Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau'r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

 

2.1

CLA63 - Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 22 Tachwedd 2011. Fe’i gosodwyd ar 24 Tachwedd 2011. Yn dod i rym ar 21 Rhagfyr 2011.

 

Offerynnau'r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

Dim

Offerynnau heb weithdrefn

 

2.2

CLA62 - Gorchymyn Diogelu Bwyd (Gwaharddiadau Brys) (Ymbelydredd mewn Defaid) (Cymru) (Dirymu'n Rhannol) 2011

Dim gweithdrefn. Fe’i gwnaed ar 16 Tachwedd 2011. Fe’i gosodwyd ar 18 Tachwedd 2011. Yn dod i rym ar 9 Rhagfyr 2011.

 

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i’w codi gyda’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

Dim

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

3.1

CLA61 - Rheoliadau Gemau Olympaidd a Gemau Paralympaidd Llundain (Hysbysebu a Masnachu) (Cymru) 2012

Y weithdrefn gadarnhaol. Ni nodwyd y dyddiad y’u gwnaed. Ni nodwyd y dyddiad y’u gosodwyd. Yn dod i rym yn unol â Rheoliad 1(2).

 

Dogfennau ategol:

4.

Y Mesur Seneddol ynghylch Diogelu Rhyddidau (Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol)

 

 

 

Papurau: CLA(4)-14-11(p1) – Nodyn briffio gan y Gwasanaeth Cyfreithiol ar y Mesur Seneddol ynghylch Diogelu Rhyddidau (Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol)

 

Dogfennau ategol:

5.

Gohebiaeth y Pwyllgor

5.1

CLA31 - Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Trefniadau Asesu wrth Dderbyn i’r Cyfnod Sylfaen) (Cymru) 2011 a CLA32 - Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Trefniadau Asesu Diwedd y Cyfnod Sylfaen a Dirymu Trefniadau Asesu’r Cyfnod Allweddol Cyntaf) (Cymru) 2011

CLA(4)-08-11(p3) – Llythyr gan y Cadeirydd i’r Gweinidog dyddiedig 27 Medi 2011

CLA(4)-08-11(p4) – Ymateb y Gweinidog dyddiedig 4 Hydref 2011(Saesneg yn unig)

CLA(4)-10-11(p3) – Llythyr gan y Cadeirydd i’r Gweinidog dyddiedig 19 Hydref 2011(Saesneg yn unig)

CLA(4)-10-11(p4) – Ymateb y Gweinidog dyddiedig 31 Hydref 2011(Saesneg yn unig)

CLA(4)-14-11(p2) – Llythyr gan y Cadeirydd dyddiedig 14 Tachwedd 2011 (Saesneg yn unig)

CLA(4)-14-11(p3) – Ymateb y Gweinidog dyddiedig 29 Tachwedd 2011(Saesneg yn unig)

 

Dogfennau ategol:

6.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

Papurau i’w nodi:

CLA(4)-13-11- Adroddiad ar y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Tachwedd 2011

CLA(4)-14-11(p4) – Tystiolaeth ychwanegol gan Gyngor Ffoaduriaid Cymru (Saesneg yn unig)

 

 

Dogfennau ategol:

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitemau a ganlyn:

Caiff pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi.

 

 

8.

Trafod y dystiolaeth a gyflwynwyd i'r ymchwiliad hyd yma a'r materion sy'n dod i'r amlwg

 

Papurau:

CLA(4)-14-11(p5) – Ymchwiliad i roi pwerau i Weinidogion Cymru yn Neddfau’r DU – y materion sy’n dod i’r amlwg ac amlinelliad o’r argymhellion

 

 

Trawsgrifiad

View the meeting transcript.