Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 18(v4) 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 21/09/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i Ysgrifennydd y Cabinet ar ôl cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 9 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet ar ôl cwestiwn 2.

 

(0munud)

2.

Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad

Ni chyflwynwyd unrhyw gwestiynau.

Cofnodion:

Ni chyflwynwyd unrhyw gwestiynau.

(5munud)

3.

Cynnig i ethol Aelodau i Bwyllgorau

NDM6099 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru) yn aelod o'r Pwyllgor Busnes yn lle Simon Thomas (Plaid Cymru).

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.19

NDM6099 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru) yn aelod o'r Pwyllgor Busnes yn lle Simon Thomas (Plaid Cymru).

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(5munud)

4.

Cynnig i ethol Aelodau i Bwyllgorau

NDM6100 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol Nathan Gill (Annibynnol) yn aelod o'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn lle Michelle Brown (UKIP).

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.19

NDM6100 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol Nathan Gill (Annibynnol) yn aelod o'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn lle Michelle Brown (UKIP).

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(5munud)

5.

Cynnig i ethol Aelodau i Gomisiwn y Cynulliad

NDM6101 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 7.9, yn penodi Adam Price (Plaid Cymru) fel aelod o Gomisiwn y Cynulliad yn lle Dai Lloyd (Plaid Cymru).

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.20

NDM6101 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 7.9, yn penodi Adam Price (Plaid Cymru) fel aelod o Gomisiwn y Cynulliad yn lle Dai Lloyd (Plaid Cymru).

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(30 munud)

6.

Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ar Broses y Gyllideb

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.21

 

(30 munud)

7.

Dadl Plaid Cymru

NDM6095 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi ei bod yn dair blynedd ers cyhoeddi adroddiad Yr Athro Sioned Davies a argymhellodd ddileu 'Cymraeg ail iaith' a sefydlu un continwwm dysgu'r Gymraeg yn ei le.

2. Yn nodi bod llythyr y Prif Weinidog o fis Rhagfyr 2015 yn datgan ei fod "o'r farn bod y cysyniad "Cymraeg fel ail iaith" yn creu gwahaniaeth artiffisial, ac nid ydym o'r farn bod hyn yn cynnig sylfaen ddefnyddiol ar gyfer llunio polisïau at y dyfodol".

3. Yn nodi pwysigrwydd y gyfundrefn addysg er mwyn cyrraedd targed Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr Cymraeg.

4. Yn gresynu at benderfyniad Cymwysterau Cymru i gadw'r cymhwyster Cymraeg ail iaith am gyfnod dros dro amhenodol, ac felly, er mwyn sicrhau na chaiff unrhyw ddisgybl ei amddifadu o sgiliau i ddefnyddio'r Gymraeg, yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

(a) amlinellu amserlen glir ar gyfer disodli'r cymhwyster Cymraeg Ail Iaith gydag un cymhwyster Cymraeg newydd i bob disgybl erbyn 2018 a fyddai'n golygu arholi'r cymhwyster newydd yn gyntaf yn 2020; 

(b) mabwysiadu strategaeth i dargedu adnoddau ychwanegol ar ddysgu Cymraeg i athrawon dan hyfforddiant, athrawon mewn swydd, cymorthyddion dosbarth ac ymarferwyr dysgu eraill; ac

(c) buddsoddi'n sylweddol, a chynllunio o ddifrif, drwy becyn o fentrau arloesol, er mwyn cynyddu'n gyflym nifer yr ymarferwyr addysg sy'n dysgu drwy'r Gymraeg.

 

Dogfennau Atodol

'Un iaith i bawb: Adolygiad o Gymraeg ail iaith yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4'

 

'Llythyr gan y Prif Weinidog, 4 Rhagfyr 2015'

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 Jane Hutt (Bro Morgannwg):
 
Dileu pwynt 4 a rhoi yn ei le:

Yn nodi:

a) bod addysg yng Nghymru yn cael ei diwygio, bod Cymwysterau Cymru yn cryfhau TGAU Cymraeg Ail Iaith fel mesur dros dro, ac o 2021 y bydd y cwricwlwm newydd yn dileu'r gwahaniaeth rhwng Cymraeg a Chymraeg Ail Iaith; a

b) y bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynlluniau ac amserlenni ar gyfer newidiadau yn y cwricwlwm a'r broses asesu ar gyfer Cymraeg mewn ysgolion.

 

Gwelliant 2 Paul Davies (Preseli Sir Benfro):

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y Cynnig:

Yn nodi pwysigrwydd meithrin sgiliau iaith Gymraeg mewn cylchoedd chwarae cyn ysgol.

 

Gwelliant 3 Paul Davies (Preseli Sir Benfro):

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y Cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i wella'r dull o feithrin sgiliau iaith Gymraeg ym mhob lleoliad Dechrau'n Deg.

 

Gwelliant 4 Paul Davies (Preseli Sir Benfro):

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y Cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i nodi ei chynlluniau ar gyfer meithrin sgiliau iaith Gymraeg mewn cyrsiau galwedigaethol ac astudiaethau mewn lleoliadau dysgu yn y gymuned.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.53

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

NDM6095 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi ei bod yn dair blynedd ers cyhoeddi adroddiad Yr Athro Sioned Davies a argymhellodd ddileu 'Cymraeg ail iaith' a sefydlu un continwwm dysgu'r Gymraeg yn ei le.

2. Yn nodi bod llythyr y Prif Weinidog o fis Rhagfyr 2015 yn datgan ei fod "o'r farn bod y cysyniad "Cymraeg fel ail iaith" yn creu gwahaniaeth artiffisial, ac nid ydym o'r farn bod hyn yn cynnig sylfaen ddefnyddiol ar gyfer llunio polisïau at y dyfodol".

3. Yn nodi pwysigrwydd y gyfundrefn addysg er mwyn cyrraedd targed Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr Cymraeg.

4. Yn gresynu at benderfyniad Cymwysterau Cymru i gadw'r cymhwyster Cymraeg ail iaith am gyfnod dros dro amhenodol, ac felly,  er mwyn sicrhau na chaiff unrhyw ddisgybl ei amddifadu o sgiliau i ddefnyddio'r Gymraeg, yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

(a) amlinellu amserlen glir ar gyfer disodli'r cymhwyster Cymraeg Ail Iaith gydag un cymhwyster Cymraeg newydd i bob disgybl erbyn 2018 a fyddai'n golygu arholi'r cymhwyster newydd yn gyntaf yn 2020; 

(b) mabwysiadu strategaeth i dargedu adnoddau ychwanegol ar ddysgu Cymraeg i athrawon dan hyfforddiant, athrawon mewn swydd, cymorthyddion dosbarth ac ymarferwyr dysgu eraill; ac

(c) buddsoddi'n sylweddol, a chynllunio o ddifrif, drwy becyn o fentrau arloesol, er mwyn cynyddu'n gyflym nifer yr ymarferwyr addysg sy'n dysgu drwy'r Gymraeg.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

1

24

47

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

Cyflwynwyd y Gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 Jane Hutt (Bro Morgannwg):

Dileu pwynt 4 a rhoi yn ei le:

Yn nodi:

a) bod addysg yng Nghymru yn cael ei diwygio, bod Cymwysterau Cymru yn cryfhau TGAU Cymraeg Ail Iaith fel mesur dros dro, ac o 2021 y bydd y cwricwlwm newydd yn dileu'r gwahaniaeth rhwng Cymraeg a Chymraeg Ail Iaith; a

b) y bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynlluniau ac amserlenni ar gyfer newidiadau yn y cwricwlwm a'r broses asesu ar gyfer Cymraeg mewn ysgolion.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

12

11

47

Derbyniwyd gwelliant 1.

Gwelliant 2 Paul Davies (Preseli Sir Benfro):

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y Cynnig:

Yn nodi pwysigrwydd meithrin sgiliau iaith Gymraeg mewn cylchoedd chwarae cyn ysgol.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

0

0

47

Derbyniwyd gwelliant 2.

Gwelliant 3 Paul Davies (Preseli Sir Benfro):

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y Cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i wella'r dull o feithrin sgiliau iaith Gymraeg ym mhob lleoliad Dechrau'n Deg.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

0

0

47

Derbyniwyd gwelliant 3.

Gwelliant 4 Paul Davies (Preseli Sir Benfro):

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y Cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i nodi ei chynlluniau ar gyfer meithrin sgiliau iaith Gymraeg mewn cyrsiau galwedigaethol ac astudiaethau mewn lleoliadau dysgu yn y gymuned.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

0

0

47

Derbyniwyd gwelliant 4.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig wedi’i ddiwygio:

NDM6095 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi ei bod yn dair blynedd ers cyhoeddi adroddiad Yr Athro Sioned Davies a argymhellodd ddileu 'Cymraeg ail iaith' a sefydlu un continwwm dysgu'r Gymraeg yn ei le.

2. Yn nodi bod llythyr y Prif Weinidog o fis Rhagfyr 2015 yn datgan ei fod "o'r farn bod y cysyniad "Cymraeg fel ail iaith" yn creu gwahaniaeth artiffisial, ac nid ydym o'r farn bod hyn yn cynnig sylfaen ddefnyddiol ar gyfer llunio polisïau at y dyfodol".

3. Yn nodi pwysigrwydd y gyfundrefn addysg er mwyn cyrraedd targed Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr Cymraeg.

4. Yn nodi:

a) bod addysg yng Nghymru yn cael ei diwygio, bod Cymwysterau Cymru yn cryfhau TGAU Cymraeg Ail Iaith fel mesur dros dro, ac o 2021 y bydd y cwricwlwm newydd yn dileu'r gwahaniaeth rhwng Cymraeg a Chymraeg Ail Iaith; a

b) y bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynlluniau ac amserlenni ar gyfer newidiadau yn y cwricwlwm a'r broses asesu ar gyfer Cymraeg mewn ysgolion.

5. Yn nodi pwysigrwydd meithrin sgiliau iaith Gymraeg mewn cylchoedd chwarae cyn ysgol.

6. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i wella'r dull o feithrin sgiliau iaith Gymraeg ym mhob lleoliad Dechrau'n Deg.

7. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i nodi ei chynlluniau ar gyfer meithrin sgiliau iaith Gymraeg mewn cyrsiau galwedigaethol ac astudiaethau mewn lleoliadau dysgu yn y gymuned.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

46

1

0

47

Derbyniwyd y cynnig wedi’i ddiwygio.

(30 munud)

8.

Dadl Plaid Cymru

NDM6096 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi pwysigrwydd aelodaeth lawn o farchnad sengl Ewropeaidd i economi Cymru.

 

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

 

Gwelliant 1. Paul Davies (Preseli Sir Benfro):

Dileu popeth a rhoi yn ei le:

1. Yn nodi pa mor bwysig ydyw i economi Cymru gael mynediad i Farchnad Sengl yr UE.

2. Yn galw am eglurder o ran safbwynt Llywodraeth Cymru ynghylch caniatáu i bobl symud yn rhydd rhwng y DU a'r UE, ar ôl i'r DU adael yr UE.

3. Yn croesawu'r diddordeb mewn sefydlu cytundebau masnach newydd rhwng y DU a gwledydd eraill ar draws y byd.

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda Llywodraeth y DU i sicrhau'r fargen orau i Gymru.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.26

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

NDM6096 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi pwysigrwydd aelodaeth lawn o farchnad sengl Ewropeaidd i economi Cymru.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

7

0

40

47

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

Cyflwynwyd y Gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1. Paul Davies (Preseli Sir Benfro):

Dileu popeth a rhoi yn ei le:

1. Yn nodi pa mor bwysig ydyw i economi Cymru gael mynediad i Farchnad Sengl yr UE.

2. Yn galw am eglurder o ran safbwynt Llywodraeth Cymru ynghylch caniatáu i bobl symud yn rhydd rhwng y DU a'r UE, ar ôl i'r DU adael yr UE.

3. Yn croesawu'r diddordeb mewn sefydlu cytundebau masnach newydd rhwng y DU a gwledydd eraill ar draws y byd.

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda Llywodraeth y DU i sicrhau'r fargen orau i Gymru.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

6

47

Derbyniwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig wedi’i ddiwygio:

NDM6096 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi pa mor bwysig ydyw i economi Cymru gael mynediad i Farchnad Sengl yr UE.

2. Yn galw am eglurder o ran safbwynt Llywodraeth Cymru ynghylch caniatáu i bobl symud yn rhydd rhwng y DU a'r UE, ar ôl i'r DU adael yr UE.

3. Yn croesawu'r diddordeb mewn sefydlu cytundebau masnach newydd rhwng y DU a gwledydd eraill ar draws y byd.

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda Llywodraeth y DU i sicrhau'r fargen orau i Gymru.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

7

47

Derbyniwyd y cynnig wedi’i ddiwygio.

(60 munud)

9.

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig

NDM6093 Paul Davies (Preseli Sir Benfro):

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn cydnabod pwysigrwydd cysylltiadau trafnidiaeth yng ngogledd Cymru, a rhwng gogledd Cymru a gogledd-orllewin Lloegr, a Chanolbarth Lloegr.

2. Yn credu bod y cynigion o fewn "Gweledigaeth ar gyfer Twf yr Economi yng Ngogledd Cymru" yn cynnig sail ar gyfer gwella perfformiad economaidd yng ngogledd Cymru.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

(a) cyhoeddi cynllun i wella ac uwchraddio cefnffordd yr A55 i fynd i'r afael â thrafferthion tagfeydd, risg o lifogydd, a diffyg llain galed mewn rhai ardaloedd;

(b) gweithio gyda Llywodraeth y DU a Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i sicrhau bod llinell gogledd Cymru yn cael ei huwchraddio;

(c) gweithio gyda rhanddeiliaid i sefydlu cynllun cerdyn teithio trafnidiaeth integredig ar gyfer gogledd Cymru;

(d) cyhoeddi cynllun busnes manwl ar gyfer datblygu Metro Gogledd Cymru.

 

Dogfen Atodol

Gweledigaeth ar gyfer Twf yr Economi yng Ngogledd Cymru

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru):

Dileu pwynt 1 a rhoi yn ei le:

Yn cydnabod pwysigrwydd cysylltiadau trafnidiaeth o fewn Cymru, a rhwng Cymru a gweddill y DU ac Ewrop.

 

Gwelliant 2. Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru):
 
Dileu is-bwynt 3(c) a rhoi yn ei le:

'cyflwyno cerdyn teithio clyfar ar gyfer Cymru gyfan er mwyn cysylltu pob cymuned drwy system drafnidiaeth integredig.'

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.59

NDM6093 Paul Davies (Preseli Sir Benfro):

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn cydnabod pwysigrwydd cysylltiadau trafnidiaeth yng ngogledd Cymru, a rhwng gogledd Cymru a gogledd-orllewin Lloegr, a Chanolbarth Lloegr.

2. Yn credu bod y cynigion o fewn "Gweledigaeth ar gyfer Twf yr Economi yng Ngogledd Cymru" yn cynnig sail ar gyfer gwella perfformiad economaidd yng ngogledd Cymru.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

(a) cyhoeddi cynllun i wella ac uwchraddio cefnffordd yr A55 i fynd i'r afael â thrafferthion tagfeydd, risg o lifogydd, a diffyg llain galed mewn rhai ardaloedd;

(b) gweithio gyda Llywodraeth y DU a Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i sicrhau bod llinell gogledd Cymru yn cael ei huwchraddio;

(c) gweithio gyda rhanddeiliaid i sefydlu cynllun cerdyn teithio trafnidiaeth integredig ar gyfer gogledd Cymru;

(d) cyhoeddi cynllun busnes manwl ar gyfer datblygu Metro Gogledd Cymru.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(60 munud)

10.

Dadl Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig

NDM6094 Neil Hamilton (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn cydnabod rôl bwysig ysgolion gramadeg o ran hyrwyddo symudedd cymdeithasol a rhoi cyfle i blant o gefndiroedd tlawd gael mynediad at addysg o'r radd flaenaf.

2. Yn nodi bod llai o symudedd cymdeithasol wedi mynd law yn llaw â llai o lefydd mewn ysgolion gramadeg.
 
3. Yn credu mewn amrywiaeth mewn addysg uwchradd, sy'n rhoi hawl i blant gael addysg ramadeg os yw rhieni'n dymuno hynny, ac yn cefnogi statws uwch ar gyfer addysg dechnegol a galwedigaethol ac ailgyflwyno ysgolion gramadeg yng Nghymru i greu system addysgol sy'n rhoi'r cyfle gorau i blant o bob gallu.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1. Paul Davies (Preseli Sir Benfro):
 
Dileu pwynt 1 a rhoi yn ei le:

Yn credu nad yw dethol yn y system addysg yn briodol i ysgolion yng Nghymru.

 

Gwelliant 2. Paul Davies (Preseli Sir Benfro):

Dileu pwynt 2 a rhoi yn ei le:

Yn credu mai ymestyn dewisiadau rhieni a disgyblion yw'r ffordd orau o wella safonau yn ein hysgolion.

 

Gwelliant 3. Paul Davies (Preseli Sir Benfro):

Ym mhwynt 3, dileu:

'sy'n rhoi hawl i blant gael addysg ramadeg os yw rhieni'n dymuno hynny'.

 

Gwelliant 4. Paul Davies (Preseli Sir Benfro):

Ym mhwynt 3, dileu:

'ac ailgyflwyno ysgolion gramadeg'.

 

Gwelliant 5. Paul Davies (Preseli Sir Benfro):

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu bod miloedd o blant bob blwyddyn yng Nghymru yn cael eu gwrthod o'r ysgolion y byddai orau ganddynt hwy a'u rheini am fod ysgolion da, llwyddiannus yn llawn.

 

Gwelliant 6. Paul Davies (Preseli Sir Benfro):

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ryddhau ysgolion o reolaeth awdurdodau lleol a galluogi ysgolion poblogaidd i ehangu er mwyn galluogi rhagor o ddisgyblion i gael mynediad i'r ysgolion y maent hwy a'u rhieni yn eu dewis.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.51

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

NDM6094 Neil Hamilton (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn cydnabod rôl bwysig ysgolion gramadeg o ran hyrwyddo symudedd cymdeithaol a rhoi cyfle i blant o gefndireodd tlawd gael mynediad at addysg o'r radd flaenaf.

2. Yn nodi bod llai o symudedd cymdeithasol wedi mynd law yn llaw â llai o lefydd mewn ysgolion gramadeg.

3. Yn credu mewn amrywiaeth mewn addysg uwchradd, sy'n rhoi hawl i blant gael addysg ramadeg os yw rhieni'n dymuno hynny, ac yn cefnogi statws uwch ar gyfer addysg dechnegol a galwedigaethol ac ailgyflwyno ysgolion gramadeg yng Nghymru i greu system addysgol sy'n rhoi'r cyfle gorau i blant o bob gallu.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

6

0

41

47

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

Cyflwynwyd y Gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1. Paul Davies (Preseli Sir Benfro):

Dileu pwynt 1 a rhoi yn ei le:

Yn credu nad yw dethol yn y system addysg yn briodol i ysgolion yng Nghymru.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

6

47

Derbyniwyd gwelliant 1.

Gwelliant 2. Paul Davies (Preseli Sir Benfro):

Dileu pwynt 2 a rhoi yn ei le:

Yn credu mai ymestyn dewisiadau rhieni a disgyblion yw'r ffordd orau o wella safonau yn ein hysgolion.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

37

47

Gwrthodwyd gwelliant 2.

Gwelliant 3. Paul Davies (Preseli Sir Benfro):

Ym mhwynt 3, dileu:

'sy'n rhoi hawl i blant gael addysg ramadeg os yw rhieni'n dymuno hynny'.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

6

47

Derbyniwyd gwelliant 3.

Gwelliant 4. Paul Davies (Preseli Sir Benfro):

Ym mhwynt 3, dileu:

'ac ailgyflwyno ysgolion gramadeg'.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

6

47

Derbyniwyd gwelliant 4.

Gwelliant 5. Paul Davies (Preseli Sir Benfro):

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu bod miloedd o blant bob blwyddyn yng Nghymru yn cael eu gwrthod o'r ysgolion y byddai orau ganddynt hwy a'u rheini am fod ysgolion da, llwyddiannus yn llawn.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

36

47

Gwrthodwyd gwelliant 5.

Gwelliant 6. Paul Davies (Preseli Sir Benfro):

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ryddhau ysgolion o reolaeth awdurdodau lleol a galluogi ysgolion poblogaidd i ehangu er mwyn galluogi rhagor o ddisgyblion i gael mynediad i'r ysgolion y maent hwy a'u rhieni yn eu dewis.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

36

47

Gwrthodwyd gwelliant 6.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig wedi’i ddiwygio:

NDM6094 Neil Hamilton (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn credu nad yw dethol yn y system addysg yn briodol i ysgolion yng Nghymru.

2. Yn nodi bod llai o symudedd cymdeithasol wedi mynd law yn llaw â llai o lefydd mewn ysgolion gramadeg.

3. Yn credu mewn amrywiaeth mewn addysg uwchradd ac yn cefnogi statws uwch ar gyfer addysg dechnegol a galwedigaethol yng Nghymru i greu system addysgol sy'n rhoi'r cyfle gorau i blant o bob gallu.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

1

36

47

Gwrthodwyd y cynnig wedi’i ddiwygio.

11.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.50

Crynodeb o Bleidleisiau 21.09.16

Dogfennau ategol:

(30 munud)

12.

Dadl Fer

NDM6092 Vikki Howells (Cwm Cynon)

 

Rhyddhau Potensial Naturiol Plant - Rôl Addysg Awyr Agored yn y Broses Ddysgu.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.58

NDM6092 Vikki Howells (Cwm Cynon)

Rhyddhau Potensial Naturiol Plant - Rôl Addysg Awyr Agored yn y Broses Ddysgu.