Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(4)-01-16 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

 

 

2.1

CLA624 - Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2015

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 24 Tachwedd 2015;  Fe'u gosodwyd ar: 27 Tachwedd 2015; Yn dod i rym ar: 18 Rhagfyr 2015

 

 

2.2

CLA633 - Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) (Rhif 3) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 2 Rhagfyr 2015; Fe'i gosodwyd ar: 8 Rhagfyr 2015; Yn dod i rym ar: 30 Rhagfyr 2015

 

 

2.3

CLA634 - Gorchymyn y Gwasanaethau Tân ac Achub (Fframwaith Cenedlaethol) (Cymru) (Adolygu) (Rhif 2) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 8 Rhagfyr 2015; Fe'i gosodwyd ar: 9 Rhagfyr 2015; Yn dod i rym ar: 1 Ionawr 2016

 

 

2.4

CLA635 - Gorchymyn Defaid a Geifr (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 8 Rhagfyr 2015; Fe'i gosodwyd ar: 11 Rhagfyr 2015; Yn dod i rym yn unol ag erthygl 1(3)

 

 

2.5

CLA636 - Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 11 Rhagfyr 2015; Fe'u gosodwyd ar: 14 Rhagfyr 2015; Yn dod i rym ar: 8 Ionawr 2016

 

 

2.6

CLA639 - Rheoliadau’r Dreth Gyngor (Eithriadau rhag Symiau Uwch) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 21 Rhagfyr 2015; Fe'u gosodwyd ar: 22 Rhagfyr 2015; Yn dod i rym ar: 31 Ionawr 2016

 

2.7

CLA640 - Gorchymyn Cramenogion Penodedig (Gwahardd eu Pysgota, eu Glanio, eu Gwerthu a’u Cludo) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol: Fe’i gwnaed ar: 23 Rhagfyr 2015; Fe'i gosodwyd ar: 30 Rhagfyr 2015; Yn dod i rym ar: 1 Chwefror 2016

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

2.8

CLA622 - Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Ffioedd Cofrestru) (Cymru) 2016

Y weithdrefn gadarnhaol: Fe’u gwnaed ar: Dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym ar: 1 Chwefror 2016, ac eithrio fel y darperir ar eu cyfer yn rheoliad 1(1)

 

2.9

CLA626 - Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a Chynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2016

Y weithdrefn gadarnhaol: Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)

 

 

2.10

CLA627 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Geisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) (Diwygio) 2016

Y weithdrefn gadarnhaol: Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym ar: 16 Mawrth 2016

 

 

2.11

CLA628 - Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Ffioedd) (Cymru) 2016

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym ar: 1 Mawrth 2016

 

2.12

CLA629 - Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Meini Prawf Penodedig a Chydsyniadau Eilaidd Rhagnodedig) (Cymru) 2016

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym ar: 1 Mawrth 2016

 

 

2.13

CLA630 - Gorchymyn Eithriadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) (Diwygio) 2016

Y weithdrefn gadarnhaol: Fe’i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’i gosodwyd ar: Dyddiad heb ei nodi: Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2016

 

2.14

CLA631 - Gorchymyn Rheoleiddio Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2016

Y weithdrefn gadarnhaol: Fe’i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’i gosodwyd ar: Dyddiad heb ei nodi: Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2016

 

 

2.15

CLA632 - Rheoliadau Deddf Cronfeydd Dŵr 1975 (Esemptiadau, Apeliadau ac Arolygiadau) (Cymru) 2016

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)

 

2.16

CLA638 - Rheoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 2) 2016

Y weithdrefn gadarnhaol: Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym ar: 16 Chwefror 2016

 

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

3.1

CLA623 - Gorchymyn Gwasanaethau Tân ac Achub (Fframwaith Cenedlaethol) (Cymru) (Adolygu) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 23 Tachwedd 2015;  Fe'i gosodwyd ar: 24 Tachwedd 2015; Yn dod i rym ar: 1 Ionawr 2016

 

CLA(4)-01-16 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(4)-01-16 – Papur 3 – Gorchymyn

CLA(4)-01-16 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

3.2

CLA625 - Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2015

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 11 Tachwedd 2015;  Fe'u gosodwyd ar: 30 Tachwedd 2015; Yn dod i rym ar: 31 Rhagfyr 2015

 

CLA(4)-01-16 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(4)-01-16 – Papur 6 – Rheoliadau

CLA(4)-01-16 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

3.3

CLA637 - Gorchymyn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (Diwygio Atodlen 6) 2016

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’i gosodwyd ar: Dyddiad heb ei nodi: Yn dod i rym ar: 15 Chwefror 2016

 

CLA(4)-01-16 – Papur 8 – Adroddiad

CLA(4)-01-16 – Papur 9 - Gorchymyn

CLA(4)-01-16 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

3.4

Papurau i’w nodi

CLA(4)-01-16 – Papur 11 – Ymateb y Llywodraeth: Deddfu yng Nghymru

 

CLA(4)-01-16 – Papur 12 – Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Bil Cymru drafft

 

CLA(4)-01-16 – Papur 13 – Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes: Bil Cymru drafft

 

CLA(4)-01-16 – Papur 14 – Tystiolaeth atodol gan Huw Williams, Geldards LLP: Bil Cymru drafft

 

CLA(4)-01-16 – Papur 15 – Llythyr gan Philip Rycroft, Pennaeth Grŵp Llywodraethu y DU

 

CLA(4)-01-16 – Papur 16 – Llythyr gan Bwyllgor Undeb Ewropeaidd Tŷ'r Arglwyddi at yr Arlywydd Junker: Rhaglen Waith y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer 2016

 

CLA(4)-01-16 – Papur 17 – Ymgynghoriad Pwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol Tŷ'r Cyffredin ar gysylltiadau rhyngsefydliadol yn y DU

 

CLA(4)-01-16 – Papur 18 – Llythyr gan y Cadeirydd at Gadeirydd y Pwyllgor Dethol Materion Cymreig

 

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod

 

4.1

Diweddariad y Clerc

Dim papur