Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(08.45 - 09.00)

1.

Cyllideb ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2016-17: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 1 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai newidiadau.

 

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 370KB) Gweld fel HTML (468KB)

 

(09.00)

2.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones AC.

 

2.3 Datganodd Peter Black AC y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae'r Aelod yn Gynghorydd ar Gyngor Dinas a Sir Abertawe

 

(09.00)

3.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y papurau.

 

(09.00 - 10.00)

4.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Amcangyfrif o incwm a threuliau ar gyfer 2016-17: Sesiwn dystiolaeth 1

Nick Bennet, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Susan Hudson, Rheolwr Polisi a Chyfathrebu

David Meaden, Cyfrifydd Ariannol

 

Papur 2 - Amcangyfrif Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer y Flwyddyn Ariannol 2016-17

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu'r Aelodau'n craffu ar waith Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, David Meaden, Cyfrifydd Ariannol, a Susan Hudson, Rheolwr Polisi a Chyfathrebu ar amcangyfrif Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2016-17. 

 

4.2 Cytunodd yr Ombwdsmon i roi dadansoddiad i'r Pwyllgor o'r mathau o gŵynion tai a ddaeth i law.

 

(10.00)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitem 6

 

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.00 - 10.15)

6.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Amcangyfrif o incwm a threuliau ar gyfer 2016-17: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a nodwyd y bydd adroddiad drafft yn cael ei baratoi i'w drafod yng nghyfarfod y Pwyllgor a drefnwyd ar gyfer 5 Tachwedd 2015.

 

(10.30 - 11.15)

7.

Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 6

Martin Warren, Cyfarwyddwr Cymru, Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr

Jason Piper, Uwch Reolwr - Cyfraith Trethi a Busnes, Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA)

 

Papur 3 - Ymateb Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr i'r ymgynghoriad

Papur 4 - Ymateb Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig i'r ymgynghoriad

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Martin Warren, Cyfarwyddwr Cymru, Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr a Jason Piper, Uwch-reolwr - Cyfraith Trethi a Busnes, Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig.

 

(11.15 - 12.15)

8.

Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 7

Kay Powell, Cynghorwr Polisi, Cymdeithas y Cyfreithwyr

Richard Beech, Partner, Glamorgan Law LLP

 

Papur 5 - Ymateb Cymdeithas y Cyfreithwyr i'r ymgynghoriad

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Kay Powell, Cynghorydd Polisi, Cymdeithas y Gyfraith, a Richard Beech, Partner, Glamorgan Law LLP.

 

(12.15)

9.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitem 10

 

Cofnodion:

9.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.15 - 12.30)

10.

Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

10.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.