Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Steve George 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

Dim

 

 

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

Dim

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i’w codi gyda’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

3.1

CLA144 - Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 5 Mai 2012. Fe’u gosodwyd ar 9 Mai 2012. Yn dod i rym ar 1 Mehefin 2012

 

Dogfennau ategol:

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

3.2

CLA142 - Gorchymyn Iechyd Meddwl (Gwasanaethau Iechyd Meddwl Eilaidd) (Cymru) 2012

Y weithdrefn gadarnhaol. Fe’i gwnaed yn 2012. Ni nodwyd y dyddiad y’i gosodwyd. Yn dod i rym ar 6 Mehefin 2012

 

Dogfennau ategol:

3.3

CLA143 - Gorchymyn Cadw Mincod (Gwahardd) (Cymru) 2012

Y weithdrefn gadarnhaol. Fe’i gwnaed ar 8 Mai 2012. Fe’i gosodwyd ar 8 Mai 2012. Yn dod i rym ar 1 Mehefin 2012

 

Dogfennau ategol:

4.

Ymchwiliadau'r Pwyllgor: Ymchwiliad i sefydlu awdurdodaeth ar wahân i Gymru

4.1

Emyr Lewis, Partner, Cyfreithwyr Morgan Cole; Uwch Gymrawd Cyfraith Cymru, Canolfan Llywodraethiant Cymru, a'r Athro Dan Wincott, Athro Cyfraith a Chymdeithas Blackwell yn Ysgol y Gyfraith Caerdydd; Cyd-gadeirydd Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd

Papurau:

CLA(4)-11-12(p1) – WJ 28 – Ymateb gan Mr Emyr Lewis a’r Athro Dan Wincott (Prifysgol Caerdydd)

 

Yn bresennol:

        Emyr Lewis, Uwch Gymrawd Cyfraith Cymru, Ysgol y Gyfraith Caerdydd

        Yr Athro Dan Wincott, Athro Cyfraith a Chymdeithas Blackwell; Prifysgol Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

5.

Gohebiaeth y Pwyllgor

5.1

CLA124 - Rheoliadau Gwastraff a Reolir (Cymru a Lloegr) 2012

Papurau:

CLA(4)-11-12(p2) –Llythyr i’r Cadeirydd gan Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy dyddiedig 26 Ebrill 2012

CLA(4)-11-12(p3) – ymateb y Gweinidog dyddiedig 4 Mai 2012

Dogfennau ategol:

6.

Papur i'w nodi

CLA(4)-10-12 – Adroddiad ar y cyfarfod ar 14 Mai 2012

Dogfennau ategol:

Dyddiad y cyfarfod nesaf

28 Mai 2012

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn

Caiff Pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

(vi) lle mae’r Pwyllgor yn ystyried casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y Pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod

8.

Trafod y dystiolaeth a gyflwynwyd i'r ymchwiliad hyd yma

9.

Ymateb Llywodraeth Cymru i Ymchwiliad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i Bwerau a roddir i Weinidiogion Cymru yng Nghyfreithiau'r DU

Papurau:

 

CLA(4)-11-12(t4) – Ymateb y Prif Weinidog dyddiedig 14 Mai 2012

CLA(4)-11-12(t4) - Atodiad

 

Trawsgrifiad