytundeb ar ein Gwasanaethau Iechyd a Gofal

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.08

 

(45 munud)

11.

Datganiad gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth: Effaith Brexit heb Gytundeb ar Drafnidiaeth

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.50

 

(45 munud)

12.

Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Effaith Brexit heb Gytundeb ar yr Amgylchedd, Amaethyddiaeth a Physgodfeydd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.34

 

(45 munud)

13.

Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Paratoi ein Gwasanaethau Cyhoeddus at Brexit heb Gytundeb – Argyfyngau Sifil Posibl

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.19

 

 

(45 munud)

14.

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit: Effaith Brexit heb Gytundeb ar Gymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.48

(15 munud)

15.

Rheoliadau Deddf Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018 (Diwygiadau Canlyniadol a Darpariaethau Arbed) 2019

NDM6939 – Rebecca Evans (Gŵyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5

1.  Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Deddf Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018 (Diwygiadau Canlyniadol a Darpariaethau Arbed) 2019 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10/12/2018. 

Dogfennau Ategol

Memorandwm Esboniadol
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 19.34

NDM6939 – Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Deddf Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018 (Diwygiadau Canlyniadol a Darpariaethau Arbed) 2019 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10/12/2018.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

16.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

There was no voting time.