Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Nodyn: 176(v4) 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 05/12/2018 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Datganiad y Llywydd

(45 munud)

1.

Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i Ysgrifennydd y Cabinet ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.33

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet ar ôl cwestiwn 2.

 

(45 munud)

2.

Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i Ysgrifennydd y Cabinet ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.19

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet a’r Gweinidog Tai ac Adfywio ar ôl cwestiwn 2.

 

(20 munud)

3.

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): O ystyried bod adroddiad diweddar Estyn yn datgan y gallai ysgolion uwchradd yng Nghymru wneud yn well, gyda dim ond hanner wedi'u barnu i fod yn dda neu’n ardderchog ar hyn o bryd, pa waith y bydd Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau y codir safonau ar draws holl ysgolion uwchradd Cymru?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.08

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): O ystyried bod adroddiad diweddar Estyn yn datgan y gallai ysgolion uwchradd yng Nghymru wneud yn well, gyda dim ond hanner wedi'u barnu i fod yn dda neu’n ardderchog ar hyn o bryd, pa waith y bydd Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau y codir safonau ar draws holl ysgolion uwchradd Cymru?

 

(5 munud)

4.

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.19

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad am -  Gadewch i Paul Robeson Ganu (dathlu 80 mlynedd ers ei ymddangosiad hanesyddol yn y Pafiliwn, Aberpennar ar 7 Rhagfyr 1938).

Gwnaeth Helen Mary Jones ddatganiad am -  Dathlu bywyd yr Athro Mike Sullivan, Cyfarwyddwr yr Academi, Prifysgol Abertawe a fu farw ddydd Gwener diwethaf.

Gwnaeth Bethan Sayed ddatganiad am - Nodi Wythnos Dysgu Gydol Oes.

(15 munud)

5.

Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad 03-18 i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9

NDM6890  Jayne Bryant (Gorllewin Casnewydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn ystyried Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Adroddiad 03-18 a osodwyd gerbron y Cynulliad ar 23 Tachwedd 2018 yn unol â Rheol Sefydlog 22.9

2. Yn cymeradwyo’r argymhelliad yn yr adroddiad.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.24

NDM6890  Jayne Bryant (Gorllewin Casnewydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn ystyried Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Adroddiad 03-18 a osodwyd gerbron y Cynulliad ar 23 Tachwedd 2018 yn unol â Rheol Sefydlog 22.9

2. Yn cymeradwyo’r argymhelliad yn yr adroddiad.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(60 munud)

6.

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Perfformiad Llwyodraeth Cymru

NDM6892 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn gresynu ers mis Rhagfyr 2009:

a) fod amseroedd aros rhwng atgyfeirio a thriniaeth yn y GIG yng Nghymru wedi cynyddu;

b) fod perfformiad yn erbyn y targedau 4 a 12 awr yn adrannau brys Cymru wedi dirywio;

c) nad yw’r targedau trin canser yng Nghymru erioed wedi cael eu cyrraedd;

d) fod nifer y gwelyau mewn ysbytai yng Nghymru wedi gostwng;

e) fod perfformiad TGAU wedi dirywio yng Nghymru gyda chyrhaeddiad graddau A * - C ar gyfer haf 2018 ar y lefel waethaf ers 2005;

f) fod sgoriau OECD PISA Cymru yn waeth mewn darllen, mathemateg a gwyddoniaeth a bod y canlyniadau diweddaraf yn waeth nag yn 2009, gan roi sgoriau Cymru yn hanner gwaelod sgoriau byd-eang yr OECD ac ar waelod sgoriau'r DU;

g) fod nifer fawr o ysgolion yng Nghymru wedi'u cau'n barhaol;

h) fod incwm gwario gros aelwydydd fel canran o gyfartaledd y DU wedi gostwng;

i) fod gan Gymru gyfradd twf cyflog gyfartalog gwaethaf gwledydd y DU;

 j) fod ardrethi busnes yng Nghymru wedi dod yn llai cystadleuol na rhannau eraill o'r DU; a

 k) fod nifer y cartrefi newydd sy'n cael eu hadeiladu yn flynyddol yng Nghymru wedi gostwng.

 2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gydnabod ei methiannau, gan roi’r gorau i’w pholisïau sy’n methu, a chyflawni'r newid cadarnhaol sydd ei angen ar Gymru.

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

Gwelliant 1 - Julie James (Gorllewin Abertawe)

Dileu popeth ar ôl Cymru a rhoi yn ei le:

1.    Yn cydnabod:

a)    Bod bron i naw o bob 10 o bobl yn cael eu trin o fewn yr amser targed o 26 wythnos

b)    Bod y buddsoddiad yn GIG Cymru ar lefel na welwyd o’r blaen

c)    Bod mwy o bobl nag erioed yn goroesi canser yng Nghymru ac yn cael eu trin o fewn yr amser targed

d)    Bod cyfran y disgyblion a gafodd y graddau TGAU uchaf, A* i A, wedi cynyddu i 18.5% yn 2018

e)    Bod 8.7% o ddisgyblion wedi cael A* yn eu harholiadau Safon Uwch yn 2018 – y canlyniadau gorau yng Nghymru ers cyflwyno’r radd yn 2010

f)     Bod incwm gwario gros aelwydydd (GDHI) yn 2016 yn £15,835 i bob person, sy’n cyfateb i 81.5% o GDHI y DU, cynnydd ers 2015

g)    Bod enillion wythnosol gros cyflogeion sy’n gweithio’n amser llawn yng Nghymru yn 2018 wedi cynyddu 2.1% ers 2017

h)    Bod 1.5m o bobl mewn cyflogaeth yng Nghymru yn ystod y tri mis hyd at fis Medi 2018, cynnydd o 4.2%  o’i gymharu â’r un cyfnod flwyddyn ynghynt – y cynnydd mwyaf yn unrhyw un o wledydd neu ranbarthau’r DU

i)     Bod tri chwarter busnesau bach Cymru yn cael cymorth â’u biliau ardrethi ac nad yw eu hanner yn talu unrhyw ardrethi annomestig o gwbl

j)     Y bydd 20,000 o dai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu drwy gyllid Llywodraeth Cymru yn ystod tymor y Cynulliad hwn.

Yn diolch i’r Prif Weinidog am ei arweiniad a’i waith yn ystod ei naw mlynedd yn y swydd.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.26

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

NDM6892 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn gresynu ers mis Rhagfyr 2009:

a) fod amseroedd aros rhwng atgyfeirio a thriniaeth yn y GIG yng Nghymru wedi cynyddu;

b) fod perfformiad yn erbyn y targedau 4 a 12 awr yn adrannau brys Cymru wedi dirywio;

c) nad yw’r targedau trin canser yng Nghymru erioed wedi cael eu cyrraedd;

d) fod nifer y gwelyau mewn ysbytai yng Nghymru wedi gostwng;

e) fod perfformiad TGAU wedi dirywio yng Nghymru gyda chyrhaeddiad graddau A * - C ar gyfer haf 2018 ar y lefel waethaf ers 2005;

f) fod sgoriau OECD PISA Cymru yn waeth mewn darllen, mathemateg a gwyddoniaeth a bod y canlyniadau diweddaraf yn waeth nag yn 2009, gan roi sgoriau Cymru yn hanner gwaelod sgoriau byd-eang yr OECD ac ar waelod sgoriau'r DU;

g) fod nifer fawr o ysgolion yng Nghymru wedi'u cau'n barhaol;

h) fod incwm gwario gros aelwydydd fel canran o gyfartaledd y DU wedi gostwng;

i) fod gan Gymru gyfradd twf cyflog gyfartalog gwaethaf gwledydd y DU;

 j) fod ardrethi busnes yng Nghymru wedi dod yn llai cystadleuol na rhannau eraill o'r DU; a

 k) fod nifer y cartrefi newydd sy'n cael eu hadeiladu yn flynyddol yng Nghymru wedi gostwng.

 2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gydnabod ei methiannau, gan roi’r gorau i’w pholisïau sy’n methu, a chyflawni'r newid cadarnhaol sydd ei angen ar Gymru.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

5

25

42

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

Gwelliant 1 - Julie James (Gorllewin Abertawe)

Dileu popeth ar ôl Cymru a rhoi yn ei le:

1. Yn cydnabod:

a) Bod bron i naw o bob 10 o bobl yn cael eu trin o fewn yr amser targed o 26 wythnos

b) Bod y buddsoddiad yn GIG Cymru ar lefel na welwyd o’r blaen

c) Bod mwy o bobl nag erioed yn goroesi canser yng Nghymru ac yn cael eu trin o fewn yr amser targed

d) Bod cyfran y disgyblion a gafodd y graddau TGAU uchaf, A* i A, wedi cynyddu i 18.5% yn 2018

e) Bod 8.7% o ddisgyblion wedi cael A* yn eu harholiadau Safon Uwch yn 2018 – y canlyniadau gorau yng Nghymru ers cyflwyno’r radd yn 2010

f)  Bod incwm gwario gros aelwydydd (GDHI) yn 2016 yn £15,835 i bob person, sy’n cyfateb i 81.5% o GDHI y DU, cynnydd ers 2015

g) Bod enillion wythnosol gros cyflogeion sy’n gweithio’n amser llawn yng Nghymru yn 2018 wedi cynyddu 2.1% ers 2017

h) Bod 1.5m o bobl mewn cyflogaeth yng Nghymru yn ystod y tri mis hyd at fis Medi 2018, cynnydd o 4.2%  o’i gymharu â’r un cyfnod flwyddyn ynghynt – y cynnydd mwyaf yn unrhyw un o wledydd neu ranbarthau’r DU

i) Bod tri chwarter busnesau bach Cymru yn cael cymorth â’u biliau ardrethi ac nad yw eu hanner yn talu unrhyw ardrethi annomestig o gwbl

j) Y bydd 20,000 o dai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu drwy gyllid Llywodraeth Cymru yn ystod tymor y Cynulliad hwn.

2. Yn diolch i’r Prif Weinidog am ei arweiniad a’i waith yn ystod ei naw mlynedd yn y swydd.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

5

12

42

Derbyniwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig fel y’i diwygiwyd:

NDM6892 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn cydnabod:

a) Bod bron i naw o bob 10 o bobl yn cael eu trin o fewn yr amser targed o 26 wythnos

b) Bod y buddsoddiad yn GIG Cymru ar lefel na welwyd o’r blaen

c) Bod mwy o bobl nag erioed yn goroesi canser yng Nghymru ac yn cael eu trin o fewn yr amser targed

d) Bod cyfran y disgyblion a gafodd y graddau TGAU uchaf, A* i A, wedi cynyddu i 18.5% yn 2018

e) Bod 8.7% o ddisgyblion wedi cael A* yn eu harholiadau Safon Uwch yn 2018 – y canlyniadau gorau yng Nghymru ers cyflwyno’r radd yn 2010

f) Bod incwm gwario gros aelwydydd (GDHI) yn 2016 yn £15,835 i bob person, sy’n cyfateb i 81.5% o GDHI y DU, cynnydd ers 2015

g) Bod enillion wythnosol gros cyflogeion sy’n gweithio’n amser llawn yng Nghymru yn 2018 wedi cynyddu 2.1% ers 2017

h) Bod 1.5m o bobl mewn cyflogaeth yng Nghymru yn ystod y tri mis hyd at fis Medi 2018, cynnydd o 4.2%  o’i gymharu â’r un cyfnod flwyddyn ynghynt – y cynnydd mwyaf yn unrhyw un o wledydd neu ranbarthau’r DU

i) Bod tri chwarter busnesau bach Cymru yn cael cymorth â’u biliau ardrethi ac nad yw eu hanner yn talu unrhyw ardrethi annomestig o gwbl

j) Y bydd 20,000 o dai fforddiadwy newydd yn cael eu hadeiladu drwy gyllid Llywodraeth Cymru yn ystod tymor y Cynulliad hwn.

2. Yn diolch i’r Prif Weinidog am ei arweiniad a’i waith yn ystod ei naw mlynedd yn y swydd.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

5

12

42

Derbyniwyd y cynnig fel y’i diwygiwyd.

 

(30 munud)

7.

Dadl Fer

NDM6891 David Melding (Canol De Cymru)

Yr oes Neolithig yn stori Cymru: gwerthfawrogi yr hyn a gyflawnwyd cyn hanes.

Codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cynhanes ym mywyd diwylliannol Cymru.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.21

NDM6891 David Melding (Canol De Cymru)

Yr oes Neolithig yn stori Cymru: gwerthfawrogi yr hyn a gyflawnwyd cyn hanes.

Codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cynhanes ym mywyd diwylliannol Cymru.

 

8.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.44, canwyd y gloch a gohiriwyd y cyfarfod gan ailgynnull am 16.47 ar gyfer y cyfnod pleidleisio.

Am 16.49, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 10 munud. Cafodd y gloch ei chanu 5 munud cyn ailgynnull ar gyfer dadl Cyfnod 3 y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru).

(120 munud)

9.

Dadl ar Gyfnod 3 y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y Bil.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1.  Dyletswydd i ddarparu gofal plant a gyllidir

4*, 4A*, 4B*, 20

2. Cymhwystra rhieni

6, 11, 8, 9, 17, 19, 10, 22, 5

3. Darpariaeth gofal plant Cymraeg

7

4. Cludo rhwng darparwyr

12

5. Ffïoedd ychwanegol a chyfraddau talu

13, 21, 32, 33

6. Plant cymhwysol

14, 15, 16, 18

7. Rheoliadau a wneir gan Weinidogion Cymru

1, 3

8. Offerynnau statudol: newidiadau i weithdrefnau

23

9. Categorïau o ddarparwyr gofal plant a gyllidir

24, 25

10. Trefniadau gweinyddol ar gyfer darparu gofal plant a gyllidir

26, 27, 28

11. Adolygu penderfyniadau ac apelau i’r Tribiwnlys Haen Gyntaf

29

12. Adolygiad ac adroddiadau ar effaith y Ddeddf a darpariaeth fachlud

30, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2, 35

13. Dyletswydd i hyrwyddo ymwybyddiaeth

31

14. Cynllunio’r gweithlu 

34

15. Cychwyn

36

Dogfennau Ategol

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o Welliannau wedi’u didoli
Grwpio Gwelliannau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.59

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y Bil.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 4A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4B:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 4B.

Derbyniwyd gwelliant 4, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

35

43

Gwrthodwyd gwelliant 6.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 11:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 11.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 7.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

26

43

Gwrthodwyd gwelliant 12.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 13:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 13.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 8.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 14:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

30

43

Gwrthodwyd gwelliant 14.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 15:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

30

43

Gwrthodwyd gwelliant 15.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

35

43

Gwrthodwyd gwelliant 9.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

30

43

Gwrthodwyd gwelliant 16.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 17:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 17.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 18:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

30

43

Gwrthodwyd gwelliant 18.

Ni chynigiwyd gwelliant 19.

Ni chynigiwyd gwelliant 20.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 21:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 21.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

25

42

Gwrthodwyd gwelliant 10.

Derbyniwyd gwelliant 1, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 22:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

25

42

Gwrthodwyd gwelliant 22.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 23:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 23.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 24:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

24

42

Gwrthodwyd gwelliant 24.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 25:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 25.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 26:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 26.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 27:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 27.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 28:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 28.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 29:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 29.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 30.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 2A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2B:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 2B.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2C:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 2C.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2D:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 2D.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2E:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 2E.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

32

0

11

43

Derbyniwyd gwelliant 2.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 31:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 31.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 32:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 32.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 33.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 34.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 35:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 35.

Derbyniwyd gwelliant 3, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 36:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

25

42

Gwrthodwyd gwelliant 5.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 

 

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu