Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mick Antoniw AC a Joyce Watson AC. Nid oedd dim dirprwyon.

 

(09:00 - 11:00)

2.

Bil yr Amgylchedd (Cymru) - Cyfnod 1: Sesiwn dystiolaeth 1

 

Carl Sargeant AC, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil

Rhodri Asby, Pennaeth Newid Hinsawdd a Pholisi Cyfoeth Naturiol

Andy Fraser, Pennaeth Rhaglen Adnoddau Naturiol

Jasper Roberts, Dirprwy Gyfarwyddwr - Yr Is-adran Gwastraff ac Effeithlonrwydd Adnoddau

Helena Bird, Pennaeth Ansawdd yr Amgylchedd Lleol a Rheoli Grantiau

Prys Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr: Is-adran Ynni, Dŵr a Llifogydd

Graham Rees, Dirprwy Gyfarwyddwr, Y Môr a Physgodfeydd

John Guess, Uwch gyfreithiwr

 

Bil yr Amgylchedd (Cymru)

 

Memorandwm Esboniadol

 

E&S(4)-19-15 Papur 1

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y Gweinidog a’i swyddogion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog gyda rhai cwestiynau pellach ac i ddilyn y camau y cytunwyd arnynt yn y cyfarfod.

 

(11:10 - 12:00)

3.

Bil yr Amgylchedd (Cymru) - Cyfnod 1: Sesiwn dystiolaeth 2

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Emyr Roberts, Prif Weithredwr

Ceri Davies, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwybodaeth, Strategaeth a Chynllunio

Sarah Williams, Pen Ymgynghorydd - Cyfoeth Naturiol a Rhaglen Ecosystemau

Steve Cook, Rheolwr Strategaeth Perygl Llifogydd

 

E&S(4)-19-15 Papur 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

4.

Bil yr Amgylchedd (Cymru) - Cyfnod 1: Sesiwn dystiolaeth 3

 

Cymdeithas Cyfraith Amgylcheddol y DU

Professor Robert Lee, Cynullydd y Cyd, UKELA Gweithgor Cymru

Dr Haydn Davies, Cynullydd y Cyd, UKELA Gweithgor Cymru

Dr Victoria Jenkins, Aelod, UKELA Gweithgor Cymru

 

E&S(4)-19-15 Papur 3

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

5.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

5.1 Nododd aelodau’r Pwyllgor y papurau.

 

5.1

Bil yr Amgylchedd (Cymru): Ymatebion i’r ymgynghoriad

Dogfennau ategol:

5.2

Ateb at y Cadeirydd gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol ynghylch y broses o benodi Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru

 

E&S(4)-19-15 Papur 4

Dogfennau ategol:

5.3

Llythyr gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch Bil yr Amgylchedd (Cymru).

 

E&S(4)-19-15 Papur 5

Dogfennau ategol:

5.4

Llythyr at y Cadeirydd gan Gary Ashton, Cyfarwyddwr BASC, mewn perthynas â’r Cytundeb ar Safonau Rhyngwladol ar gyfer Trapio heb Greulondeb.

 

E&S(4)-19-15 Paper 6

Dogfennau ategol: