Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Tystiolaeth gan y Prif Weinidog mewn perthynas â gwaith etifeddiaeth y Pwyllgor

Y Gwir Anrch. Carwyn Jones AC, Y Prif Gweinidog

Hugh Rawlings, Llywodraeth Cymru

Dylan Highes, Llywodraeth Cymru

 

CLA(4)-04-16 - Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Dogfennau ategol:

Offerynnau'r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

 

 

3.1

CLA656 - Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Cod Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) (Diwygio) 2016

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 27 Ionawr 2016; Fe'u gosodwyd ar:  1 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2016

 

3.2

CLA657 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Meddygol Sylfaenol a Gwasanaethau Deintyddol Sylfaenol) (Cymru) (Diwygio a Darpariaeth Drosiannol) 2016

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 27 Ionawr 2016; Fe'u gosodwyd ar:  2 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2016

 

 

3.3

CLA659 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Apelau Dilysu) (Cymru) 2016

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 27 Ionawr 2016; Fe'u gosodwyd ar:  1 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 16 Mawrth 2016

 

 

3.4

CLA660 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru) 2016

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 27 Ionawr 2016; Fe'u gosodwyd ar:  1 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 1 Mawrth 2016, ar wahân i reoliad 38, atodlenni 8 a 9, paragraff 8(3), sy'n dod i rym yn unol â Rheoliad 1

 

 

3.5

CLA665 - Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Gweithdrefn) (Cymru) 2016

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 27 Ionawr 2016; Fe'u gosodwyd ar:  2 Chwefror 2016; Yn dod i rym yn unol ag erthygl 1

 

 

3.6

CLA666 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Rhestri Cyflawnwyr) (Cymru) (Diwygio) 2016

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 27 Ionawr 2016; Fe'u gosodwyd ar:  2 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 1 Mawrth 2016

 

 

 

 

3.7

CLA671 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2016

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 28 Ionawr 2016; Fe'u gosodwyd ar:  3 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 31 Mawrth 2016

 

 

3.8

CLA672 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2016

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 3 Chwefror 2016; Fe'u gosodwyd ar:  3 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 26 Chwefror 2016

 

 

3.9

CLA673 - Rheoliadau Tatws Hadyd (Cymru) 2016

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 2 Chwefror 2016; Fe'u gosodwyd ar:  4 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 29 Chwefror 2016

 

 

3.10

CLA675 - Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Gofynion Hyfforddi ar gyfer Llywodraethwyr) (Cymru) (Diwygio) 2016

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 3 Chwefror 2016; Fe'u gosodwyd ar:  9 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 1 Mawrth 2016

 

 

3.11

CLA682 - Rheoliadau Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Iechyd Cyhoeddus Cymru (Aelodaeth a Gweithdrefn) (Diwygio) 2016

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 28 Ionawr 2016; Fe'u gosodwyd ar:  2 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 15 Mawrth 2016

 

3.12

CLA684 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Diwygiadau Canlyniadol Diwygio Lles) (Cymru) 2016

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 28 Ionawr 2016; Fe'u gosodwyd ar:  2 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2016

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

3.13

CLA668 - Gorchymyn Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru (Sefydlu) 2016

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’i gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2016

 

 

3.14

CLA669 - Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Meini Prawf Penodedig a Chydsyniadau Eilaidd Rhagnodedig) (Cymru) (Diwygio) 2016

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’i gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym ar: dyddiad heb ei nodi

 

 

3.15

CLA676 - Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) 2016

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'i gwnaed ar: 28 Ionawr 2016; Fe'u gosodwyd ar:  3 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 31 Mawrth 2016

 

 

4.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau Cyfansawdd y Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

4.1

CLA674 - Rheoliadau Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2016 (Saesneg yn unig)

Y weithdrefn negyddol cyfansawdd; Fe'u gwnaed ar: 3 Chwefror 2016; Fe'u gosodwyd ar:  5 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2016

 

CLA(4)-04-16 – Papur 2 - Adroddiad

CLA(4)-04-16 – Papur 3 - Rheoliadau

CLA(4)-04-16 – Papur 4 - Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Offerynnau Cyfansawdd y Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

4.2

CLA670 – Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) (Rhif 2) 2016

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’i gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym ar: dyddiad heb ei nodi

 

 

CLA(4)-04-16 – Papur 5 - Adroddiad

CLA(4)-04-16 – Papur 5 - Rheoliadau

CLA(4)-04-16 – Papur 7 - Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

5.

Papurau i’w nodi

CLA(4)-04-16 – Papur 8  - Barn Resymegol gan Dŷ'r Cyffredin (Diwygio Cyfraith Etholiadol yr UE) 3 Chwefror 2016

 

 

CLA(4)-04-16 - Papur 9- Llythyr gan Gadeirydd Cyd-bwyllgor Hawliau Dynol Tŷ'r Cyffredin at y Llywydd

CLA(4)-04-16 - Papur 9- Atodiad

 

 

CLA(4)-04-16 – Papur 10 - Datganiad gan y Prif Weinidog: Adroddiad ar weithredu cynigion Comisiwn y Gyfraith

 

CLA(4)-04-16 – Papur 11 - Adroddiad Pwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol Tŷ'r Cyffredin ar ddyfodol yr Undeb, rhan un: Pleidleisiau Lloegr ar gyfer cyfreithiau Lloegr

 

 

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

6.1

Adroddiad Etifeddiaeth Drafft

CLA(4)-04-16 – Papur 12 – Adroddiad Drafft

 

6.2

Crynodeb o Waith Ewropeaidd a wnaed yn ystod y Pedwerydd Cynulliad

CLA(4)-04-16 – Papur 13 - Crynodeb

 

6.3

Rhestr o Argymhellion a wnaed mewn perthynas ag Ymchwiliadau Polisi

CLA(4)-04-16 – Papur 14 – Rhestr o Argymhellion