Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Steve George 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

 

 

2.1

CLA145 - Rheoliadau Pwyllgor Cydwasanaethau Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Felindre (Cymru) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 8 Mai 2012. Fe’u gosodwyd ar 11 Mai 2012. Yn dod i rym ar 1 Mehefin 2012

 

 

2.2

CLA146 - Rheoliadau Iechyd Meddwl (Ysbyty, Gwarcheidiaeth, Triniaeth Gymunedol a Chydsynio i Driniaeth) (Cymru) (Diwygio) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 9 Mai 2012. Fe’u gosodwyd ar 11 Mai 2012. Yn dod i rym ar 2 Mehefin 2012

2.3

CLA148 - Rheoliadau Hysbysebu a Hyrwyddo Tybaco (Arddangos) (Cymru) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 14 Mai 2012. Fe’u gosodwyd ar 16 Mai 2012. Yn dod i rym ar y dyddiad a nodir yn rheoliad 1(1)

2.4

CLA149 - Rheoliadau Hysbysebu a Hyrwyddo Tybaco (Gwerthwyr Tybaco Arbenigol) (Cymru) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 14 Mai 2012. Fe’u gosodwyd ar 16 Mai 2012. Yn dod i rym ar 6 Ebrill 2015

 

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

2.5

CLA147 - Rheoliadau Hysbysebu a Hyrwyddo Tybaco (Arddangos Prisiau) (Cymru) 2012

Y weithdrefn gadarnhaol. Ni nodwyd y dyddiad y’u gwnaed. Ni nodwyd y dyddiad y'u gosodwyd. Yn dod i rym ar y dyddiad a nodir yn rheoliad 1(1)

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i’w codi gyda’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

Dim

 

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

Dim

 

 

4.

Gorchmynion a wnaed o dan Fil Cyrff Cyhoeddus 2011

4.1

CLA CM4 – Memorandwm Cydsyniad ar gyfer The Public Bodies (Abolition of Her Majesty's Inspectorate of Courts Administration and the Public Guardian Board) Order 2012 - Saesneg yn unig

 

Papurau:

CLA(4)-12-12(p1) – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer The Public Bodies (Abolition of Her Majesty's Inspectorate of Courts Administration and the Public Guardian Board) Order 2012

CLA(4)-12-12(p2) – The Public Bodies (Abolition of Her Majesty's Inspectorate of Courts Administration and the Public Guardian Board) Order 2012

CLA(4)-12-12(p3)   Dogfen Esboniadol The Public Bodies (Abolition of Her Majesty's Inspectorate of Courts Administration and the Public Guardian Board) Order 2012

CLA(4)-12-12(p4) – Adroddiad y Cynghorwyr Cyfreithiol

 

 

Dogfennau ategol:

5.

Canllawiau Statudol i Awdurdodau Rheoli Perygl - Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 (CLA150)

CLA(4)-12-12(p5) – Canllawiau Statudol i Awdurdodau Rheoli Perygl

CLA(4)-12-12(p6) – Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-12-12(p7) – Nodyn gan y Cynghorwyr Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

6.

Ymchwiliad i sefydlu awdurdodaeth ar wahân i Gymru: Elfyn Llwyd AS

Papur:

CLA(4)-12-12(p8) – tystiolaeth ar gyfer yr Ymchwiliad gan y Gwir Anrh. Elfyn Llwyd AS

 

Yn bresennol:

Elfyn Llwyd AS, Arweinydd Grŵp, Plaid Cymru, Tŷr Cyffredin

Dogfennau ategol:

7.

Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)

7.1

Sesiwn dystiolaeth gyda’r Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews AC

Papurau:

CLA(3)-12-12(p9) - Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)

CLA(3)-12-12(p10) – Memorandwm Esboniadol

CLA(3)-12-12(p11) – Adroddiad y Cynghorwyr Cyfreithiol

CLA(3)-12-12(p12) – Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews AC

CLA(3)-12-12(p13) – Ymateb y Gweinidog

CLA(3)-12-12(p13) – Atodiadau 1 a 2

 

Yn bresennol:

  • Leighton Andrews AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Llywodraeth Cymru
  • Anthony Jordan, Pennaeth Llywodraethu a Threfniadaeth Ysgolion, Llywodraeth Cymru
  • Amina Rix, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru
  • Simon Morea, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru
  • Ceri Planchant, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

8.

Papur i'w nodi

CLA(4)-11-12 – Adroddiad y Cyfarfod ar 21 Mai 2012

 

 

Dogfennau ategol:

Dyddiad y cyfarfod nesaf

11 Mehefin 2012

 

9.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Caiff Pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

 

(vi) lle mae’r Pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu

 

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y Pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod

 

 

9.1

Trafod y dystiolaeth a gyflwynwyd i'r ymchwiliad hyd yma

9.2

Trafod y dystiolaeth a gyflwynwyd ar Fil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)

9.3

Ymateb Llywodraeth Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i roi pwerau i Weinidogion Cymru yn Neddfau’r DU

Papurau:

CLA(4)-11-12(p4) – Ymateb y Prif Weinidog dyddiedig 14 Mai 2012

CLA(4)-11-12(p4) – Atodiad