Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 150KB) Gweld fel HTML (143KB)

 

(09.00)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Alun Ffred Jones AC.

(09.00)

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

(09.00 - 10.00)

3.

Ymchwiliad etifeddiaeth: Sesiwn dystiolaeth

Syr Derek Jones – Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

Marion Stapleton – Pennaeth Uned Gyflawni'r Prif Weinidog a'r Rhaglen Ddeddfwriaethol a'r Uned Lywodraethu, Llywodraeth Cymru

Andrew Hobden – Economegydd, Llywodraeth Cymru

 

Papur 1 – Papur gan yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru – 20 Ionawr 2016

Papur 2 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth – 25 Tachwedd 2015

Papur 3 – Papur gan yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru – 26 Tachwedd 2015

 

Briff ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan: Syr Derek Jones – Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru; Marion Stapleton – Pennaeth Uned Gyflawni'r Prif Weinidog a'r Rhaglen Ddeddfwriaethol a'r Uned Lywodraethu, Llywodraeth Cymru; a Andrew Hobden – Economegydd, Llywodraeth Cymru, ynghylch yr Asesiadau Effaith Rheoleiddiol a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru yn ystod y Pedwerydd Cynulliad fel rhan o’i ymchwiliad etifeddiaeth.

(10.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 5, 6 a 7.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

(10.10 - 10.30)

5.

Ymchwiliad etifeddiaeth: Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

(10.30 - 10.50)

6.

Ymchwiliad ariannu yn y dyfodol: Ystyried yr adroddiad drafft

Papur 4 – adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Adolygodd y Pwyllgor yr adroddiad a bydd yn ei ystyried ymhellach yn ystod y cyfarfod nesaf.

(10.50 - 11.30)

7.

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) drafft Ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad

Papur 5 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol – 15 Rhagfyr 2015

Briff cyfreithiol

Briff ymchwil

 

Ymatebion i’r ymgynghoriad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor yr ymatebion dderbyniwyd i’r ymgynghoriad a penderfynodd i ddiwygio’r Bil drafft yn sgil yr ymateb i’r ymgynghoriad.