Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson  029 2089 8639

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Mick Antoniw. Nid oedd dirprwy.

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitem 3

Cofnodion:

Derbyniodd Aelodau’r Pwyllgor y cynnig.

(09:15 - 09:30)

3.

Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio): Trafod adroddiad drafft

E&S(4)-30-14 Papur 1

Cofnodion:

Bu Aelodau’r Pwyllgor yn trafod yr adroddiad drafft.

(09:30 - 10:15)

4.

Bil Cynllunio (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 6

Cyfoeth Naturiol Cymru

Emyr Roberts, Prif weithredwr

Sarah Wood, Arweinydd tîm Seilwaith, Ynni a Chynllunio Gofodol y Tir

Rhian Jardine, Pennaeth cymunedau cynaliadwy

 

E&S(4)-30-14 Papur 2

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Fe wnaeth y tystion ymateb i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

Fe wnaeth Emyr Roberts gytuno i ddarparu rhagor o wybodaeth i’r Pwyllgor am y tri treial mewn perthynas â chynlluniau adnoddau naturiol ardal.  

 

(10:15 - 11:15)

5.

Bil Cynllunio (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 7

Roisin Willmott, Cyfarwyddwr, RTPI Cymru

Lyn Powell, Fforwm Ymgynghorwyr Cynllunio Cymru

Mark Roberts, Fforwm Ymgynghorwyr Cynllunio Cymru

 

E&S(4)-30-14 Papur 3

E&S(4)-30-14 Papur 4

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Fe wnaeth y tystion ymateb i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

(11:15 - 12:15)

6.

Bil Cynllunio (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 8

Morag Ellis QC, Cadeirydd, Cymdeithas y Bar ar Gynllunio a'r Amgylchedd

Huw Williams, Geldards LLP, yn cynrychioli Cymdeithas y Cyfreithwyr

Tim Morgan, Pwyllgor Cynllunio a Chyfraith Amgylcheddol, Cymdeithas y Cyfreithwyr

Dr Victoria Jenkins, Prifysgol Abertawe, yn cynrychioli Cymdeithas Cyfraith Amgylcheddol y DU

Dr Haydn Davies, Cyd-gynullydd, Gweithgor Cymru, Cymdeithas Cyfraith Amgylcheddol y DU

 

E&S(4)-30-14 Papur 5

E&S(4)-30-14 Papur 6

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Fe wnaeth y tystion ymateb i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

7.

Papurau i'w nodi

7.1

Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru): Gohebiaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

E&S(4)-30-14 Papur 7

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Members of the Committee noted the correspondence.

7.2

Ymchwiliad i’r ystâd goedwig gyhoeddus yng Nghymru: Gohebiaeth gan Cyfoeth Naturiol Cymru

E&S(4)-30-14 Papur 8

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

7.3

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2015-16: Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a'r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd

E&S(4)-30-14 Papur 9

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

7.4

Ymchwiliad i Dlodi yng Nghymru: Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

E&S(4)-30-14 Papur 10

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

 

 

7.5

Lles anifeiliaid: Gohebiaeth gan Monima O'Connor

E&S(4)-30-14 Papur 11

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

 

7.6

Lles anifeiliaid: Gohebiaeth gan Shechita UK

E&S(4)-30-14 Papur 12

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

 

 

7.7

Lles anifeiliaid: Gohebiaeth gan y Gynghrair Cefn Gwlad

E&S(4)-30-14 Papur 13

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.