Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Joyce Watson ac Antoinette Sandbach. Roedd Nick Ramsey yn bresennol fel dirprwy.

 

(09:30 - 10:30)

2.

Bil Cynllunio (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 9

Josh Miles, Cynghorydd Polisi, Ffederasiwn y Busnesau Bach Cymru

Ben Francis, Aelod, Ffederasiwn y Busnesau Bach Cymru

Mark Harris, Cynghorydd Polisi a Chynllunio Cymru, Ffederasiwn yr Adeiladwyr Cartrefi

David Morgan, Rheolwr Polisi, RICS Cymru

John Pockett, Cyfarwyddwr, Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr Cymru

Matthew Williams, Swyddog Polisi ac Ymchwil, RenewableUK

 

E&S(4)-31-14 Papur 1

E&S(4)-31-14 Papur 2

E&S(4)-31-14 Papur 3

E&S(4)-31-14 Papur 4

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Fe wnaeth y tystion ymateb i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

 

Cytunodd y Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi a Sustrans i ddarparu i’r Pwyllgor enghreifftiau penodol lle mae ceisiadau ar gyfer meysydd tref a phentref wedi cael eu defnyddio i atal datblygiad.

(10:30 - 11:00)

3.

Bil Cynllunio (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 10

Dyfan Sion, Cyfarwyddwr Polisi ac Ymchwil, Comisiynydd y Gymraeg

Huw Gapper, Uwch-swyddog Polisi ac Ymchwil, Comisiynydd y Gymraeg

E&S(4)-31-14 Papur 5

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Fe wnaeth y tystion ymateb i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

Cytunodd swyddogion y Comisiynydd i ddarparu enghreifftiau penodol lle mae’r Gymraeg wedi cael effaith ar benderfyniad cynllunio.

 

(11:00 - 11:30)

4.

Bil Cynllunio (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 11

Colin Nosworthy, Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt y Cynulliad, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Tamsin Davies, Cadeirydd Grwp Cymunedau Cynaliadwy, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Emyr Lewis, Dyfodol i’r Iaith

Meirion Davies, Mentrau Iaith Cymru, yn cynrychioli Dyfodol i’r Iaith

 

E&S(4)-31-14 Papur 6

E&S(4)-31-14 Papur 7

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Fe wnaeth y tystion ymateb i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

(11:30 - 12:00)

5.

Bil Cynllunio (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 12

Naomi Luhde-Thompson, Cynghorydd Cynllunio, Cyfeillion y Ddaear

 

E&S(4)-31-14 Papur 8  

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Fe wnaeth y tystion ymateb i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

Cytunodd Naomi Luhde-Thompson i ddarparu rhagor o wybodaeth ar feysydd tref a phentref, ynghyd â phapur gan Sasha White QC.

(13:00 - 13:45)

6.

Bil Cynllunio (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 13

Nicola Hodgson, Swyddog Achosion, Y Gymdeithas Mannau Agored

Beverley Penney, Y Gymdeithas Mannau Agored

Elwyn Thomas, Prif Weithredwr, Cymorth Cynllunio Cymru

Matt Hemsley, Cynghorydd Polisi a Chyfryngau, Sustrans

Lindsey Curtis, Rheolwr Ardal De-Orllewin Cymru, Sustrans

 

E&S(4)-31-14 Papur 9

E&S(4)-31-14 Papur 10

E&S(4)-31-14 Papur 11

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Fe wnaeth y tystion ymateb i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

7.

Papurau i'w nodi

7.1

Bil Cynllunio (Cymru): Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol i Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

E&S(4)-31-14 Papur 12

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

7.2

Ymchwiliad i effeithlonrwydd ynni a thlodi tanwydd yng Nghymru: Rhagor o wybodaeth gan SSE yn dilyn sesiwn 13 Tachwedd

E&S(4)-31-14 Papur 13

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

 

7.3

Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru): Gohebiaeth gan BMA Cymru

E&S(4)-31-14 Papur 14

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

 

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd Aelodau’r Pwyllgor y cynnig.

(13:45 - 14:00)

9.

Bil Cynllunio (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 

(14:00 - 14:15)

10.

Trafod Blaenraglen Waith y Pwyllgor ar gyfer 2015

E&S(4)-31-14 Papur 15

 

Cofnodion:

Trafododd Aelodau’r pwyllgor y blaenraglen waith ar gyfer 2015.

(14:15 - 14:30)

11.

Ymchwiliad i ailgylchu yng Nghymru: Trafod yr adroddiad drafft

E&S(4)-31-14 Papur 16

 

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod yr adroddiad drafft. 

(14:30 - 14:45)

12.

Ymchwiliad i effeithlonrwydd ynni a thlodi tanwydd yng Nghymru: Trafod y prif faterion

E&S(4)-31-14 Papur 17

 

Cofnodion:

 

Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol.        

(14:45 - 14:55)

13.

Ymchwiliad i gynhyrchu organig a labelu cynhyrchion organig: Trafod llythyr drafft i'r Comisiwn Ewropeaidd

E&S(4)-31-14 Papur 18

 

Cofnodion:

Fe wnaeth Aelodau’r Pwyllgor nodi’r llythyr.