Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lara Date 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad ac ymddiheuriadau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Kirsty Williams. Ni chaniateir dirprwyon ar y Pwyllgor o dan Reol Sefydlog 22.4.

(09.30)

2.

Ystyried adroddiad drafft ar Grwpiau Lobïo a Thrawsbleidiol

SOC(4)-03-13 – Papur preifat 1

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 

2.2 Yn amodol ar ddosbarthu fersiwn glân terfynol gyda mân newidiadau, cytunwyd ar yr adroddiad.

 

2.3 Nododd y Cadeirydd y disgwylir i’r adroddiad gael ei gyhoeddi ddydd Iau 2 Mai ac y byddai dadl yn y Cyfarfod Llawn yn cael ei threfnu maes o law, gyda’r bwriad o wahodd y Cynulliad i gefnogi ei argymhellion.

(10.00)

3.

Ystyried adroddiad y Comisiynydd ar Sancsiynau

SOC(4)-03-13 – Papur preifat 2

 

·         Gerard Elias QC – Y Comisiynydd Safonau

Cofnodion:

3.1 Cyflwynodd y Comisiynydd ei adroddiad ar welliannau i weithdrefn Sancsiynau’r Cynulliad.

 

3.2 Nododd y Comisiynydd ei fod wedi ymgynghori â phob Aelod Cynulliad, y Llywydd ac Arweinwyr Pleidiau wrth baratoi ei adroddiad.

 

3.3 Trafododd Aelodau’r adroddiad ac yn benodol y materion yn ymwneud â ‘hawliau a breintiau’, unrhyw uchafswm cyfnod o waharddiad a phwysigrwydd gwneud yn glir na fyddai sancsiynau yn erbyn Aelod Cynulliad yn effeithio ar staff cymorth yr Aelod hwnnw. 

 

3.4 Nododd y Cadeirydd y byddai adroddiad y Pwyllgor ar Sancsiynau, i’w gyflwyno i’r Pwyllgor Busnes, yn cael ei ddrafftio er mwyn ei drafod yn y cyfarfod nesaf ar 7 Mai.