Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod

 

1.2     Ni chafwyd ymddiheuriadau.

2.

Papurau i’w nodi:

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Nodwyd y papurau.

 

(09:05-10:15)

3.

Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Sesiwn dystiolaeth 1

FIN(4)-01-15 Papur 1

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Nick Bennett - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Susan Hudson - Rheolwr Polisi a Chyfathrebu

Katrin Shaw - Rheolwr a Chynghorydd Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Ombwdsmon ynghylch ei ymchwiliad.

 

3.2     Cytunodd yr Ombwdsmon i ddarparu’r canlynol:

·         Enghreifftiau dilynol lle mae gwledydd eraill wedi defnyddio pwerau i weithredu ar eu liwt eu hunain yn dda;

·         Amlinelliad o union berthynas yr awdurdod cwynion â gweddill swyddfa Ombwdsmon yr Alban.

 

(10:15)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10:25-10:50)

5.

Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Trafod y dystiolaeth

FIN(4)-01-15 Papur 2 - Papur Cwmpasu

FIN(4)-01-15 Papur 3 - Dull o Graffu

FIN(4)-01-15 Papur 4 - Nodyn Cyngor Cyfreithiol – Estyn Pwerau

FIN(4)-01-15 Papur 5 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol - Estyn Pŵer o ran Tai y Sector Preifat

FIN(4)-01-15 Papur 6 - Llythyr gan Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

FIN(4)-01-15 Papur 7 – Llythyr gan Weinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 

(10:50-11:30)

6.

Arferion Gorau o ran y Gyllideb: Materion Allweddol

FIN (4) -01-15 Papur 8 - Materion Allweddol

FIN (4) -01-15 Papur 9 - Papur ar ymweliad yr Alban

FIN (4) -01-15 Papur 10- Llythyr gan Weinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1     Ystyriodd y Pwyllgor y materion allweddol yn adroddiad Arferion Gorau o ran y Gyllideb.

 

(11:30-11:45)

7.

Adroddiad ar Fflyd Ceir a Lwfansau Teithio a Chynhaliaeth Swyddfa Archwilio Cymru: Trafod yr Adroddiad Drafft

FIN(4)-01-15 Papur 11 - Adroddiad Drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1     Derbyniodd yr Aelodau yr adroddiad drafft ar yr amod y cynhwysir rhywfaint o wybodaeth ychwanegol.

(11:45-12:00)

8.

Ystyriaeth Gychwynnol o Fil Cymwysterau Cymru

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Bil Cymwysterau Cymru

Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1     Ystyriodd y Pwyllgor oblygiadau ariannol Bil Cymwysterau (Cymru).

(12:00-12:15)

9.

Ystyriaeth Gychwynnol o'r Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1     Ystyriodd y Pwyllgor oblygiadau ariannol y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru).

 

(12:15-12:30)

10.

Ystyriaeth o'r Llythyr ar y Bil Cynllunio (Cymru)

FIN(4)-01-15 Papur 12 – Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

FIN(4)-01-15 Papur 13 – Llythyr gan Weinidog Cyfoeth Naturiol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1   Ystyriodd y Pwyllgor y llythyr.