Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Siân Phipps 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan David Rees AC, Dafydd Elis-Thomas AC a Byron Davies AC. Dirprwyodd Andrew RT Davies AC ar ran Byron Davies AC ac ar gyfer eitemau 4 a 5.

 

2.

Ymchwiliad i gyfleoedd cyllido yr UE 2014-2020 (sesiwn 5) (09.15-10.00)

 

Tystion:

Ruth Sinclair-Jones, Cyfarwyddwr, Asiantaeth Genedlaethol y DU, Erasmus+, British Council

Natasha Hale, Pennaeth Sectorau, MEDIA Antennae UK

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ruth Sinclair-Jones, Cyfarwyddwr Asiantaeth Genedlaethol y DU, Erasmus+, British Council a Natasha Hale, Pennaeth Sectorau, MEDIA Antennae UK.

 

2.2. Cytunodd y British Council i ddarparu gwybodaeth fanwl am berfformiad sefydliadau o Gymru yn y rhaglen ddysgu gydol oes a’r rhaglenni ieuenctid.

 

2.3 Cytunodd MEDIA Antennae UK i ddarparu data ar gyfranogiad Cymru yn rhaglen y cyfryngau a’r cymorth a ddarperir ganddynt (digwyddiadau ac ati.)

 

3.

Ymchwiliad i gyfleoedd cyllido yr UE 2014-2020 (sesiwn 6) (10.00-10.50)

 

Tystion:

Elaina Gray, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes, Canolfan Gelfyddydau Chapter

Gethin Scourfield, Cynhyrchydd, Fiction Factory Films

Ron Jones, Cadeirydd Gweithredol, Tinopolis

 

 

Cofnodion:

3.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Elaina Gray, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes Canolfan Gelfyddydau Chapter a Gethin Scourfield, Cynhyrchydd, Fiction Factory Films.

 

4.

Ardaloedd Menter (11.00-11.45)

 

Tystion:

Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

James Price, Cyfarwyddwr Cyffredinol, yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

Tracey Burke, Cyfarwyddwr, Strategaeth, Llywodraeth Cymru

Yr Arglwydd Bourne, Cadeirydd y cyd Fyrddau Ardaloedd Menter

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru. Cefnogwyd y Gweinidog gan Tracey Burke, Cyfarwyddwr Strategaeth. Roedd yr Arglwydd Bourne, Cadeirydd y Byrddau Ardaloedd Menter ar y Cyd hefyd yn bresennol yn y sesiwn.

 

4.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu:

 

- nodyn (a diweddariadau rheolaidd yn y dyfodol) am y cynnydd o ran darparu band eang cyflym iawn i ardaloedd menter o dan y rhaglen Cyflymu Cymru;

 

- nodyn am sut yr eir i’r afael â darparu band eang cyflym iawn (a’r dechnoleg band eang a ddefnyddir) mewn ardaloedd nad ydynt yn addas ar gyfer y rhaglen Cyflymu Cymru;

 

- y ffigurau o ran nifer y busnesau sy’n rhan o’r arolwg hydredol hirdymor, a’r gyfran o gyfanswm nifer y busnesau mewn ardaloedd menter yr oedd y ffigurau hynny’n eu cynnwys;

 

- nodyn ynghylch nifer y ceisiadau cymorth ardrethi busnes a gymeradwywyd fesul ardal ac, unwaith y bydd yn barod, gwybodaeth am y gyfran o’r dyraniad o’r gyllideb a ymrwymwyd, sef £20 miliwn, a wariwyd ar gymorth ardrethi busnes mewn gwirionedd, gan adlewyrchu’r niferoedd sy’n manteisio ar y cymorth hwn;

 

- fel rhan o’r diweddariad rheolaidd, dadansoddiad o’r ffordd y mae ardaloedd menter unigol yn perfformio o ran y swyddi a grëwyd, a gynorthwywyd ac a ddiogelwyd, a dangosyddion perfformiad allweddol perthnasol eraill (i’r graddau y gellir gwneud hynny o gofio ystyriaethau o ran  sensitifrwydd masnachol).

 

 

5.

Maes Awyr Caerdydd (11.45-12.30)

 

Tystion:

Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

James Price, Cyfarwyddwr Cyffredinol, yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

Jeff Collins, Rheolwr Prosiect-Cyfarwyddwr, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru. Cefnogwyd y Gweinidog gan James Price, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Llywodraeth Cymru a Jeff Collins, Rheolwr Prosiect, Cyfarwyddwr, Llywodraeth Cymru.

 

5.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu:

 

- nodyn am y gronfa cysylltedd teithiau awyr rhanbarthol a gyhoeddwyd yn y gyllideb a sut y bydd hynny’n cyd-fynd â’r canllawiau newydd ar gymorth gwladwriaethol;

 

- nodyn am gymorth gwladwriaethol yng nghyd-destun y twf a ragwelir yn nifer y teithwyr sy’n defnyddio’r maes awyr;

 

- nodyn am ddefnydd swyddogol Llywodraeth Cymru o faes awyr Caerdydd;

 

- nodyn am ddefnyddio llain lanio maes awyr Caerdydd gyda’r nos - ardal fenter Sain Tathan.

 

6.

Ymchwiliad i gyfleoedd cyllido yr UE 2014-2020 (sesiwn 7) (13.20-14.00)

 

Tystion:

Anne Howells, Swyddog Datblygu Ewropeaidd, Prifysgol Aberystwyth

Dr Liz Mills, Dadansoddwr Polisi Annibynnol

Dr. David Llewellyn, Ymgynghorydd annibynnol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Anne Howells, Swyddog Datblygu Ewropeaidd, Prifysgol Aberystwyth; Dr Liz Mills, Dadansoddwr Polisi Annibynnol a Dr David Llewellyn, Ymgynghorydd Annibynnol.

 

7.

Ymchwiliad i gyfleoedd cyllido yr UE 2014-2020 (14.00-14.45)

 

Tystion:

Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid

Damien O’Brien, Prif Weithredwr, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru

Jeff Andrews,Cynorthwydd Polisi Arbennigol

Jane McMillan, Pennaeth Rheoli Rhaglenni, Cronfa Strwythurol Ewropeaidd

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid. Cefnogwyd y Gweinidog gan Damien O’Brien, Prif Weithredwr Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru; Jeff Andrews, Cynghorydd Polisi Arbenigol a Jane McMillan, Pennaeth Rheoli’r Rhaglen Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd.

 

7.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu:

 

- Gwybodaeth ychwanegol am berfformiad Banc Buddsoddi Ewrop yng Nghymru.

 

8.

Y wybodaeth ddiweddaraf am Gronfeydd Strwythurol yr UE (14.45-15.30)

 

Tystion:

Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid

Damien O’Brien, Prif Weithredwr, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru

Jeff Andrews,Cynorthwydd Polisi Arbennigol

Rob Halford, Pennaeth Cynllunio a Strategaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid. Cefnogwyd y Gweinidog gan Damien O’Brien, Prif Weithredwr Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru; Jeff Andrews, Cynghorydd Polisi Arbenigol a Rob Halford, Pennaeth Cynllunio a Strategaeth.

 

 

9.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Nododd y Pwyllgor y dogfennau ategol canlynol:

 

EBC(4)-08-14 (papur 7) – Gwybodaeth ychwanegol gan Masnach a Buddsoddi y DU

EBC(4)-08-14 (papur 8) – Gwybodaeth ychwanegol gan Masnach a Buddsoddi y DU (Rhaglen Cymorth Datblygu Gallu, Buddsoddi Uniongyrchol Tramor)

EBC(4)-08-14 (papur 9) – Gwybodaeth ychwanegol gan Masnach a Buddsoddi y DU (Pwyntiau Data)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol.