Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Buckle 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 348KB) Gweld fel HTML (47KB)

(09.00)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2       Cafwyd ymddiheuriadau gan Jenny Rathbone ac Aled Roberts. Nid oedd neb yn dirprwyo ar eu rhan.

 

(09.05)

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Cronfa Fuddsoddi Gwyddorau Bywyd Cymru: Llythyr gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (7 Mawrth 2016)

Dogfennau ategol:

2.2

Cyflogau Uwch-reolwyr: Llythyr gan Syr Derek Jones (8 Mawrth 2016)

Dogfennau ategol:

2.3

Llywodraethu Byrddau Iechyd GIG Cymru: Llythyr gan Dr Andrew Goodall (9 Mawrth 2016)

Dogfennau ategol:

(09.05-09.20)

3.

Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor

PAC(4)-10-16 Papur 1 – Llythyr gan Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tiodi

PAC(4)-10-16 Papur 2 – Ymateb Llywodraeth Cymru

PAC(4)-10-16 Papur 3 - Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Aeth Jocelyn Davies allan o’r cyfarfod tra bod y mater hwn yn cael ei drafod.

3.2 Nododd a thrafododd yr Aelodau yr ymateb a gafwyd gan Lywodraeth Cymru. Cytunwyd y dylai'r Cadeirydd ymateb i Lywodraeth Cymru yn gofyn am fanylion penodol ynghylch amserlenni a'r dyddiadau y bwriedir cwblhau'r camau gweithredu mewn perthynas ag argymhellion 2, 6, 17 a 18.

 

(09.20)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 5, 6 & 7

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(09.20-10.00)

5.

Etifeddiaeth Pwyllgorau'r Pedwerydd Cynulliad: Trafod yr adroddiad drafft

PAC(4)-10-16 Papur 4

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor ei Adroddiad Etifeddiaeth, a chytunwyd arno, yn amodol ar rai mân newidiadau.

 

(10.00-10.45)

6.

Maes Awyr Caerdydd: Trafod yr adroddiad drafft

PAC(4)-10-16 Papur 5

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft, a chytunwyd arno, yn amodol ar rai newidiadau.

 

(10.45 - 11.00)

7.

Cronfa Fuddsoddi Gwyddorau Bywyd Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gafwyd yn y Pwyllgor ar 8 Mawrth. Cytunwyd y byddai'r Cadeirydd yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurhad ynghylch y dystiolaeth a gafwyd yn y cyfarfod hwnnw, ac y byddai'r cam hwnnw'n cael ei nodi yn Adroddiad Etifeddiaeth y Pwyllgor.