Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 196(v4) 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/03/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Enwebiadau ar gyfer cadeirydd pwyllgor

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gwahoddodd y Llywydd enwebiadau ar gyfer cadeirydd y pwyllgor canlynol yn unol â Rheol Sefydlog 17.2F.

(i)         Y Pwyllgor Deisebau – Ceidwadwyr

Enwebwyd Janet Finch-Saunders gan David Melding.

Enwebwyd Mark Isherwood gan Russell George.

Gan fod dau enwebiad, cyfeiriodd y Llywydd yr enwebiadau ar gyfer pleidlais gudd yn unol â Rheol Sefydlog 17.21.

 

Cwestiwn Brys

Dechreuodd yr eitem am 13.32

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am bolisi Llywodraeth Cymru ar Brexit yn sgil y ffaith bod Cytundeb Ymadael yr UE-DU wedi cael ei gwrthod neithiwr yn Nhŷ’r Cyffredin?

 

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.49

Gofynnwyd cwestiynau 1 - 8 a 10. Ni ofynnwyd cwestiwn 9. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

(45 munud)

2.

Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.46

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiwn 3 gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

3.

Cwestiynau Amserol

Ni ddewiswyd unrhyw Gwestiynau Amserol

 

Cofnodion:

Ni ddewiswyd unrhyw Gwestiynau Amserol

 

(5 munud)

4.

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

(30 munud)

5.

Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Effaith Brexit ar y celfyddydau, y diwydiannau creadigol, treftadaeth a'r Gymraeg

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.37

Datganiad y Llywydd: Ethol Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Dechreuodd yr eitem am 16.05

Cyhoeddodd y Llywydd ganlyniad etholiad Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau::

Y Pwyllgor Deisebau

Janet Finch- Saunders

Mark Isherwood

Ymatal

25

14

1

 

Cyhoeddodd y Llywydd bod Janet Finch-Saunders AC wedi ei hethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau.

 

 

PO Statement: Election of Petitions Committee Chair

The item started at 16.05

The Presiding Officer announced the result of the election of the Petitions Committee Chair:

 

Petitions Committee

 

Janet Finch- Saunders

Mark Isherwood

Abstentions

25

14

1

 

The Presiding Officer declared Janet Finch-Saunders AM elected as Chair of the Petitions Committee.

 

(120 munud)

6.

Dadl: Cyfnod 3 y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y cafodd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt eu rhestru yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Cynulliad ar 6 Mawrth 2019.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

Grŵp 1: Iaith sy’n niwtral o ran rhyw 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 16, 21

Grŵp 2: Penodi Ombwdsmon 44, 45

Grŵp 3: Ymchwilio i wasanaeth sy’n gysylltiedig ag iechyd: Adennill costau 30, 6, 8, 9 

Grŵp 4: Archwilydd Cyffredinol: Gosod y cyfrifon ardystiedig 49

Grŵp 5: Cywiriadau drafftio 2, 7, 10, 12, 13

Grŵp 6: Ymchwiliadau ar ei liwt ei hun 3, 4, 14, 15, 19

Grŵp 7: Gwneud cwynion 5, 17, 18

Grŵp 8: Egwyddorion Nolan 46

Grŵp 9: Gweithdrefnau ymdrin â chwynion 47, 11, 48

Grŵp 10: Pwerau gwneud rheoliadau 20

Grŵp 11: Adolygu’r Ddeddf: 39, 40, 41, 42

Grŵp 12: Swyddogaethau’r Cynulliad 43

 Grŵp 13: Trosolwg

Dogfennau Ategol
Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Memorandwm Esboniadol
Rhestr o Welliannau wedi’u didoli
Grwpio Gwelliannau

 

 

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.06

Derbyniwyd gwelliant 22, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 23, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 24, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 25, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 26, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 44, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 45, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 27, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 28, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 29, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 30, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 31, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 32, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 33, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 34, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 35, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 36, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 49:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

0

0

47

47

Gwrthodwyd gwelliant 49.

Derbyniwyd gwelliant 37, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 2, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 3, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 4, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 5, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 38, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 6, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 7, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 8, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 9, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 10, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Tynnwyd gwelliant 46 yn ôl

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 47:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

36

47

Gwrthodwyd gwelliant 47.

Derbyniwyd gwelliant 11, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 48:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

36

47

Gwrthodwyd gwelliant 48.

Derbyniwyd gwelliant 12, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 13, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 14, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 15, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 16, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 17, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 18, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 19, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 20, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 39, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 40, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 41, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 42, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 43, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 21, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 1, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 

 

(60 munud)

7.

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Cyfoeth Naturiol Cymru

NDM6989 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi penderfyniad Llywodraeth Cymru i uno Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru drwy ffurfio Cyfoeth Naturiol Cymru yn 2013.

2. Yn cydnabod gwaith caled y staff rheng flaen yn y sefydliad ond yn deall eu hanfodlonrwydd a'u diffyg hyder yn y penderfyniadau a wneir gan uwch reolwyr, fel y caiff ei fynegi'n rheolaidd mewn arolygon staff ers sefydlu Cyfoeth Naturiol Cymru.

3. Yn gresynu at fethiant systematig Cyfoeth Naturiol Cymru o ran pobl Cymru drwy nifer o sgandalau proffil uchel, gan gynnwys:

a) diffygion difrifol wrth ymdrin â chontractau pren, i'r graddau bod yr archwilwyr, Grant Thornton, wedi dweud eu bod mor ddrwg eu bod yn "dwysáu'r amlygiad i'r risg o dwyll";

b) 'cymhwyso' cyfrifon y sefydliad gan Swyddfa Archwilio Cymru am dair blynedd yn olynol, sy'n awgrymu bod ansicrwydd ynghylch a oedd y sefydliad wedi gweithredu o fewn y rheolau;

c) y dull anghyson y mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn arwain wrth benderfynu ymyrryd ar faterion o ddiddordeb cyhoeddus megis saethu ar dir cyhoeddus a dympio mwd niwclear.

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gychwyn adolygiad/ymchwiliad annibynnol i fethiannau'r sefydliad ac ymchwilio i gynigion amgen ar gyfer rheoli adnoddau naturiol Cymru.

Grant Thornton - Natural Resources Wales - Governance of Timber Sales - 3 February 2019 (Saesneg yn unig)

Cyfoeth Naturiol Cymru - Adroddiad Blynyddol a Cyfrifon 2015-16

Cyfoeth Naturiol Cymru - Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17

Cyfoeth Naturiol Cymru - Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017-18

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Rebecca Evans (Gwyr)

Dileu pwyntiau 3 a 4 a rhoi yn eu lle bwyntiau newydd:

Yn nodi casgliadau ac argymhellion yr adroddiadau gan:

a) Ymchwiliad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol i adroddiad blynyddol a chyfrifon Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer 2017-2018 – Tachwedd 2018;

b) Grant Thornton – Cyfoeth Naturiol Cymru  - Llywodraethu’r Gwaith o Werthu Pren – Chwefror 2019.

 

Yn croesawu penodi prif weithredwr a chadeirydd dros dro newydd ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru a’u hymrwymiad i weithredu argymhellion y ddau adroddiad a gwella’r modd y caiff Cyfoeth Naturiol Cymru ei reoli a’i lywodraethu. 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Cyfoeth Naturiol Cymru

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017-18 – Tachwedd 2018

[Os derbynnir gwelliant 1, caiff gwelliannau 2 a 3 eu dad-ddethol]

Gwelliant 2 - Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)

Ym mhwynt 3, dileu "Yn gresynu at fethiant systematig Cyfoeth Naturiol Cymru o ran pobl Cymru drwy nifer o sgandalau proffil uchel" a rhoi yn ei le "Yn gresynu at nifer y methiannau proffil uchel yn Cyfoeth Naturiol Cymru".

Gwelliant 3 - Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)

Dileu pwynt 4 a rhoi yn ei le:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu adolygiad annibynnol er mwyn canfod a yw'n dal yn briodol i Gyfoeth Naturiol Cymru barhau i reoli'r ystâd goedwig fasnachol yng Nghymru ac ystyried unrhyw fodelau amgen posibl.

Gwelliant 4 - Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod gan Cyfoeth Naturiol Cymru adnoddau priodol i gyflawni ei holl ddyletswyddau yn ddigonol.

 

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.13

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

NDM6989 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi penderfyniad Llywodraeth Cymru i uno Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru drwy ffurfio Cyfoeth Naturiol Cymru yn 2013.

2. Yn cydnabod gwaith caled y staff rheng flaen yn y sefydliad ond yn deall eu hanfodlonrwydd a'u diffyg hyder yn y penderfyniadau a wneir gan uwch reolwyr, fel y caiff ei fynegi'n rheolaidd mewn arolygon staff ers sefydlu Cyfoeth Naturiol Cymru.

3. Yn gresynu at fethiant systematig Cyfoeth Naturiol Cymru o ran pobl Cymru drwy nifer o sgandalau proffil uchel, gan gynnwys:

a) diffygion difrifol wrth ymdrin â chontractau pren, i'r graddau bod yr archwilwyr, Grant Thornton, wedi dweud eu bod mor ddrwg eu bod yn "dwysáu'r amlygiad i'r risg o dwyll";

b) 'cymhwyso' cyfrifon y sefydliad gan Swyddfa Archwilio Cymru am dair blynedd yn olynol, sy'n awgrymu bod ansicrwydd ynghylch a oedd y sefydliad wedi gweithredu o fewn y rheolau;

c) y dull anghyson y mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn arwain wrth benderfynu ymyrryd ar faterion o ddiddordeb cyhoeddus megis saethu ar dir cyhoeddus a dympio mwd niwclear.

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gychwyn adolygiad/ymchwiliad annibynnol i fethiannau'r sefydliad ac ymchwilio i gynigion amgen ar gyfer rheoli adnoddau naturiol Cymru.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

34

47

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Rebecca Evans (Gwyr)

Dileu pwyntiau 3 a 4 a rhoi yn eu lle bwyntiau newydd:

Yn nodi casgliadau ac argymhellion yr adroddiadau gan:

a) Ymchwiliad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol i adroddiad blynyddol a chyfrifon Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer 2017-2018 – Tachwedd 2018;

b) Grant Thornton – Cyfoeth Naturiol Cymru  - Llywodraethu’r Gwaith o Werthu Pren – Chwefror 2019.

Yn croesawu penodi prif weithredwr a chadeirydd dros dro newydd ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru a’u hymrwymiad i weithredu argymhellion y ddau adroddiad a gwella’r modd y caiff Cyfoeth Naturiol Cymru ei reoli a’i lywodraethu.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

21

48

Derbyniwyd gwelliant 1.

Gan fod Gwelliant 1 wedi’i dderbyn, cafodd gwelliannau 2 a 3 eu dad-ddethol.

Gwelliant 4 - Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod gan Cyfoeth Naturiol Cymru adnoddau priodol i gyflawni ei holl ddyletswyddau yn ddigonol.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

0

27

48

Gwrthodwyd gwelliant 4.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig fel y’i diwygiwyd:

NDM6989 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi penderfyniad Llywodraeth Cymru i uno Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru drwy ffurfio Cyfoeth Naturiol Cymru yn 2013.

2. Yn cydnabod gwaith caled y staff rheng flaen yn y sefydliad ond yn deall eu hanfodlonrwydd a'u diffyg hyder yn y penderfyniadau a wneir gan uwch reolwyr, fel y caiff ei fynegi'n rheolaidd mewn arolygon staff ers sefydlu Cyfoeth Naturiol Cymru.

3. Yn nodi casgliadau ac argymhellion yr adroddiadau gan:

a) Ymchwiliad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol i adroddiad blynyddol a chyfrifon Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer 2017-2018 – Tachwedd 2018;

b) Grant Thornton – Cyfoeth Naturiol Cymru  - Llywodraethu’r Gwaith o Werthu Pren – Chwefror 2019.

4. Yn croesawu penodi prif weithredwr a chadeirydd dros dro newydd ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru a’u hymrwymiad i weithredu argymhellion y ddau adroddiad a gwella’r modd y caiff Cyfoeth Naturiol Cymru ei reoli a’i lywodraethu.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

21

48

Derbyniwyd y cynnig fel y’i diwygiwyd.

8.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.04

(30 munud)

9.

Dadl Fer

NDM6988 Mike Hedges (Dwyrain Abertawe)

Pwysigrwydd prentisiaethau: Pam mae angen pobl arnom sydd â chymwysterau crefftau.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.07

NDM6988 Mike Hedges (Dwyrain Abertawe)

Pwysigrwydd prentisiaethau: Pam mae angen pobl arnom sydd â chymwysterau crefftau.

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol: