Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(09.00)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Oherwydd bod David Rees, Cadeirydd y Pwyllgor wedi anfon ei ymddiheuriadau, gofynnodd y Clerc am enwebiadau ar gyfer ethol Cadeirydd dros dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22. Enwebwyd Lynne Neagle gan Gwyn Price, ac fe’i hetholwyd.

1.2 Roedd Mike Hedges yn dirprwyo ar ran David Rees.

1.3 Cafwyd ymddiheuriadau gan Kirsty Williams. Roedd Peter Black yn dirprwyo.

1.4 Ar gyfer eitemau 6 i 9, roedd Ann Jones yn dirprwyo ar ran Alun Davies.

(09.00 - 09.50)

2.

Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 6

Yr Athro Fonesig June Clark

Yr Athro Peter Griffiths

Yr Athro Anne Marie Rafferty

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

(09.50 - 10.40)

3.

Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 7

Peter Meredith Smith, Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

(10.50 - 11.40)

4.

Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 8

Kate Chamberlain, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Alun Jones, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

(11.40 - 12.25)

5.

Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 9

Dawn Bowden, Unsain Cymru

Tanya Bull, Unsain Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

Cynigiodd y Cadeirydd dros dro, am 11:43, bod y Pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod nes bod y Pwyllgor wedi ailymgynnull am 13:30. Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig. Yn ystod y sesiwn breifat gwaredodd y Pwyllgor eitemau 11 a 12.

 

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

(13.30 - 14.20)

6.

Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 10

Cynrychiolwyr swyddogion gweithredol y byrddau iechyd

 

Paul Roberts, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Anne Phillimore, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

(14.20)

7.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.0a Nododd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 Ionawr 2015.

7.0b Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Coleg Nyrsio Brenhinol, a oedd yn cyfeirio at ymchwiliad y Pwyllgor i’r gweithlu meddygon teulu yng Nghymru.

 

7.1

Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): yr ymatebion i’r ymgynghoriad.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1a Nododd y Pwyllgor yr ymatebion i’r ymgynghoriad.

7.2

Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): gohebiaeth gan Kirsty Williams AC, yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

7.3

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Troseddu Difrifol: gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

7.4

Craffu ariannol: gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.4a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

(14.20)

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

8.1 Cytunwyd ar y cynnig.

(14.20 - 14.35)

9.

Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

9.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

(14.35 - 15.20)

10.

Ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd ("cyffuriau penfeddwol cyfreithlon"): ystyried yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod yr adroddiad drafft, ar gyfer ei ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd ("cyffuriau penfeddwol cyfreithlon") a chytunodd arno yn amodol ar fân newidiadau.

10.2 Ystyriodd y Pwyllgor ei ddull o lansio’r adroddiad.

(15.20 - 15.30)

11.

Ymchwiliad i berfformiad y Gwasanaethau Ambiwlans yng Nghymru: ystyried y dull o graffu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

11.1a Ystyriodd y Pwyllgor ei ddull gweithredu o ran cynnal ymchwiliad i berfformiad y Gwasanaethau Ambiwlans yng Nghymru a chytunwyd arno.

(15.30 - 16.00)

12.

Ymchwiliad i’r gweithlu Meddygon Teulu yng Nghymru: ystyried yr allbwn drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

12.1a Trafododd y Pwyllgor y llythyr drafft at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a chytunwyd ar y llythyr hwnnw, yn amodol ar fân newidiadau.