Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Tystiolaeth mewn perthynas â Bil Cymru drafft

(Amser dangosol: 13.30 - 14.30)

 

Y Fonesig Rosemary Butler AC, y Llywydd;

Adrian Crompton, Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad, Comisiwn y Cynulliad;

Elisabeth Jones, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol, Comisiwn y Cynulliad

 

CLA(4)-28-15 – Papur 1 – Tystiolaeth Ysgrifenedig

CLA (4)-28-15 – Papur Briffio'r Gwasanaeth Ymchwil

 

 

Dogfennau ategol:

3.

Tystiolaeth mewn perthynas â Bil Cymru drafft

(Amser dangosol: 14.30 - 15.30)

 

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog;

Hugh Rawlings, Cyfarwyddwr Materion Cyfansoddiadol a Chysylltiadau Rhynglywodraethol, Llywodraeth Cymru

 

CLA(4)-28-15 – Papur 2 – Tystiolaeth ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

4.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

 

CLA(4)-28-15 – Papur 3 - Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

Dogfennau ategol:

Offerynnau’r Penderfyniad Negyddol

 

 

 

4.1

CLA604 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Adolygu Penderfyniadau a Dyfarniadau Gosod Ffi) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 27 Hydref 2015; Fe'u gosodwyd ar: 3 Tachwedd 2015; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2016

 

4.2

CLA605 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Taliadau Uniongyrchol) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 21 Hydref 2015; Fe'u gosodwyd ar: 3 Tachwedd 2015; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2016

 

4.3

CLA606 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 27 Hydref 2015; Fe'u gosodwyd ar: 3 Tachwedd 2015; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2016

 

4.4

CLA607 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Taliadau Gohiriedig) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 27 Hydref 2015; Fe'u gosodwyd ar: 3 Tachwedd 2015; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2016

 

4.5

CLA608 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Dewis o Lety) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 27 Hydref 2015; Fe'u gosodwyd ar: 3 Tachwedd 2015; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2016

 

4.6

CLA609 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Asesiad Ariannol) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 27 Hydref 2015; Fe'u gosodwyd ar: 3 Tachwedd 2015; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2016

 

4.7

CLA615 - Rheoliadau Gweithdrefnau a Ffioedd Tribiwnlys Eiddo Preswyl (Cymru) (Diwygio) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 21 Hydref 2015; Fe'u gosodwyd ar: 4 Tachwedd 2015; Yn dod i rym ar: 23 Tachwedd 2015

 

CLA(4)-28-15 – Papur 4 - Rheoliadau

CLA(4)-28-15 – Papur 5 – Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-28-15 – Papur 6 – Llythyr wrth y Gweinidog ynghylch torri’r rheol 21 diwrnod

 

Dogfennau ategol:

Deddfwriaeth Y weithdrefn yn unol â’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

 

 

4.8

CLA601 - Y Cod Ymarfer ar Arfer Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (Diwallu Anghenion) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Y weithdrefn yn unol â’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

 

4.9

CLA602 - Y Cod Ymarfer ar Arfer Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 3 (Asesu Anghenion Unigolion) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Y weithdrefn yn unol â’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

 

4.10

CLA603 - Cod Ymarfer ar Arfer Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 6 (Plant sy’n Derbyn Gofal a Phlant sy’n Cael eu Lletya) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Y weithdrefn yn unol â’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

 

4.11

CLA611 - Cod Ymarfer a Chanllawiau ar Arfer Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 2 (Swyddogaethau Cyffredinol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Y weithdrefn yn unol â’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

 

4.12

CLA612 - Cod Ymarfer ar Arfer Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas ag Eiriolaeth o dan Ran 10 a Rhannau Cysylltiedig o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Y weithdrefn yn unol â’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

 

4.13

CLA613 – Y Cod Ymarfer ar Arfer Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 11 (Amrywiol a Chyffredinol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Y weithdrefn yn unol â’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

 

4.14

CLA614 - Cod Ymarfer ar Arfer Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (Taliadau Uniongyrchol a Dewis o Lety) a Rhan 5 (Codi Ffioedd ac Asesiadau Ariannol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Y weithdrefn yn unol â’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

 

5.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r Penderfyniad Negyddol

 

5.1

CLA610 - Rheoliadau’r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol (Cymru) (Rhif 2) 2015

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 30 Hydref 2015; Fe'u gosodwyd ar: 3 Tachwedd 2015; Yn dod i rym ar: 25 Tachwedd 2015

 

CLA(4)-28-15 – Papur 7 – Adroddiad

CLA(4)-28-15 – Papur 8 – Rheoliadau

CLA(4)-28-15 – Papur 9 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

6.

Papurau i’w nodi

CLA(4)-28-15 - Papur 10 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â Bil Cymru drafft

 

 

CLA(4)-28-15 - Papur 11 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus mewn perthynas â Bil Cymru drafft

 

 

CLA(4)-28-15 - Papur 12 -  Llythyr oddi wrth Carl Sargeant AC, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, mewn perthynas â Bil yr Amgylchedd (Cymru).

 

Dogfennau ategol:

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

 

7.1

Trafod y Dystiolaeth Llafur

7.2

Drafft Terfynol y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)

CLA(4)-28-15 – Papur 13 – Adroddiad Terfynol

 

7.3

Drafft Terfynol yr Adroddiad ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

CLA(4)-28-15 - Papur 14 - Adroddiad Terfynol ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

 

7.4

Rhaglen Waith y Comisiwn Ewropeaidd 2016

CLA(4)-28-15 - Papur 15 - Rhaglen Waith y Comisiwn Ewropeaidd