Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

 

2.1

CLA159 - Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2012

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’u gwnaed ar 12 Mehefin 2012. Fe’u gosodwyd ar 15 Mehefin 2012. Yn dod i rym ar 1 Awst 2012

2.2

CLA160 - Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf) 2012

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’i gwnaed ar 13 Mehefin 2012. Fe’i gosodwyd ar 15 Mehefin 2012. Yn dod i rym ar 1 Awst 2012.

2.3

CLA161 - Rheoliadau Ffioedd Myfyrwyr (Cyrsiau a Phersonau Cymhwysol) (Cymru) (Diwygio) 2012

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’u gwnaed ar 20 Mehefin 2012. Fe’u gosodwyd ar 22 Mehefin 2012. Yn dod i rym ar 1 Medi 2012.

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

2.4

CLA158 - Rheoliadau Dynodi Nodweddion (Apelau) (Cymru) 2012

Y Weithdrefn Gadarnhaol. Ni nodwyd y dyddiad y’u gwnaed. Ni nodwyd y dyddiad y’u gosodwyd. Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(1).

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i’w codi gyda’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

Dim

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

Dim

4.

CLA155 - Gorchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Sefydlu) 2012

Papurau:

CLA(4)-16-12(p1) - Llythyr oddi wrth y Gweinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd (Saesneg yn unig)

CLA(4)-16-12(p1) – Atodiad  (Saesneg yn unig)

CLA(4)-16-12(p2) - Ymateb Cadeirydd Pwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd i'r Gweinidog (Saesneg yn unig)

 

 

 

Dogfennau ategol:

5.

Ymchwiliadau'r Pwyllgor: Ymchwiliad i sefydlu awdurdodaeth ar wahân i Gymru

Yn bresennol:

David Hughes, Bargyfreithiwr

 

Papurau:

CLA(4)-16-12(p3) – WJ 7 – Ymateb personol (David Hughes)

 

 

Dogfennau ategol:

6.

Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru)

6.1

Sesiwn dystiolaeth gyda Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Yn bresennol:

·       Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

·       Mr Christopher Humphreys
Yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

·       Mr Christopher Brereton
Pennaeth Deddfwriaeth ynghylch Iechyd Amgylcheddol y Cyhoedd, Llywodraeth Cymru

 

Papurau:

CLA(4)-16-12(p4) – Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru)

CLA(4)-16-11(p5) Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-16-11(p6) Adroddiad y Cynghorwyr Cyfreithiol

CLA(4)-16-11(p7) – Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Saesneg yn unig)

CLA(4)-16-11(p8) – Ymateb y Gweinidog (Saesneg yn unig)

CLA(4)-16-11(p8) – Atodiad i ymateb y Gweinidog (Saesneg yn unig)

 

Dogfennau ategol:

7.

Papurau i'w nodi

Papur i’w nodi

CLA(4)-15-12 – Adroddiad y cyfarfod ar 25 Mehefin 2012

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf

9 Gorffennaf 2012

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Caiff pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi

8.1

Trafod y dystiolaeth a gyflwynwyd i'r ymchwiliad hyd yma

8.2

Trafod y dystiolaeth ynghylch Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru)

Trawsgrifiad