Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Lleoliad Allanol. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Buckle 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(13.00-13.40)

1.

Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Sesiwn friffio gan Swyddfa Archwilio Cymru

PAC(4)-26-15 Papur 1 – Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (6 Hydref 2015)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cafodd yr Aelodau sesiwn friffio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

 

(13.50-14.30)

2.

Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Sesiwn friffio gyda Llywodraeth Cymru

Owen Evans – Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol, Y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru

John Howells – Cyfarwyddwr, Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

Richard Baker – Cyd-Pennaeth Dros Dro, Adran Eiddo, Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan Lywodraeth Cymru a thrafodwyd cwmpas yr ymchwiliad.

 

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 415KB) Gweld fel HTML (525KB)

(14.30)

3.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

3.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod. Dywedodd y Cadeirydd ei fod yn falch bod y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn gallu cymryd rhan yn yr wythnos #SeneddAbertawe ac estynnodd ddiolch i'r staff yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau am eu cymorth yn cynnal y cyfarfod.

3.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mohammad Asghar. Dirprwyodd Andrew R T Davies ar ei ran.

3.3 Esgusododd Jocelyn Davies ei hun o dan Reol Sefydlog 18.8. Dirprwyodd Alun Ffred Jones ar ei rhan.

3.4 Gwnaeth yr Aelodau y datganiadau a ganlyn:

Darren Millar

Mae dwy lain o dir yn y portffolio yn ei etholaeth.

Alun Ffred Jones

Mae tir yn Fferm Goetre Uchaf, Bangor yn ei etholaeth.

Julie Morgan

Mae tir yn Llys-faen yn ei hetholaeth.

Jenny Rathbone

Cadeirydd y Pwyllgor Monitro Rhaglenni.

Andrew R T Davies

Sawl llain o dir yn ei ardal etholaethol.

Aled Roberts

Sawl llain o dir yn ei ardal etholaethol.

Yn adnabod y Cynghorydd Chris Holley a Ceri Breeze o'i rôl flaenorol yn Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mike Hedges

Yn adnabod y Cynghorydd Chris Holley o'i rôl flaenorol yn Arweinydd Dinas a Sir Cyngor Abertawe.

 

 

(14.35 - 15.35)

4.

Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Sesiwn Dystiolaeth 1

PAC(4)-26-15 Papur 2 – Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru (7 Medi 2015)

PAC(4)-26-15 Papur 3 – Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol (23 Gorffennaf 2015)

Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil

 

Owen Evans – Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol, Y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru

John Howells – Cyfarwyddwr, Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

Richard Baker – Cyd-Pennaeth Dros Dro, Adran Eiddo, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith swyddogion Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol ar hyn o bryd am Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio, gan holi Owen Evans, Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol, y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus, John Howells, Cyfarwyddwr, Tai ac Adfywio, a Richard Baker, Cyd-bennaeth Dros Dro yr Adran Eiddo.

4.2 Cytunodd Owen Evans i anfon rhagor o wybodaeth am y canlynol:

·       Copi o'r adroddiad prisio a luniwyd ar gyfer Llywodraeth Cymru gan King Sturge (Jones Lang LaSalle erbyn hyn);

·       Sut y cafodd yr asedau a aeth i'r portffolio a drosglwyddwyd i Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio eu dewis, ynghyd â manylion am unrhyw waith marchnata blaenorol gan Lywodraeth Cymru o ran yr asedau ym mhortffolio tir Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio a chopi o gofnodion y cyfarfod lle cytunwyd ar y dewis yn y portffolio;

·       Yr ystyriaeth a roddir gan Lywodraeth Cymru i'r goblygiadau i Drysorlys y DU o ran refeniw treth yn y dyfodol wrth gytuno ar drafodion masnachol sydd ag endidau tramor;

·       Eglurhad o statws cyfreithiol cysylltiad a chontract Llywodraeth Cymru ag Amber Infrastructure Ltd (fel Aelod Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig arall, ac fel Rheolwr Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio), a chyngor cyfreithiol Llywodraeth Cymru ar effaith bosibl unrhyw benderfyniad a wneir gan Lywodraeth Cymru i ddod â'r contract i ben.

 

 

(15.50 - 16.50)

5.

Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Sesiwn Dystiolaeth 2

PAC(4)-26-15 Papur 4 – Papur gan gyn-aelodau’r Bwrdd Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio

Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil

 

Gyn-aelodau’r Bwrdd Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio

Richard Anning

Ceri Breeze

Richard Harris

Chris Holley

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith pedwar cyn-aelod o Fwrdd Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio a benodwyd i'r Bwrdd gan Lywodraeth Cymru. Holwyd y canlynol:

·       Ceri Breeze: Aelod o'r Bwrdd ers mis Mawrth 2010. Penodwyd yn Gadeirydd ym mis Hydref 2011. Ymddiswyddodd ym mis Hydref 2013;

·       Richard Anning: Aelod o'r Bwrdd ers mis Rhagfyr 2010. Ymddiswyddodd ym mis Hydref 2013;

·       Y Cynghorydd Christopher Holley: Aelod o'r Bwrdd ers mis Tachwedd 2010. Ymddiswyddodd ym mis Hydref 2013; a

·       Richard Harries: Aelod o'r Bwrdd ers mis Gorffennaf 2012. Ymddiswyddodd ym mis Mehefin 2013.

 

5.2 Nododd y Cadeirydd fod Jonathan Geen, cyn-aelod o Fwrdd Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio, wedi gwrthod y gwahoddiad i ddod i'r sesiwn hon oherwydd gwrthdaro buddiannau.

5.3 Cytunodd cyn-aelodau o Fwrdd Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio i adolygu ac anfon unrhyw sylwadau a allai fod ganddynt ar brisiadau'r farchnad gan Savills (Ionawr 2012) ac adroddiad y Prisiwr Dosbarth ym mis Gorffennaf 2015.

 

(16.50)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitem 7

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.50 - 17.00)

7.

Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.