Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r Cyfarfod.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies a John Griffiths.  Roedd Paul Davies yn dirprwyo ar ran Suzy Davies.

(09.30 - 11.00)

2.

Bil Cymwysterau Cymru – sesiwn dystiolaeth 7

Llywodraeth Cymru

Huw Lewis AC, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau

Catherine Lloyd, Cyfreithiwr, Tîm Addysg (Ysgolion) a’r Gymraeg

Siwan Daniel, Cyfreithiwr, Tîm Addysg (Ysgolion) a’r Gymraeg

Alison Standfast, Dirprwy Gyfarwyddwr Sefydlu Cymwysterau Cymru

Cassy Taylor, Pennaeth Cymwysterau Cymru - Sefydlu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau. Cytunodd y Gweinidog i ddarparu nodyn ar:

 

Nifer yr ysgolion mewn ardaloedd ar y ffin sy’n prynu cymwysterau o fyrddau arholi yn Lloegr.

 

Faint o reolaeth sydd gan awdurdodau lleol o ysgolion sefydledig (ysgolion a gynhelir gan grant yn flaenorol) mewn ardaloedd ar y ffin. 

 

Sut bydd deddfwriaeth bresennol a Bil Cymwysterau Cymru yn rhyngweithio o ran prentisiaethau.

 

Effaith ariannol sefydlu Cymwysterau Cymru ar weddill y gyllideb Addysg a Sgiliau.  

3.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

Nodwyd y papurau.

3.1

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog - Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS)

CYPE(4)-04-15 – Papur i’w nodi 1

Dogfennau ategol:

3.2

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS)

CYPE(4)-04-15 – Papur i’w nodi 2

Dogfennau ategol:

3.3

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid - Ymchwiliad i Ystyried Pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

CYPE(4)-04-15 – Papur i’w nodi 3

Dogfennau ategol:

3.4

Llythyr oddi wrth y Pwyllgor Cyllid i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau - Bil Cymwysterau Cymru

CYPE(4)-04-15 – Papur i’w nodi 4

Dogfennau ategol:

(11.00 - 11.30)

5.

Ymchwiliad i Ganlyniadau Addysgol Plant o Gartrefi Incwm Isel - Ystyried yr adroddiad drafft

CYPE (4) -04-15 - Papur Preifat 5

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.  Byddai fersiwn diwygiedig yn cael ei hanfon at Aelodau am eu sylwadau.