Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reolau Sefydlog 21.2 a 21.3.

Offerynnau'r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

 

2.1

CLA55 - Rheoliadau’r Hawl i Reoli (Manylion a Ffurflenni Rhagnodedig) (Cymru) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 5 Tachwedd 2011. Fe’u gosodwyd ar 8 Tachwedd 2011. Yn dod i rym ar 30 Tachwedd 2011.

 

2.2

CLA56 - Rheoliadau Deintyddiaeth Breifat (Cymru) (Diwygio) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 6 Tachwedd 2011. Fe’u gosodwyd ar 9 Tachwedd 2011. Yn dod i rym ar 1 Ionawr 2012

 

Offerynnau'r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

 

Dim

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i’w codi gyda’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3.

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

Dim

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

3.1

CLA52 - Rheoliadau Iechyd Meddwl (Cydgysylltu Gofal a Chynllunio Gofal a Thriniaeth) (Cymru) 2011

Y weithdrefn gadarnhaol. Fe’u gwnaed ar 2011. Ni nodwyd y dyddiad y’u gosodwyd. Yn dod i rym ar 6 Mehefin 2012

 

Dogfennau ategol:

3.2

CLA53 - Gorchymyn Mesur Diwydiant Cig Coch (Cymru) 2010 (Diwygio) 2011

Y weithdrefn gadarnhaol. Ni nodwyd y dyddiad y’i gwnaed. Ni nodwyd y dyddiad y’i gosodwyd. Yn dod i rym ar 1 Ebrill 2012

 

Dogfennau ategol:

4.

Ymchwiliadau'r Pwyllgor: Ymchwiliad i Roi Pwerau i Weinidogion Cymru yn Neddfau'r DU

4.1

Undeb Amaethwyr Cymru

CLA(4)-07-11(p1) – CLA GP5 – Undeb Amaethwyr Cymru (Saesneg yn unig)

 

Mr Andrew Gurney, Swyddog Polisi (Defnydd Tir)

Mr Gavin Williams, Cadeirydd Pwyllgor Defnydd Tir a Materion Seneddol yr Undeb

 

Dogfennau ategol:

4.2

Prif Weinidog Llywodraeth Cymru, y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC

CLA(4)-12-11(p1) – CLA GP11 – Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Llywodraeth Cymru (Saesneg yn unig)

CLA(4)-12-11(p2) CLA GP12 - Swyddfa Cymru (Saesneg yn unig)

 

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Llywodraeth Cymru

Dr Hugh Rawlings CB, Cyfarwyddwr, Materion Cyfansoddiadol a Chysylltiadau Rhynglywodraethol, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

5.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

CLA(4)-11-11- Adroddiad ar y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Tachwedd 2011

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitemau a ganlyn:

Caiff pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafodcasgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi.

7.

Trafod y dystiolaeth a gyflwynwyd i'r ymchwiliad hyd yn hyn

Undeb Amaethwyr Cymru

 

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Llywodraeth Cymru

Trawsgrifiad