Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Naomi Stocks  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Tystiolaeth mewn perthynas â Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)

(Amser a ddynodwyd 13.30)

 

Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth;

Sean Bradley, Llywodraeth Cymru;  

Richard Clarke, Llywodraeth Cymru

 

CLA(4)-23-15 – Papur 1 –Datganiad o Fwriad Polisi

CLA (4)-23-15 – Papur Briffio'r Gwasanaeth Ymchwil

CLA (4)-23-15 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

 

 

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau'r Penderfyniad Negyddol

 

3.1

CLA582 - Rheoliadau Safonau Sootechnegol (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 14 Medi 2015; Fe'u gosodwyd ar: 17 Medi 2015; Yn dod i rym ar: 9 Hydref 2015

 

 

CLA(4)-23-15 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(4)-23-15 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(4)-23-15 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

4.

Papurau i'w nodi

CLA (4) -23-15 – Papur 5 - Craffu ar Fil Cymru Drafft cyn y broses ddeddfu: Cylch Gorchwyl, y Pwyllgor Materion Cymreig

 

CLA(4)-23-15 - Papur 6 - Darparu Model Pwerau Wedi Cadw'n Ôl ar gyfer Datganoli i Gymru, Canolfan Llywodraethiant Cymru

 

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

 

5.1

Trafod y Dystiolaeth

5.2

Adroddiad terfynol ar Fil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

CLA(4)-23-15 – Papur 7 – Adroddiad Terfynol