Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

(09:30-11:30)

2.

Bil Cynllunio (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 14

Carl Sargeant AC, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Neil Hemington, Prif gynllunydd

Dion Thomas, Uwch-reolwr y Bil Cynllunio

Sarah Dawson, Gwasanaethau cyfreithiol

Cofnodion:

Atebodd y Gweinidog a’i swyddogion gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

Cytunodd y Gweinidog i ddarparu:

 

·         rhagor o wybodaeth am sut y caiff cyfleoedd hyfforddi ar gyfer cynllunio strategol eu darparu;

·         enghreifftiau o achosion lle mae cais cynllunio wedi cael ei ystyried gan awdurdod parc cenedlaethol ac awdurdod lleol, gyda chanlyniadau gwahanol;

·         rhagor o wybodaeth am gysylltiadau â chynllunio trafnidiaeth statudol a chynllunio morol; a

·         chrynodeb o ganlyniad yr ymgynghoriad ar Ddylunio yn y Broses Gynllunio.

3.

Papurau i'w nodi

3.1

Bil Cynllunio (Cymru): Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol - 10 Rhagfyr

E&S(4)-01-15 Papur 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

3.2

Bil Cynllunio (Cymru): Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol - 7 Ionawr

E&S(4)-01-15 Papur 2

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

3.3

Bil Cynllunio (Cymru): Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol - 9 Ionawr

E&S(4)-01-15 Papur 3

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

3.4

Bil Cynllunio (Cymru): Gohebiaeth gan y Llywydd

E&S(4)-01-15 Papur 4

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

3.5

Bil Cynllunio (Cymru): Gohebiaeth gan Cyswllt Amgylchedd Cymru

E&S(4)-01-15 Papur 5

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

3.6

Bil Cynllunio (Cymru): Tystiolaeth ychwanegol gan Gymdeithas y Cyfreithwyr

E&S(4)-01-15 Papur 6

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y dystiolaeth ychwanegol.

 

3.7

Bil Cynllunio (Cymru): Tystiolaeth gan Parciau Cenedlaethol Cymru

E&S(4)-01-15 Papur 7

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

3.8

Bil Cynllunio (Cymru): Tystiolaeth ychwanegol gan y Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi

E&S(4)-01-15 Papur 8

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y dystiolaeth ychwanegol.

3.9

Bil Cynllunio (Cymru): Tystiolaeth ychwanegol gan Gyngor Gwynedd

E&S(4)-01-15 Papur 9

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y dystiolaeth ychwanegol.

3.10

Lles anifeiliaid: Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd

E&S(4)-01-15 Papur 10

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

 

3.11

Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol mewn perthynas â Barnau Rhesymedig y Comisiwn Ewropeaidd

E&S(4)-01-15 Papur 11

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

 

3.12

Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru): Gohebiaeth gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru

E&S(4)-01-15 Papur 12

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

 

3.13

Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru): Gohebiaeth gan Goleg Brenhinol y Meddygon

E&S(4)-01-15 Papur 13

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

 

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(11:30-12:00)

5.

Bil Cynllunio (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth.