Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks  Dipwyr Clerc: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies AC.

 

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(4)-19-15 – Papur 1 - Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

CLA554 - Rheoliadau Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â Phenderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe’u gwnaed ar: 22 Mehefin 2015; Fe’u gosodwyd ar: 24 Mehefin 2015; Yn dod i rym ar: 1 Hydref 2015

 

2.2

CLA555 - Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe’u gwnaed ar: 24 Mehefin 2015; Fe’u gosodwyd ar: 26 Mehefin 2015; Yn dod i rym ar: 1 Awst 2015

 

2.3

CLA556 - Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe’u gwnaed ar: 24 Mehefin 2015; Fe’u gosodwyd ar: 26 Mehefin 2015; Yn dod i rym ar: 20 Gorffennaf 2015

 

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

3.

Papur i'w nodi

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

3.1

Gohebiaeth mewn perthynas â Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

CLA(4)-19-15 - Papur 2 – Llythr wrth y Llywydd (Saesneg yn Unig)

 

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

 

(vi) lle mae’r Pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson.

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod mewn sesiwn breifat i ystyried y canlynol:

5.

Adroddiad Drafft ar Gynigion Llywodraeth y DU ar gyfer Datganoli Pellach i Gymru

CLA(4)-19-15 - Papur 3 – Adroddiad Drafft

6.

Adroddiad Drafft - Bil yr Amgylchedd (Cymru)

CLA(4)-19-15 - Papur 4 – Adroddiad Drafft