Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(4)-02-16 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

Dogfennau ategol:

2.1

CLA641 - Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau) (Cymru) (Diwygio) 2016

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 6 Ionawr 2016; Fe'u gosodwyd ar: 8 Ionawr 2016; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2016

 

2.2

CLA643 - Rheoliadau Cynllunio Strategol (Cyfansoddiad Paneli a Gwariant Cymwys) Rheoliadau (Cymru) 2016

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 11 Ionawr 2016; Fe'u gosodwyd ar: 13 Ionawr 2016; Yn dod i rym ar: 16 Mawrth 2016

2.3

CLA644 - Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Diffiniad o Eiddo Domestig) (Cymru) 2016

Y weithdrefn negyddol: Fe’i gwnaed ar: 13 Ionawr 2016; Fe'i gosodwyd ar: 15 Ionawr 2016; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2016

 

2.4

CLA645 – Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2016

Y weithdrefn negyddol: Fe’i gwnaed ar: 12 Ionawr 2016; Fe'i gosodwyd ar: 18 Ionawr 2016; Yn dod i rym ar: 8 Chwefror 2016

 

2.5

CLA646 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2016

Y weithdrefn negyddol: Fe’i gwnaed ar: 13 Ionawr 2016; Fe'i gosodwyd ar: 18 Ionawr 2016; Yn dod i rym ar: 25 Chwefror 2016

 

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

3.1

CLA642 - Rheoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2016

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi: Fe'u gosodwyd ar: 11 Ionawr 2016; Yn dod i rym ar: 4 Chwefror 2016

 

CLA(4)-02-16 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(4)-02-16 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(4)-02-16 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

4.

Papurau i'w nodi

 

CLA(4)-02-16 - Papur 5 - Llythyr oddi wrth y Llywydd at Ysgrifennydd Gwladol Cymru: Bil Cymru drafft

 

Diwygio cyfraith etholiadol yr UE.

 

-       CLA(4)-02-16 - Papur 6 - Penderfyniad gan Senedd Ewrop

 

-       CLA(4)-02-16 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol Llywodraeth y DU

 

-       CLA(4)-02-16 - Papur 8 - Adroddiad Pwyllgor Craffu Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin

 

 

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

 

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod

 

5.1

Etifeddiaeth Pwyllgor y Pedwerydd Cynulliad:

CLA(4)-2-16 - Papur 9 - Papur Etifeddiaeth