Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(09.00 - 09.45)

1.

Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft Cyfnod 1 ar y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) a chytunodd arno.

 

(09.45)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

2.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle a Kirsty Williams. Dirprwyodd Joyce Watson ar ran Lynne Neagle.

2.2 Dirprwyodd Peter Black ar ran Kirsty Williams ar gyfer yr eitem yn ymwneud â’r Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru).

 

 

(09.45 - 10.35)

3.

Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 2

Stewart Blythe, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Phil Evans, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Sue Evans, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

 

 

(10.40 - 11.30)

4.

Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 3

Imelda Richardson, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

David Francis, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(11.30 - 12.00)

5.

Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 4

Panel o arolygwyr lleyg

 

Cofnodion:

5.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(12.05 - 12.55)

6.

Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 5

Gerry Evans, Cyngor Gofal Cymru

Rhian Huws Williams, Cyngor Gofal Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

 

(12.55)

7.

Papurau i’w nodi

7.1

Cofnodion y cyfarfodydd ar 19 Mawrth a 25 Mawrth 2015

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1a Nododd y Pwyllgor  gofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 19 Mawrth a 25 Mawrth.

 

7.2

Ymchwiliad i berfformiad y Gwasanaethau Ambiwlans yng Nghymru: gwybodaeth ychwanegol gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.2a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol a ddarparwyd gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

 

7.3

P-04-625 Cefnogaeth i’r Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): gohebiaeth gan y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Pwyllgor Deisebau.

 

(12.55)

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

8.1 Cytunwyd ar y cynnig.

 

(12.55 - 13.05)

9.

Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(13.05 - 13.15)

10.

Craffu ar waith y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd: paratoi ar gyfer sesiwn graffu

Cofnodion:

10.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidogion i ofyn am wybodaeth cyn y sesiwn ar 17 Mehefin 2015, a bu’n trafod materion y bydd yr Aelodau o bosibl am eu codi yn ystod y sesiwn honno.